המרכז ללאום דת ומדינה התכנית לדת ומדינה ראש התכנית: יאיר שלג

המתח בין דת ומדינה מלווה את מדינת ישראל מאז היווסדה. מגמות מרכזיות במציאות מחריפות אותו בעת האחרונה. תורמים לכך שינויים דמוגרפיים (גידול דרמאטי במספר החרדים והדתיים), שינויים אידיאולוגיים (הקצנה בעמדות דתיות ולאומיות של חלקים בולטים בציבור הדתי-לאומי) ושינויים סוציולוגיים (הקלשת הסולידאריות, החרפת השסע בין דתיים וחילוניים, המעבר מדמוקרטיה הסדרית לדמוקרטיה משברית) ועוד.

המאבק בין דת ומדינה נוגע בשאלות יסוד של החברה בישראל: אופיו הרצוי של המרחב הציבורי במדינה היהודית, גבולות הזהות היהודית (מיהו יהודי?), גבולות המדינה (היחס לשטחי יהודה ושומרון), חקיקה דתית בנושאים שונים (למשל: דיני אישות), מקומן של נשים, זכויותיהם של בני מיעוטים לאומיים, מעמדן של קבוצות מיעוט אחרות, היחס לערכי היסוד של דמוקרטיה ליבראלית, סמכותם של מוסדות המדינה (בתי משפט, צבא) ועוד ועוד.

הדת היהודית לא נדרשה להסדיר חיים ריבוניים במשך אלפיים שנות גלות. פיתוחה של הדת בתנאי גלות ובתקופה שקדמה למועד עיצוב המחשבה הדמוקרטית המערבית, מסביר מדוע היא נתפסת, על ידי רבים משומרי המצוות, כמי שמציבה אתוס, מקורות סמכות, מוסדות הנהגה ותפקוד חלופיים – ואף מתחרים - לאלו שמציעה המדינה הדמוקרטית. זהו גם ההסבר לעובדה שהציבור היהודי שאיננו שומר מצוות (אף שהוא נוטה למסורתיות) מסתייג מהיבטים המוסדיים של הדת וסבור כי היחסים בין דת ומדינה גרועים במיוחד.

נדרשת מחשבה דתית רעננה שתתמודד בכנות ובאמפטיה עם התופעה היהודית החשובה ביותר בדורנו: קיומה של ריבונות יהודית שאופייה דמוקרטי. המכון הישראלי לדמוקרטיה, שמעוניין לעצב את הזהות של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, מבקש לאפשר ל"דת" ול"מדינה" להכיל זו את זו ובכך להעשיר את הקיום הישראלי הן בצד הדמוקרטי, האוניברסאלי, והן בצד היהודי, הפרטיקולארי.

תכניות משנה לתכנית דת ומדינה:

1. ציונות דתית

הציונות הדתית, שתפקדה בעבר תפקדה כקהילה רגועה ושואפת לקונסנסוס, הפכה להיות, השאור המתסיס של העיסה הישראלית. בניה ובנותיה נמצאים בעין הסערה זה שנות דור. הציונות הדתית ניצבה כנאשמת בעת שנרצח רוה"מ יצחק רבין והיא ניצבה כמאשימה בעת יישום תוכנית ההתנתקות מגוש קטיף. מונעת על ידי מחויבות דתית, היא פועלת לביצוען של משימות לאומיות מוסכמות (שירות איכותי בצבא) ושנויות במחלוקת (התנחלויות בשטחי יהודה ושומרון). המחקר במכון מנתח את התופעות המרכזיות המאפיינות של הציונות הדתית ועומד על מגמות היסוד ההגותיות, החברתיות והתרבותיות של קבוצה זו.
תכניות תחת הציונות הדתית:

close

בראש התכנית: ד"ר קלמן נוימן

close

הציונות הדתית משתלבת בכל מערכי החיים של החברה הישראלית. היא תופסת מקום בולט, מעבר לגודלה היחסי, בצבא, בתקשורת, במשפט ובפוליטיקה. מנגד, חלק מהמנהיגות של הציונות הדתית דוגל בהשקפת עולם מתבדלת ודוחה מעל פניו חלקים של התרבות הדמוקרטית ושל מסכת הערכים הליבראלית המקובלת במרחב הישראלי. בשנים הקרובות יתנהל מאבק בין שתי מגמות אלו. המכון מתעד ומנתח את המאבק ואת השלכותיו על הציונות הדתית ועל החברה הישראלית בכללותה.

2. הלכה ומשפט

בישראל מתקיימות זו בצד זו שתי שיטות משפט מתחרות: משפט המדינה ומשפט ההלכה היהודית. שתי השיטות מבטאות את ערכי היסוד של שתי התרבויות המרכזיות בחוויה הישראלית – התרבות המערבית-ליברלית והתרבות היהודית-מסורתית. רבים בישראל מייחסים לכל אחת משתי שיטות המשפט רצון לאקסקלוסיביות בהסדרת המציאות. הקברניטים של שתי השיטות משתמשים ברטוריקה לא סובלנית כלפי שיטת המשפט האחרת. השניות התרבותית בישראל באה לידי ביטוי חריף ומסוכן במיוחד כאשר היא מתורגמת לשניות נורמטיבית בין משפט ובין הלכה. למאבק בין משפט להלכה יש תוצאות קשות הן מנקודת ראות דמוקרטית הן מנקודת ראות יהודית. כיצד אפשר להפחית את המתח ואף לפוגגו?
תכניות תחת הלכה ומשפט:

close

המכון מפרסם שורה של מחקרים שמציגים בפני כל חלקי הציבור – דתיים וחילונים – תמונה מורכבת מהתמונה הידועה היום בעניין היחסים בין משפט להלכה. המחקרים נכתבים כולם מתוך נקודת מבט כפולה של מי שמחויב בעת ובעונה אחת, ובמלוא המובן, הן למשפט הן להלכה. מטרתה של נקודת המבט הכפולה היא להראות כיצד השיח הפנימי של כל אחת משתי שיטות המשפט מעניק מרחב ממשי גם לקיומה של השיטה האחרת. באחרונה פורסמו מחקרים על יחס ההלכה לבתי המשפט בישראל (ברנד, שטרן) ומחקר על מידת יהודיותו של המשפט הישראלי (שטרן).

close

בראש התכנית: פרופ' ידידיה שטרן ויאיר שלג

קובץ מאמרים, בעריכת פרופ' ידידיה צ' שטרן ויאיר שלג. הקובץ עוסק בהשלכות ההלכתיות של תפישת העולם הציונית, והוא מבקש לבחון באיזו מידה אכן פיתח אותו חלק בציבור הדתי שאימץ תפישת-עולם ציונית את המשמעויות ההלכתיות של הכרעה זו.

