מבצע

מדיניות הפנסיה

פורום קיסריה 2002

מחקר מדיניות 35

  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 67 עמ’
  • מרכז: כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה
  • מחיר: 60 ₪ מחיר מבצע: 30.0 ₪

הפנסיה היא עניין המשפיע על כל אחד ואחת מאתנו, ועם זאת מדובר בתחום סבוך ומורכב מאין כמוהו, שהציבור הרחב מתקשה להתמודד עמו. מחקר זה מנתח ומבהיר נושא זה תוך כדי התמקדות בשתי נקודות עיקריות: חקיקת חוק פנסיה חובה ושילוב כספי קרנות הפנסיה בשוק ההון. 

צוות הפנסיה של הכנס הכלכלי דן בשני נושאים מרכזיים העומדים על סדר היום הציבורי. הנושא הראשון מתייחס לסוגיית חקיקת חוק פנסיה חובה. הנושא השני מתייחס לשילוב כספי קרנות הפנסיה החדשות בשוק ההון.

בפני הכנסת עומדות היום כמה הצעות חוק שדנות בפנסיית חובה לכל עובד במדינת ישראל. הצוות דן בשאלה האם הפרשות פנסיוניות צריכות להיות מנדטוריות לכל עובד או לחלופין, האם החוק צריך רק להסדיר ולתמרץ את החיסכון לטווח ארוך. הוועדה לא גיבשה עמדה חד-משמעית בנושא. עם זאת, קיימת הסכמה בין חברי הצוות כי במידה ויאושר חוק פנסיה חובה, יש להחילו בהדרגה בשל המיתון במשק. גם התומכים בחקיקת חוק פנסיה חובה מציגים עקרונות השונים מההצעות אשר הובאו לשולחן הכנסת. הצעה נוספת שעלתה במסגרת דיוני הצוות מתייחסת להסדרת פיצויי פיטורין כחיסכון ארוך טווח. במסגרת המסמך מוצגים עיקרי הטיעונים בעד ונגד חקיקת חוק הפנסיה.

כספי קרנות הפנסיה החדשות מושקעים כיום ברובם באגרות חוב מיועדות של הממשלה. במסגרת דיוני הצוות נדונה העברת כספי הקרנות להשקעות בשוק ההון, רפורמה אשר מטרותיה העיקריות הן הגברת יעילות שוק ההון ויציאה הדרגתית של הממשלה ממעורבות בניהול כספי הפנסיה. הצוות מסכים לרפורמה זו ולצורך בהעברה הדרגתית של הכספים לשוק ההון. המסמך כולל הצגה של שתי גישות לביצוע הרפורמה.

בנוסף, כולל המסמך התייחסות לנושאים הבאים: מבנה תכניות הפנסיה (DC ו-DB), איזון אקטוארי והתאמת גיל הפרישה לתוחלת החיים, חברות ביטוח ובנקים כמשווקי תכניות פנסיה, הקמת גוף פיקוחי, ורפורמות מבניות נוספות.

פרק ראשון: הקדמה

פרק שני: מסקנות עיקריות של עבודת הצוות
א. התנגדות לחוק פנסיה ממלכתית
ב. חוק פנסיה חובה
ג. הסדרת פיצויי פיטורין כחיסכון ארוך-טווח
ד. מבנה תכנית הפנסיה - DC ו-DB  
ה. איזון אקטוארי והתאמת גיל הפרישה לתוחלת החיים
ו. הגירעון האקטוארי - קרנות הפנסיה בישראל
ז. שילוב כספי קרנות הפנסיה החדשות בשוק ההון
ח. חברות ביטוח, חברות עסקיות ובנקים כמשווקי תכניות פנסיה
ט. רפורמות מבניות נוספות
י. הקמת גוף פיקוחי

פרק שלישי: מבנה החיסכון הפנסיוני: מושגי יסוד

פרק רביעי: החיסכון הפנסיוני בישראל - נתונים עיקריים
א. קרנות הפנסיה בישראל
ב. מצב הפורשים לגמלאות בישראל ואפיון החוסכים לפנסיה

פרק חמישי: רפורמות בשוקי פנסיה בעולם
א. כללי  
ב. דוגמאות לרפורמות בקרנות פנסיה בעולם

פרק שישי: חוק פנסיה - מטרות
א. חקיקה בתחום הפנסיה
ב. פנסיה ממלכתית מול פנסיה חובה
ג. חוק פנסיה חובה - בעד ונגד
ד. חוק פנסיה - הצעות

פרק שביעי: שילוב כספי קרנות הפנסיה החדשות בשוק ההון

פרק שמיני: היבטים מוסדיים
א. המבנה המוסדי של חיסכון פנסיוני בישראל
ב. שילוב חברות ביטוח, בנקים וחברות עסקיות אחרות כמשווקי תכניות פנסיה להגברת התחרות בתחום
ג. רפורמות מבניות נוספות

סיכום דיון  
מבוא  
א. חוק פנסיה חובה - כן או לא?
ב. חובת הפנסיה - תנאים
ג. העברות כספי קרנות הפנסיה לשוק ההון
ד. נושאים נוספים

הערות   

English Summary