השימוש בהצהרות ככלי להקלה בנטל הרגולציה ולייעולה

מסמך זה מתאר שני ניסויים רחבי היקף שנעשו בתנאי מעבדה כדי לבחון שאלות אלו. שני הניסויים מראים כי הצהרות מפחיתות התנהגות לא־אתית באופן משמעותי, גם בהשוואה לכלי ענישה מסורתיים )קנסות(. כמו כן, נמצא כי השפעת ההצהרות היא עקבית ואינה דועכת לאורך זמן. המסמך מפרט את ההשלכות של יישום בפועל של הצהרות על המדיניות הציבורית. כן אנו ממליצים על ביצוע של מחקר שדה רחב היקף כדי לבחון את הישימות של השימוש בהצהרות בפועל ואת השפעתן על היבטים אחרים של הרגולציה, כגון שיקום יחסי האמון בין מפקחים למפוקחים, כדרך להגביר עוד יותר את היכולת של משרדי הממשלה להקל בנטל הרגולטורי ולעודד צמיחה ורווחה בעתיד.