בקובץ שלושה חלקים: חלק כללי ובו יידונו שאלות עקרוניות, כגון יחסה הכללי של ההלכה להתמודדות עם תמורות היסטוריות; האם כבר קיימת 'הלכה ציונית', או שהיא עדיין בגדר משאלת-לב; מהן הציפיות והמשמעויות של גיבוש 'הלכה ציונית', וכד'. בחלק השני תידון התפתחות תפישת העולם ההלכתית-ציונית ביחס למגוון נושאים: צבא, יחס למערכת המשפט, יחס ללא-יהודים, גיור, שמיטה, מערכת הבריאות, ועוד. החלק השלישי יוקדש לבחינת תפישתם של אישים שונים בעלי תפישה הלכתית-ציונית: הרב אברהם-יצחק קוק, הרב חיים הירשנזון, הרב אליעזר ברקוביץ', הרב שלמה גורן, הרב שאול ישראלי, פרופ' ישעיהו ליבוביץ', ועוד.

close

בראש התכנית: הרב ד"ר שלמה קסירר

החיבור עוסק בזיקות ובמתחים שבין חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, והפרשנות שניתנה לו בפסיקה בישראל עד כה, לבין הערך של כבוד האדם כפי שהוא מתבטא בהלכה ובהגות היהודית. בין היתר נידונים בו: הגישות השונות למקורו של כבוד האדם בפילוסופיה היהודית; כבוד האדם וכבוד האל – אוטונומיה והטרונומיה; משמעו של כבוד האדם בשיח הזכויות הליברלי לעומת שיח החובות ההלכתי; עיון בדילמות מעשיות כגון: זכות האדם על גופו לעומת הזכות לחיים, חופש הביטוי לעומת הזכות לשם טוב; אידיאת הכבוד לעומת ערך השוויון ועוד. החיבור מתאר בבהירות את הקונפליקטים, אך גם מצביע על נקודות מפגש, מפתיעות לעיתים, ומציע אפשרויות של דיאלוג והסכמה.

close

 

3. סרבנות ממניעים דתיים

בצה"ל משרתים חיילים ומפקדים דתיים שכפופים, מבחינתם הם, לא רק לחוקי הצבא אלא גם לחוקי ההלכה. הצבא מקפיד על חופש הדת של החיילים ולכן בדרך כלל לא מתעורר חיכוך בין שתי המערכות. ואולם, עבור חלק מבני הציונות הדתית, שאלות של מדיניות חוץ ובטחון – כגון גבולות המדינה והסכמי שלום - הן שאלות שלהלכה היהודית יש עמדה לגביהן. כמו כן יש ביניהם שמפרשים את ההלכה בדרך מחמירה, שכלליה אינם נשמרים במסגרת הצבאית (למשל: שירת נשים). על רקע זה מתעוררת התופעה של סרבנות פקודה עקב מניעים דתיים. המכון חוקר תופעה זו, על השלכותיה המסוכנות, ומבקש להציע כללי התנהגות ראויים ביחסים שבין סמכות דמוקרטית (אזרחית וצבאית) לבין סמכות דתית.
תכניות תחת סרבנות ממניעים דתיים:

close

 ראש התכנית: ד"ר יצחק הרשקוביץ

close

 ראש התכנית: ד"ר יצחק הרשקוביץ

4. הסדרים חוקתיים

close

אין חוק המסדיר את אופייה של השבת במדינת ישראל. בעבר נסגרו בשבת מקומות עבודה ומסחר, כמו גם תחבורה ציבורית וחלק ממקומות בידור. בפועל, כיום, המסחר מתקיים בקניונים רבים בישראל והשבת הולכת ומאבדת מייחודה. המכון ניסח "הצעת חוק השבת (ומועדי ישראל)" שמבחינה בין פעילות מותרת (בילוי, תרבות, בידור ותחבורה ציבורית מופחתת) לבין פעילות אסורה (תעשייה, מסחר ופעילות במוסדות ממלכתיים). מטרת ההצעה היא לתת ביטוי בולט לייחוד של השבת בפרהסיה הישראלית לאו דווקא על רקע דתי, אלא על רקע תרבותי, רקע סוציאלי-כלכלי ורקע היסטורי-לאומי. 

5. שוויון כאתגר דתי

בישראל אין חוקה כתובה שבה מגילת זכויות אדם. אחד מהקשיים לאימוצה של חוקה הוא החשש של הציבור הדתי והחרדי מפני פרשנות מרחיבה של הערך החוקתי של "שוויון", באופן שנתפס כסותר את מצוות הדת. השאלה מתעוררת ביחסים בין גברים ונשים, בין יהודים וערבים, בהקשר להכרה בחד-מיניים, ועוד. ואולם, האם השוויון הוא ערך חוץ-יהודי? המכון בודק, בשורה של מחקרים, את מקומו וחשיבותו של השוויון מנקודת הראות של המחשבה וההלכה היהודיים.
תכניות תחת שוויון כאתגר דתי:

close

בראש התכנית: ד"ר אלי חדד

שותפותן של נשים בהליך השיפוטי המתנהל בבתי הדין מצומצמת ביותר. על פי ההלכה הן יכולות להיות בעלות דין, אך הן פסולות לעדות ולדיינות. המחקר סוקר את האופנים שבהם הרחיבו פוסקי ההלכה במהלך הדורות את שותפותן של נשים בהליך זה ובוחן את האפשרויות ההלכתיות הקיימות להמשיך בהרחבת שותפותן כבעלות דין, עדות, טוענות רבניות ודיינות. הוא מצביע על התשתית ההלכתית המאפשרת הרחבה זו וקורא לביצוע שינויים ברוח זו.

6. חרד"לות

בראש התכנית: יאיר שלג

המחקר מבקש לעמוד על תופעת פנייתו של חלק משמעותי מן הציונות הדתית לכיוון שמרני מבחינה דתית - במיוחד בסוגיות כמו יחסים בין המינים, יחס לתרבות חילונית ולהשכלה אקדמית.

המחקר יבחן את ההיסטוריה של התופעה; הרקע לצמיחתה והנסיבות שאיפשרו את הצלחתה; השלבים השונים בתולדותיה; הגוונים השונים בתוכה; האופן שבו היא פועלת ומפיצה את תפישתה, והשפעותיה על החברה הדתית-לאומית בפרט, והחברה הישראלית בכלל.

 • מלחמות השבת: הפגנה של צביעות

  10 בספטמבר 2015 | יאיר שלג

  סוגיית השבת לא יורדת מהפרק: בשעה שבירושלים מתקוטטים על פתיחת בתי קולנוע ומרכולים, ההתאחדות לכדורגל מאיימת להשבית את כל הליגות אם תאומץ הקביעה של בית הדין לעבודה, שלפיה אין הצדקה חוקית למשחקים בשבת בשל החוק הקובע את השבת כיום המנוחה ליהודים.

