שבת מקומית

חוקי שבת והיקף האיסור על פעילות כלכלית ברשויות המקומיות

פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי המנוחה בישראל מוסדרות בחוקי עזר עירוניים שהתקבלו באישור שר הפנים. "חוק המרכולים" שהתקבל בראשית שנת 2018 הגביל את סמכותו של שר הפנים לאשר חוקי עזר שמתירים פעילות מסחרית בשבת והעלה למודעות הציבורית את הסוגיה של הסדרת מנוחת השבת ברמה המקומית.

מחקר זה מבקש לבחון את טיבה של הרגולציה ברשויות המקומיות בכל הנוגע לפתיחתם וסגירתם של עסקים בשבת ובימי המנוחה. במסגרתו נערך לראשונה מיפוי מדויק של מדיניות החקיקה בחוקי העזר בעניין זה ברשויות המקומיות היהודיות, המעורבות והלא־יהודיות בישראל. חשיבותו של המחקר לבירור מצבה של מנוחת השבת בישראל רבה, שכן חוקי העזר העירוניים הם רובד מרכזי בהסדרתה. עם זאת, המחקר אינו בוחן את הפעילות הכלכלית הנעשית בשבת בפועל או את אכיפתם של חוקי העזר בשטח על ידי הרשויות המקומיות.