  למאמר
 • עלייתו ונפילתו של הקוקיזם

  08 בספטמבר 2015 | יאיר שלג

  80 שנה למותו של הרב קוק, שתורתו התבססה על מתן משמעות וערך דתי לציונות, לצד הקפדה הלכתית שאינה נופלת מזו החרדית. גם מבחינה תרבותית כללית הרב קוק הביא עימו מהפך – מתרבות שעיקר המודל שלה היה המודל הישראלי-חילוני לתרבות שהמודל שלה היה במידה רבה המודל הדתי-חרדי. מדוע התרחש המהפך, ומה קרה ברבות השנים לתפיסת הרב קוק?

  למאמר
 • דרושה מדיניות ציונית

  09 ביולי 2015 | יאיר שלג

  "רפורמת הגיור" שבוטלה השבוע ממילא לא הייתה מספקת. מה שנדרש הוא רוויזיה יסודית בכל שאלת הזהות היהודית, בהתחשב בתהליכי החילון והקמת המדינה.

  למאמר
 • כמה עצות לדוד אזולאי, שר הדתות הנכנס

  04 ביוני 2015 | שוקי פרידמן

  ד"ר שוקי פרידמן, מנהל מרכז דת לאום ומדינה במכון, כותב לשר הדתות החדש כמה עצות להתמודדות עם האתגרים העומדים בפניו.

  למאמר
 • יום הדמוקרטיה / רבין: עכשיו ולדורות

  04 בנובמבר 2014 | ידידיה שטרן

  יום הזיכרון לרצח יצחק רבין ז"ל יכול למלא את החסר אם יהפוך להיות "יום הדמוקרטיה הישראלית". סדר היום הישראלי, העשיר והכאוטי, מדגיש את ההבדלים בינינו. החוויה הדמוקרטית יכולה להיות עשירה ונדרשת מחשבה יצירתית שתדגיש את צבעיה וגווניה. הגאווה המוצדקת שלנו, בהיותנו הדמוקרטיה היחידה באזור, צריכה להיחגג ביום הדמוקרטיה בכל מקום: תכניות לימודים וטקסים ייחודיים, שידורים חגיגיים, תפילות בבתי הכנסת ובמסגדים.

  למאמר
 • גילוי דעת של הנהלת המכון

  23 באוקטובר 2014 | ישי פרס | מרדכי קרמניצר | ידידיה שטרן | יוחנן פלסנר

  בתאריך 20.10.14, התקיים במכון הישראלי לדמוקרטיה שולחן עגול בנושא "אתוס הלחימה בצה"ל". בהקשר זה ניתן ביטוי לעמדת הנהלת המכון, לפיה הממלכתיות של צבא חייבת להישמר מכל משמר. על הצבא להגן על המדינה, אך אין מקום, במסגרת דברו של מפקד לפקודיו, להתייחס לאויבי המדינה כאל אויבי האל. בעקבות ריאיון רדיו שהתקיים לאחר מכן, נשמעו דברים בעין הסערה שאנו מבקשים להסתייג מהם.

  למאמר
 • מלחמה בשם השם או מלחמה למען העם

  24 באוגוסט 2014 | עדיאל זימרן

  בראשית מבצע 'צוק איתן' פורסם באמצעי התקשורת מכתב שהפיץ מח"ט גבעתי, עופר וינטר, לפקודיו, הכולל שימוש אינטנסיבי 'ברטוריקה דתית' הלקוחה מהמקורות. מכתב זה עורר ביקורת בקרב חלקים מהציבור החופשי. בסרטון שהופץ ב-ynet, הגיב הרב חיים נבון, לטענות שהועלו כנגד המכתב בנסיון להצדיקו. הן המכתב והן תגובתו של הרב נבון, משקפים את טשטוש הגבולות הקיים בחלקים נרחבים של החברה הישראלית בין השיח הפרטי לשיח הציבורי, הנובע מאי הפרדת דת ממדינה במדינת ישראל. יש להבחין בין שימוש ברטוריקה תנכי"ת, שמהוות חלק אינטגראלי מהתרבות היהודית והשפה העברית, לשימוש בשפה דתית ככלי שכנוע.

  למאמר
 • אין לאום ישראלי

  21 בינואר 2014 | ידידיה שטרן

  בשנת 2013 התבקש בית המשפט לשוב ולהכריע אם ישראליות היא רק קטגוריה אזרחית או גם קטגוריה לאומית והוא קבע כעובדה כי הדין הישראלי דוחה את הדגם של לאומיות אזרחית.

  למאמר
 • שוויון עכשיו?!

  22 בנובמבר 2013 | ידידיה שטרן

  בוועדת שקד מונחות שתי הצעות: האחת, מבקשת לאיים על החרדים בסנקציות פליליות אם לא יעמדו ביעדי הגיוס. השנייה, מבקשת לעודד את הגיוס באמצעות מערך של תמריצים כלכליים (חיוביים ושליליים). מי צודק?

  למאמר
 • קואליציה של תקווה

  28 בינואר 2013 | ידידיה שטרן

  לאחר הבחירות, ולקראת המשא ומתן הקואליציוני, חשוב להכיר בתוצאה המרכזית של המערכה: לפנינו הזדמנות ייחודית לשינוי פני המדינה כך שתהיה, בו זמנית, יהודית יותר ודמוקרטית יותר.

  למאמר
 • הגבלת סמכות רבני "צהר" לרישום נישואים – האם מעז יֵצא מתוק?

  13 בדצמבר 2011

  למאמר
 • אכיפת חוק קהילתית

  05 באוגוסט 2010 | דנה פוגץ'

  בחודשים האחרונים עלו לכותרות שתי פרשות דומות זו לזו ושונות זו מזו מאוד, המעוררות מחשבה בדבר היחסים בין פוגע (בעל סמכות רוחנית), נפגע (על פי רוב צעיר בגילו), קהילה דתית ומערכת המשפט. בייחוד מעורר תהיות השימוש שחברות (דתיות) סגורות עושות בגופים בעלי סמכות פנים-קהילתית כדי לטפל בדרכים חלופיות בפגיעות מיניות, והיחס בין גופים אלה ובין מערכת אכיפת החוק.

  למאמר
 • בשבח הריסון המשפטי

  03 ביולי 2010 | חיים זיכרמן

  בשני מקרים נקט לאחרונה בית המשפט צעד קיצוני – כאשר הכריז על בטלות סעיף חוק המעניק תקצוב מיוחד לאברכים, בשל היותו לא שוויוני, וכאשר שלח את הורי התלמידות בעמנואל לבית הסוהר. חיים זיכרמן סבור כי על בית המשפט להרעים בתותחיו רק במקרים החמורים באמת, כדי שלא ייפגע כוחו.

  למאמר
 • מה בין חרדי עמנואל לאמיש?

  23 ביוני 2010 | תמר הרמן

  השוואה בין בני האמיש לחרדים היהודים מאפשרת ללמוד משהו מן האופן שבו התמודדה הדמוקרטיה האמריקנית עם ה"חרדים" שלה. בדומה למחוקק האמריקני, גם על המחוקק הישראלי להבהיר לקבוצת קוראי התיגר כי ל"פטור" שהיא מבקשת יש מחיר גבוה - הדרה מהטובין הנלווים לציות לחוק ומילוי חובות אזרח.

  למאמר
 • מרות לנטשה - על עתיד הגיור בישראל

  25 במאי 2010 | ידידיה שטרן

  הגישות היהודיות בנוגע לגיור התפתחו במהלך הדורות ושיקפו נסיבות וצרכים משתנים של הקולקטיב היהודי. ואולם כיום חילוקי הדעות על הגדרתו של מוסד הגיור קריטיים לעתידו של העם היהודי יותר מאי-פעם, ולראשונה הם נוגעים גם למדיניות הראויה למדינת הלאום היהודית.

  למאמר
 • חשיבותו של "פורום תקנה"

  08 במאי 2010 | יעקב חבה

  "פורום תקנה" הוקם לפני שנים אחדות במטרה לטפל בהטרדות ובמעשים מיניים של בעלי מרות בציבור הדתי-לאומי. פעילותו של הפורום מעוררת כל מיני ספקות, הן במישור המשפטי ובהתנגשות כביכול עם רשויות האכיפה של המדינה, והן במישור הציבורי, בשאלות דוגמת "מי שמכם?"

  למאמר
 • לקראת הימים הלאומיים

  06 באפריל 2010 | ידידיה שטרן

  תקופה זו בלוח השנה – בין חג הפסח לימי הזיכרון ויום העצמאות – משקפת באופן מובהק את החיבור הלאומי בין היהדות לישראליות. קראו את מאמרו של ידידיה שטרן, שבו הוא דן בחיבור הזה ובקבוצות השונות שמתקיפות אותו: תומכי "הנורמאליות", החרדים, ערביי ישראל – וקבוצה חדשה ומפתיעה הנוספת אליהם: הלאומנים.

  למאמר
 • לא לילד הזה התפללנו: על ההחמצה שבהצעת חוק ברית הזוגיות

  09 במרץ 2010 | שחר ליפשיץ

  ב-15 במרס הצעת חוק ברית זוגיות עברה אתמול בקריאה שלישית ולמעשה אושרה כחוק. לכאורה מדובר בהישג גדול למי שתומך בפתרונות פשרה בין דתיים לחילוניים בכלל ובברית הזוגיות בפרט, ואולם שחר ליפשיץ, ממכונני מוסד "ברית הזוגיות", טוען כי הנוסח הקיים של הצעת החוק מאכזב ביותר, ואין בו פריצת דרך של ממש ביחסי דת ומדינה בישראל.

  למאמר
 • אוטונומיה משפטית לדתיים?

  02 בפברואר 2010 | ידידיה שטרן

  מהפכה תרבותית – לא פחות - עומדת להתרגש על מדינת ישראל. הצעת תיקון לחוק שיפוט בתי דין רבניים היא מתכון לאסון. אם תתקבל הצעת חוק זו, יבוא הקץ על הבלעדיות של חוקי הכנסת במדינת ישראל.

  למאמר
 • דת ומדינה בעשור האחרון

  02 בינואר 2010 | יאיר שלג

  המכון הישראלי לדמוקרטיה ואתר וואלה! מסכמים את העשור הראשון של האלף השלישי בישראל. מה השתנה באמון האזרחים במדינה? מה חדש ביחסי הדת והמדינה? האם יש לתקן את שיטת המשטר הנהוגה? מומחי המכון הישראלי לדמוקרטיה ווואלה! בפרויקט מיוחד. קראו את מאמר סיכום העשור של יאיר שלג.

  למאמר
 • "למי אתה מציית לרב או למפקד?" - ההתנגשות בין ערכי הדת למדינה

  15 בדצמבר 2009 | קלמן נוימן

  למאמר
 • נאמן לדרכו

  13 בדצמבר 2009 | יצחק ברנד

  דבריו של השר נאמן באשר למעמדו של המשפט העברי במסגרת משפט המדינה יצרו סופת הוריקן, והספינה חישבה להישבר. שוב איבדנו את הפרופורציות, חרגנו מגבולות הטעם הטוב, שמטנו הזדמנות לדון באופן רציני ומעמיק בשאלה חשובה על סדר היום הציבורי: שאלת זהותו של המשפט הישראלי.

  למאמר
 • גיור ישראלי

  02 בספטמבר 2009 | ידידיה שטרן

  מצע לדיון לקראת כנס ריבונות ורבנות מאת פרופ' ידידיה צ. שטרן

  למאמר
 • משבת עבודה לשבת מנוחה

  16 בפברואר 2006 | ידידיה שטרן

  למאמר
 • כשיהדות פוגשת מדינה

  שנה: 2015
  מאת: ידידיה שטרן, בנימין בראון, קלמן נוימן, גדעון כ"ץ, ניר קידר

  כשיהדות פוגשת מדינה הוא פרויקט ייחודי. הוא ממפה, לראשונה, את שלל העמדות המתנצחות בחיינו הציבוריים באשר ליהודיותה של המדינה ואגב כך מסרטט את העושר הרעיוני המרשים הקיים היום במדינת ישראל.

  עוד על הספר
 • הצעה לחוק גיור ממלכתי

  שנה: 2014
  מאת: ידידיה שטרן, שאול פרבר, אלעד קפלן

  הצעת חוק גיור ממלכתי של עמותת עתים והמכון הישראלי לדמוקרטיה מבקשת להגדיר את תחום הגיור בישראל כסוגיה לאומית; להסדיר את המסגרת של הליכי הגיור בחקיקה ראשית; לקדם את הוודאות באשר להליכי הגיור; לשפר את תקינות ההליכים ואת יעילותם; ולחזק את התוקף והקבלה הרחבה של המתגיירים כיהודים.

  עוד על הספר
 • מסע אל האחווה

  שנה: 2014
  בעריכת: בני פורת, ידידיה שטרן

  מהי משמעותה הכלכלית של האחווה היהודית — פילנתרופיה או חלוקה מחדש של העושר בחברה? האם האחווה היהודית תומכת בסולידריות הישראלית או חותרת תחתיה? ומה יהיה מקומם של נוכרים אזרחי ישראל במרחב ציבורי שהמכנה המשותף הבולט בו יהיה אחווה יהודית? שאלות אלו ואחרות נידונות במאמרי האסופה בידי הוגים מתחומי דעת מגוונים.

  עוד על הספר
 • "הִשוָוה הכתוב אישה לאיש"

  על מעמדן של נשים בבתי דין רבניים

  שנה: 2013
  מאת: אליעזר חדד

  השתתפותן של נשים בהליך המשפטי בבתי הדין הרבניים נמוכה ביותר. מחקר המדיניות סוקר את הדרכים שבאמצעותן הרחיבו פוסקי ההלכה במרוצת הדורות את השתתפותן של נשים בהליך המשפטי, מראה שיש מתאם בין השינויים ההלכתיים שנעשו לשינויים במעמדן של נשים בכלל ובוחן את האפשרויות ההלכתיות להמשיך בהרחבת השתתפותן בדורנו כבעלות דין, עדוֹת ודיינוֹת.

  עוד על הספר
 • הוויכוח על גבולות המדינה

  סוגיה של דת ומדינה?

  שנה: 2013
  מאת: קלמן נוימן

  הספר בוחן את הממד הדתי בוויכוח הציבורי המתנהל בישראל מאז מלחמת ששת הימים על קביעת גבולות המדינה. ניתוח הדברים מלמד כי העמדות הדתיות באשר לעתיד השטחים קשורות בהשקפות בסיסיות כלפי ארץ ישראל, בעמדות הלכתיות האוסרות או מתירות נסיגה מחלקים ממנה וגם בתפיסה שסוגיה זו היא חלק מן המאבק על יהודיותה של מדינת ישראל. בתום הדיון המעמיק מעלה הספר הצעות מעשיות לריכוך הזיקה המתקיימת בחברה הישראלית בין השסע הדתי-חילוני לבין הוויכוח על גבולות המדינה.

  עוד על הספר
 • חרדים מ"שלטון העם"

  ביקורת חרדית על הדמוקרטיה הישראלית

  שנה: 2012
  מאת: בנימין בראון

  מה יש לחרדים נגד הדמוקרטיה? לרבים מהם אין בעיה אתה והם שמחים לחיות בה וליהנות מיתרונותיה. ואולם כמה מדובריהם טוענים טענות חריפות נגד המשטר הדמוקרטי בכלל ונגד הדמוקרטיה הישראלית בפרט. איום מפחיד? סכנה לדמוקרטיה? לא בהכרח. טענותיהם הן יותר אתגר אינטלקטואלי מאיום פוליטי ממשי.

  עוד על הספר
 • חרדיות מודרנית

  מעמד ביניים חרדי בישראל

  שנה: 2012
  מאת: חיים זיכרמן, לי כהנר

  הספר לוקח אותנו למסע ייחודי ומרתק אל קו הגבול שבין החרדיות לישראליות ובין קודש לחול. הוא מציג את התמורות העמוקות המתחוללות בעשור האחרון בתוככי הציבור החרדי, המביאות לסדיקת כּוּליותה של חברת הלומדים החרדית. מתברר כי התמורות ההנהגתיות, התרבותיות והכלכליות מכרסמות בחומת הבדלנות החרדית ויוצרות תת-קבוצה חרדית ישראלית, ההולכת ומתפתחת במהירות.

  עוד על הספר
 • על דעת הקהל: דת ופוליטיקה בהגות היהודית

  ספר היובל לכבוד פרופ' אביעזר רביצקי

  שנה: 2012
  בעריכת: ידידיה שטרן, בנימין בראון, אבינועם רוזנק, מנחם לורברבוים

  מאמריהם של בכירי ההוגים והחוקרים בתחום מחשבת ישראל – תלמידים ועמיתים של פרופ' רביצקי. מחברי המאמרים אינם עוסקים רק ביצירות הרוח של העבר אלא גם בסוגיות המעסיקות את ההווה היהודי והישראלי.

  עוד על הספר
 • לקראת דמוקרטיזציה במנהיגות החרדית?

  דוקטרינת דעת תורה במפנה המאות העשרים והעשרים ואחת

  שנה: 2011
  מאת: בנימין בראון
  בהנחיית: ידידיה שטרן

  מחקר זה מבקש לעקוב אחר שלבי התפתחותן של המנהיגות הליטאית ושל דוקטרינת דעת תורה, שמכוחה היא פועלת. הוא סוקר את התמורות מאז שנות השבעים, עת דרך כוכבו של הרב אלעזר מנחם שך בתור גדול הדור של הליטאים, ועד לימינו שלנו, שבהם עומד בראש הרב יוסף שלום אלישיב.

  עוד על הספר
 • רבנות: האתגר

  שנה: 2011
  בעריכת: ידידיה שטרן, שוקי פרידמן

  רבנים עוסקים בחומר וברוח, בהגות ובהנהגה, בפסיקה ובעשייה. חרף השינויים מרחיקי הלכת במציאות החיים שומרים על מקומם המרכזי בהוויה היהודית והישראלית של דורנו ומשפיעים על החיים האישיים של רבים. אסופת מאמרים משוחחת על ממדיו של האתגר שמציבים השינויים בדורנו ועל התגובה הרבנית לכל אלו.

  עוד על הספר
 • מיעוטים במדינה יהודית: היבטים הלכתיים

  שנה: 2010
  מאת: אליעזר חדד
  בהנחיית: ידידיה שטרן

  כרבע מאזרחי מדינת ישראל אינם יהודים. מחקר מדיניות זה בוחן את שאלת מעמדם מנקודת מבט הלכתית. האם על פי מקורות ההלכה אפשר להעניק להם שוויון זכויות מלא כמתחייב במדינה דמוקרטית? מהו מקומה של הזהות הלאומית הייחודית של בני המיעוטים במדינה יהודית?

  עוד על הספר
 • ערכאות של גויים במדינת היהודים

  שנה: 2010
  מאת: יצחק ברנד
  בהנחיית: ידידיה שטרן

  מחקר זה מבקש להציג את המתרחש במתחם ההלכתי בהתייחסו למערכת משפט זרה שדינה אינו דין התורה. פוסקי ההלכה בכל הדורות הרבו להיזקק לסוגיה זו.

  עוד על הספר
 • מֵעברי ישן ליהודי חדש

  רנסנס היהדות בחברה הישראלית

  שנה: 2010
  מאת: יאיר שלג

  ספר זה הוא ניסיון ראשון מסוגו למפות את מגוון ההיבטים של תופעה מיוחדת זו ולתאר את התפתחותה השיטתית וההדרגתית.

  עוד על הספר
 • צדק שלי, צדק שלך

  צדק בין תרבויות

  שנה: 2010
  בעריכת: ידידיה שטרן

  ספר זה מציג את הקשר והתלות שבין חברה, תקופה ותרבות לבין הדרך שבה נתפס ה"צדק". בשורה של מאמרים מקוריים, מתמודדים בכירי האקדמיה בישראל עם עושר האפשרויות, הסותרות לעתים, של המושג החמקמק הזה.

  עוד על הספר
 • המשמעות הפוליטית והחברתית של פינוי ישובים ביש"ע

  הינתקות 2005 כמקרה מבחן

  שנה: 2007
  מאת: יאיר שלג

  תכנית ההינתקות מגוש קטיף ומצפון השומרון ופינוים של 21 יישובים יהודיים עוררה בקרב אזרחי ישראל, מעבר למחלוקות אידאולוגיות חריפות, גם חילוקי דעות באשר לאופן יישומה. המחקר שלפנינו מתעמק בסוגיות השנויות במחלוקת הקשורות בתכנית ההינתקות, כגון שיתופם של חיילי צה"ל בפינוי, פעולות המחאה וההתנגדות של המתיישבים ותגובת מערכות אכיפת החוק עליהן, גובה וסוג הפיצויים שהוענקו למפונים, ועוד.

  עוד על הספר
 • דברים ושברי דברים

  על יהדותה של מדינה דמוקרטית

  שנה: 2007
  בעריכת: אביעזר רביצקי, ידידיה שטרן

  ספר זה מביא את מחשבותיהם של טובי ההוגים הישראלים בדבר האופי הייחודי והחידתי של ההווה הישראלי הריבוני. הספר עוסק בזיקתה של מדינת היהודים אל התרבות המערבית, אל הנוכחות הערבית ואל הדילמה היהודית.

  עוד על הספר
 • תרבות דמוקרטית, כרך 11

  שנה: 2007
  בעריכת: ידידיה שטרן, אבי שגיא

  באיזו מידה צרובה מורשת המחתרות בתרבות הישראלית? האם המלחמות יפות? באילו דרכים נמהלים קודש וחול בזיכרונות השואה? הייתכן שהמחנה הדתי-לאומי הוא פוסט-ציוני? האם יש ביהדות סרבנות?

  עוד על הספר
 • אחרי רבים להטות?

  עמדות רבנים בישראל כלפי הדמוקרטיה

  שנה: 2006
  מאת: יאיר שלג

  אין חולק שמבחינה רעיונית קיים מתח מובנה בין הדת למדינה. אך האם המתח שבין ההלכה לדמוקרטיה ניתן לגישור מנקודת המבט הדתית? ואם כן – כיצד עושים זאת? המחקר שלפנינו בודק סוגיה עקרונית זו.

  עוד על הספר
 • ברית הזוגיות

  שנה: 2006
  מאת: שחר ליפשיץ

  מחקר זה מנתח את סוגיית ברית הזוגיות: מהי ברית הזוגיות? האם היא אפשרית מבחינה הלכתית? מהם ההבדלים בינה לבין נישואים אזרחיים? ועוד. המחקר מסביר ומנמק בפרוטרוט כיצד יכולה ברית הזוגיות לתת פתרון מספק למצוקות הרחבות שיוצרים דיני הנישואים והגירושים הקיימים.

  עוד על הספר
 • גברים בשחור

  מסע אל נבכי הפוליטיקה הישראלית - גברים חרדים בתנועת הליכוד

  שנה: 2006
  מאת: יוחאי חקק
  בעריכת: תמר רפופורט, אביעזר רביצקי

  המחקר שלפנינו בודק את תהליך השתלבותם של חרדים במפלגת הליכוד – מפלגה חילונית מן החשובות והמרכזיות בישראל, שבשנים האחרונות ספגה לתוכה חברים ופעילים חרדים רבים. המחקר עומד על הקשר בין תופעה זו לתופעות עמוקות יותר בחברה החרדית, כגון התפתחותו של שיח פנימי ביקורתי ודרישה למעט יותר שוויוניות ודמוקרטיה.

  עוד על הספר
 • חוקה שלא כתובה בתורה

  שנה: 2006
  מאת: עמיחי רדזינר, שוקי פרידמן
  בהנחיית: ידידיה שטרן

  הציבור הדתי נוהג זה שנים להיתלות באילנותיה הגבוהים של ההלכה היהודית על מנת לנמק את התנגדותו המוחלטת לכל חוקה שהיא פרט לתורה עצמה. אך עיון היסטורי בניסיונות לעצב חוקה בסוף שנות השלושים של המאה העשרים ובראשית ימי המדינה חושף עובדות מפתיעות. מחקר זה מנפץ את מיתוס שלילתה האידאולוגית המוחלטת של כל חוקה מעשה ידי אדם על ידי ההלכה ועל ידי הציבור הדתי.

  עוד על הספר
 • מדינה, משפט והלכה ד.

  מה יהודי במשפט הישראלי

  שנה: 2006
  מאת: ידידיה שטרן

  מדינת ישראל נושאת אופי כפול – דמוקרטי ויהודי. כיצד משתלבות שתי תפיסות העולם הללו במשפט הישראלי? מה תורמת כל אחת מהן למכלול, וכיצד ניתן ליישב את הסתירות ביניהן?

  עוד על הספר
 • שאלה של כבוד

  כבוד האדם כערך מוסרי עליון בחברה המודרנית

  שנה: 2006
  בעריכת: יוסף דוד

  אסופה זו דנה בסוגיית כבוד האדם במאה העשרים ואחת מן ההיבטים המשפטי, הפילוסופי והמוסרי בניסיון לכונן בישראל תשתית מושגית של ערכי כבוד האדם, שתסייע לביסוס ערכים אלו בחיי היום יום שלנו.

  עוד על הספר
 • תרבות דמוקרטית, כרך 10

  מגדר וחברה בישראל

  שנה: 2006
  בעריכת: ידידיה שטרן, אבי שגיא, טובה כהן, רות הלפרין-קדרי

  המאמרים השונים בקובץ זה מייצגים תחומים רבים בחייהן של נשים בישראל היום, תוך בדיקת האופן שבו הגדר מתווה את אורח חייהן ואת מקומן בחברה, בפוליטיקה, בחיי העבודה, בתחום מעמדן לפי החוק, בתקשורת, בחינוך, בחיי הדת ובתרבות.

  עוד על הספר
 • דת ומדינה בהגות היהודית במאה העשרים

  שנה: 2005
  בעריכת: אביעזר רביצקי

  ספר זה מתרכז בהגות אקטואלית שנתחברה ברובה לנוכח המפעל הציוני ומדינת ישראל; הספר אינו מתמקד רק בשאלות עיוניות אלא גם בשאלות מעשיות וקונקרטיות שהתעוררו בשל המציאות הלאומית המודרנית. עם זאת מצאנו לנכון לייחד מקום לשיטותיהם של ברוך שפינוזה ושל משה מנדלסון, בהיותן מצע הכרחי לבירור שאלת הדת והמדינה בדורות המאוחרים.

  עוד על הספר
 • שבת אחים

  יחסי חילוניים-דתיים: עמדות, הצעות, אמנות

  שנה: 2005
  בעריכת: אורי דרומי

  הספר ממקם את אמנת גביזון-מדן בהקשר ההיסטורי שלה. בראשיתו – דיון ב'פולמוס התרבות', אותה פרשת דרכים גדולה מימיה הראשונים של התנועה הציונית, שממנה הסתמן הקרע בין הציונות לאורתודוקסיה. בעקבות הדיון מובאים חזונותיהם של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, יצחק ניסנבוים וברל כצנלסון על אופייה היהודי של המדינה שתקום וכן נדון הסטטוס קוו המפורסם מימיה הראשונים של המדינה.

  עוד על הספר
 • תרבות דמוקרטית, כרך 9

  שנה: 2005
  בעריכת: ידידיה שטרן, אבי שגיא

  הדמוקרטיה בישראל מתחבטת עם הווה סוער של קהילת מהגרים הטרוגנית החווה תקומה ציונית, רווית חרדות קיומיות. היא מנתבת את עצמה במהוסס בתוך המתח שבין שתי ציביליזציות מתחרות, רבות עצמה: היהודית, והליברלית מערבית. כל אחת משתי הציביליזציות מכוננת מערכות ייחודיות של ערכים, נורמות, מוסדות וסמכויות והן מקיימות יחסים דיאלקטיים מורכבים ביניהן. בצילן של שתי מערכות מורכבות אלה מתגבשת הדמוקרטיה הישראלית.

  עוד על הספר
 • האם תיתכן מדינת הלכה?

  הפרדוקס של התיאוקרטיה היהודית

  שנה: 2004
  מאת: אביעזר רביצקי

  האם דת ישראל מחייבת לעצב את מדינת ישראל כתאוקרטיה הלכתית? האם תופסי התורה נדרשים להשליט את דין התורה נגד רצון הציבור? הן ההיגיון הפנימי של המסורת היהודית והן מצבם הממשי של היהודים מורים להשיב על כך בשלילה. אך הביקורת על הססמה "מדינת הלכה" אינה מוליכה אל הססמה "הפרדת הדת מן המדינה". שתיהן כאחת מוליכות אל שוקת שבורה, אך ביניהן פרושה קשת רחבה של אפשרויות פוליטיות ותרבותיות פוריות.

  עוד על הספר
 • יהודים שלא כהלכה

  על סוגיית העולים הלא-יהודים בישראל

  שנה: 2004
  מאת: יאיר שלג

  ההיקף העצום של גל העלייה מבריה"מ לשעבר, ובמקביל רמת נישואי התערובת במדינה זו, הביאו למספר שיא של עולים לא-יהודים: קרוב ל- 300 אלף. מחקר זה מנתח את מכלול הסוגיות והבעיות הנובעות ממצב זה, ואת הניסיונות שנעשו עד כה להתמודד עמן.

  עוד על הספר
 • מדינה, משפט והלכה ג.

  דת ומדינה: תפקידה של ההלכה

  שנה: 2004
  מאת: ידידיה שטרן

  בולט בהעדרו עיסוק הלכתי מסודר בשאלות של דת ומדינה. התוצאה מוזרה: ההלכה, למרות שהיא עומדת במוקד החיכוך בין דת ומדינה, נתפסת כבלתי רלבנטית לדיון על הקלת החיכוך. מחקר זה טוען ששתיקת ההלכה בנושאים של דת ומדינה לא רק שאיננה הכרחית, אלא היא גם בלתי ראויה מנקודת ראות דתית.

  עוד על הספר
 • תרבות דמוקרטית, כרך 8

  שנה: 2004
  בעריכת: ידידיה שטרן, אבי שגיא

  הפרסום תרבות דמוקרטית הוא מסגרת בינתחומית ורב-תחומית הפתוחה לכל הדיסציפלינות של מדעי הרוח, החברה, המשפטים והיהדות.

  עוד על הספר
 • האומנם מדינת כבוד האדם?

  שנה: 2003
  מאת: אלוף הראבן

  לכל אדם, בכל חברה, יש צורך אנושי עמוק שיכבדו אותו, באשר הוא אדם, ושלא ישפילו אותו ולא יפגעו בגופו. כבוד האדם הוא לכן ערך מוביל יהודי, ישראלי ואוניברסלי. בודאי ישנם רבבות ישראלים המקיימים יום יום את כבוד האדם בהתנהגותם. אך סקרי דעת קהל מגלים שרוב הישראלים סבורים שהתכונות המאפיינות את הישראלי הן גסות רוח, חוצפה, חוסר סובלנות, שחצנות וקולניות. השאלה הקשה לעשור הבא: היימצאו די מנהיגים להוביל תהליך תמורה שיעשה את ישראל למדינת כבוד האדם?

  עוד על הספר
 • המשמעות הפוליטית והחברתית של פינוי יישובים ביש"ע

  מהדורה הכוללת רב-שיח

  שנה: 2003
  מאת: יאיר שלג

  מחקר זה מבקש לבחון את מכלול ההשלכות הצפויות מהכרעה על פינוי ישובים ביש"ע – ההשלכות הפוליטיות לגבי אופי מאבקם של מתנגדי הפינוי, וההשלכות החברתיות לגבי עולמם של המפונים עצמם, ועולמה של החברה הישראלית בכלל.

  עוד על הספר
 • מדינה יהודית ודמוקרטית

  מבט רב-תרבותי

  שנה: 2003
  מאת: אדם דנאל

  ספר זה מציע תובנות חדשות אשר אמורות לאפשר להחזיק ואף לחזק את הצירוף שבין מדינה, יהדות ודמוקרטיה. שתיים הן ההצעות שבמוקד: דגם מסויים של דמוקרטיה רב-תרבותית כחלופה מתאימה יותר, כדי לבסס הן את היהודיות והן את הדמוקרטיות של המדינה היהודית והדמוקרטית, וכן הגדרה מחודשת של תפקידי המדינה ומשמעויותיה של האזרחות המדינית בהקשר של מדינה יהודית ודמוקרטית.

  עוד על הספר
 • תרבות דמוקרטית, כרך 7

  שנה: 2003
  בעריכת: ידידיה שטרן, אבי שגיא

  הדמוקרטיה בישראל היא שתיל רך. עומק שורשיה והיקף נופה בתרבות המקומית אינם ברורים. הפנמתה מושפעת מההיסטוריה של העם היהודי, המתאפיינת בהיעדר ריבונות ותרבות שלטונית ובזכרון קולקטיבי של מיעוט החושד באחר ונרדף על ידו. היא מתחבטת עם הווה סוער של קהילת מהגרים הטרוגנית החווה תקומה ציונית, רווית חרדות קיומיות. היא מנתבת את עצמה במהוסס בתוך המתח שבין שתי ציביליזציות מתחרות, רבות עצמה: היהודית, והליברלית מערבית.

  עוד על הספר
 • מדינה, משפט והלכה ב.

  עושר שמור לבעליו לרעתו: מקומם של המשפט ושל ההלכה בחברה הישראלית

  שנה: 2002
  מאת: ידידיה שטרן

  הקיום היהודי בישראל מושפע השפעה מכרעת מהציוויליזציה המערבית-ליברלית ומהציוויליזציה המסורתית-יהודית. כיצד אפשר לתפקד במציאות של מחויבות תרבותית כפולה שנתפסת לעתים כבלתי הרמונית?

  עוד על הספר
 • תרבות דמוקרטית, כרך 6

  שנה: 2002
  בעריכת: ידידיה שטרן, אבי שגיא

  הדמוקרטיה בישראל מתחבטת עם הווה סוער של קהילת מהגרים הטרוגנית החווה תקומה ציונית, רווית חרדות קיומיות. היא מנתבת את עצמה במהוסס בתוך המתח שבין שתי ציביליזציות מתחרות, רבות עצמה: היהודית, והליברלית מערבית. כל אחת משתי הציביליזציות מכוננת מערכות ייחודיות של ערכים, נורמות, מוסדות וסמכויות והן מקיימות יחסים דיאלקטיים מורכבים ביניהן. בצילן של שתי מערכות מורכבות אלה מתגבשת הדמוקרטיה הישראלית.

  עוד על הספר
 • תרבות דמוקרטית, כרך 4-5

  צבא וחברה בישראל

  שנה: 2001
  בעריכת: ידידיה שטרן, אבי שגיא, סטיוארט א' כהן

  צבא ההגנה לישראל (צה"ל) לא היה מעולם, בשום שלב בהתפתחותו, כלי-שרת למדיניות הממשלה ותו לא, דהיינו, גוף ממודר בצורה נוקשה ואחראי אך ורק לענייני ביטחון המוגדרים באופן צר. אדרבה, צה"ל חתר בהתמדה להציג תדמית של "צבא העם", שאנשיו מעורים היטב, על בסיס יומיומי, בעצם המרקם של חיי האומה, וכוחו נשען על המוני האזרחים המאיישים אותו.

  עוד על הספר
 • הרבנות הממלכתית

  בחירה, הפרדה וחופש הביטוי

  שנה: 2000
  מאת: איל ינון, יוסף דוד

  כיצד אפשר ליישב את הקונפליקט שבין מסורת ההלכה ומוסד הרבנות לבין עקרונות של מנהל ציבורי ושיטת ממשל דמוקרטית? מחקר זה עונה על שאלה זו מתוך התמקדות בשלוש סוגיות עיקריות: דרכי בחירתם של הרבנים; עירוב התחומים שבין מוסד הרבנות למוסד הדיינות; חופש הביטוי הפוליטי והמעורבות המפלגתית של הרבנים.

  עוד על הספר
 • מדינה, משפט והלכה א.

  מנהיגות ציבורית כסמכות הלכתית

  שנה: 2000
  מאת: ידידיה שטרן

  לציבור הדתי קשה להישען על מערכת המשפט החילונית, ואילו אצל החילונים מתקיים בדרך כלל דימוי פשטני של עולם ההלכה. המחקר שלפנינו מציג תמונה שממנה יכולים חילונים ודתיים כאחד לשאוב עידוד.

  עוד על הספר
 • מדינת ישראל: בין יהדות לדמוקרטיה

  קובץ ראיונות ומאמרים

  שנה: 2000
  בעריכת: יוסף דוד

  קובץ זה מאגד בתוכו אוסף של מחשבות ונקודות מבט המנסות לתאר ולהגדיר, את זהותה ואופייה של מדינת ישראל באמצעות הביטוי 'מדינה יהודית ודמוקרטית'.

  עוד על הספר
 • פסיקת הלכה בשאלות מדיניות

  שנה: 1999
  מאת: ידידיה שטרן

  כיצד יש להתמודד עם תופעת הרבנים הפוסקים פסקי הלכה בשאלות מדיניות? התופעה של מנהיג דתי הקובע לציבור הנוהה אחריו הנחיות בנושאים של ביטחון, מסירת שטחים, ריבונות וכדומה הפכה בעינינו למובנת מאליה. נייר העמדה שלפנינו בוחן את סוגיית פסק ההלכה ומעורר שאלות בדבר הסמכות ההלכתית לפסוק באופן נחרץ בנושאים שאינם "דתיים" במלוא מובן המילה. המחבר מבאר בעבורנו את התנאים המוקדמים שפוסק ההלכה חייב לעמוד בהם בטרם יוציא את דינו ומראה כי אין זה מובן מאליו שכל רב או בר סמכא דתי יכול להוציא מתחת לידיו פסק הלכה מחייב.

  עוד על הספר
 • השתלבות קבוצות פריפריה בחברה ובפוליטיקה בעידן שלום

  א. החרדים בישראל

  שנה: 1998
  מאת: מיכאל קרן, גד ברזילי

  מחקר זה בוחן ארבעה תרחישים אפשריים ביחס לתגובת הקהילה החרדית למדינת ישראל בעידן של שלום ומציעים שלושה סוגים של רפורמות אשר יסייעו לשילוב בין הזכויות של קהילה זו לבין הלגיטימציה המדינתית והדמוקרטית.

  עוד על הספר
 • דת ומדינה במחשבת ישראל

  דגמים של איחוד, הפרדה, התנגשות או כפיפות

  שנה: 1998
  מאת: אביעזר רביצקי

  שאלת הדת והמדינה היא מן השאלות הנוקבות בחייה הפוליטיים והתרבותיים של החברה הישראלית. היא תופסת מקום מרכזי בכל דיון ציבורי על דבר חוקה, המשפט וזכויות האזרח. היא מטביעה חותם מכריע על יחסי ישראל והתפוצות.
  השיח הישראלי בשאלה זו מניח מראש כיצד תופסת "הדת" היהודית את "המדינה" היהודית.

  עוד על הספר
 • דתיים וחילוניים בישראל: מלחמת תרבות?

  שנה: 1997
  מאת: אביעזר רביצקי

  המחבר, אחד הבולטים שבחקר מחשבת ישראל, מגלה במפתיע גישה אופטימית ביחס למאבק המתחולל בין החרדים לבין הרפורמים. הוא תוהה, האם אין עלינו לשאוב סיפוק מהעובדה ששתי קבוצות אלה, שבמקורן עיינו את הציונות, בוחרות היום לנהל את המאבק בזירה הציונית של מדינת ישראל.

  עוד על הספר

רק רגע... נבקש את אישורך לתנאי השימוש בקובץ

על מנת להוריד את קובץ הנתונים, יש למלא את הטופס הקצר הבא. במידה ויהיו עדכונים או תיקונים לקובץ הנתונים ניצור קשר באמצעות הדוא"ל.

שימו לב, הנתונים הניתנים להורדה מאתר זה הינם רכושו הבלעדי של המכון הישראלי לדמוקרטיה (ע"ר) ומועברים אליכם לצורך לימוד או מחקר בלבד. במידה וייעשה פרסום של המידע במסגרת הלימוד או המחקר, יש לדאוג למתן קרדיט באופן הבא: "הנתונים באדיבות מרכז גוטמן לסקרים שבמכון הישראלי לדמוקרטיה (ע"ר)". במידה וייעשה פרסום של המידע במסגרת המחקר, נשמח לקבל עותק של הפרסום, משום שאנו יוצרים ספרית מחקרים המבוססים על מאגר הנתונים של מרכז גוטמן. לקריאת מסמך תנאי השימוש, נא ללחוץ כאן.

פרטי משתמש שהם חובה מסומנים בכוכביות (**).

** שם פרטי: שדה חובה
** שם משפחה: שדה חובה
תואר:
מקצוע:
** מוסד / ארגון: שדה חובה
מחלקה:
** מדינה: שדה חובה
** דוא"ל: שדה חובה
הערות / שאלות:

חובה לאשר את תנאי השימוש