הרפורמה במערכת הבריאות: עבר ועתיד

פורום קיסריה 2001

מחקר מדיניות 29

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 80 עמ’
  • מרכז: כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה
  • מחיר: 60 ₪

היכן הצליחה הרפורמה מרחיקת הלכת של 'חוק ביטוח בריאות ממלכתי' להשיג את מטרותיה, היכן היא כשלה, ומדוע? כשבע שנים לאחר שעבר החוק, מובאת לפנינו הערכה מפורטת של הרפורמה במערכת הבריאות על משמעויותיה החברתיות והכלכליות.

היכן הצליחה הרפורמה מרחיקת הלכת של 'חוק ביטוח בריאות ממלכתי' להשיג את מטרותיה, היכן היא כשלה, ומדוע? כשבע שנים לאחר שעבר החוק, מובאת לפנינו הערכה מפורטת של הרפורמה במערכת הבריאות על משמעויותיה החברתיות והכלכליות. המסמך, פרי עבודתם של צוותי המחקר בפורום קיסריה 2001, מתעמק במגוון בעיות הנוגעות לרפורמה, כגון שוויון בנגישות לשירותי בריאות, ההוצאה הלאומית לבריאות, גירעונות קופות החולים, עתידם של בתי החולים, הרפואה הפרטית בישראל ועוד. לכל אלה מצורפות - בצד הערכת המצב - גם המלצות לשיפור ולייעול.

מבוא - ראובן גרונאו

הקדמה - גור עופר

פרק ראשון: מערכת הבריאות בישראל: הישגים, בעיות והשלמת הרפורמה
גור עופר וברוך רוזן

1. הקדמה: מערכת הבריאות בישראל לעומת מדינות העולם
2. חוק ביטוח בריאות ממלכתי: הליבה
3. מקומם של בתי-החולים ותפקיד משרד הבריאות
4. ביטוחים משלימים (שב"ן), שירותים פרטיים (שר"פ) והתמהיל הציבורי-הפרטי
5.  סיכום  
תרשימים  

פרק שני: מימון מערכת הבריאות
יעל אנדורן, גבי בן-נון, גל הרשקוביץ, דוד טל, יוסי תמיר

1. המנגנון לעדכון עלותו של הסל שבאחריות קופות-החולים
2. עדכון המקורות לסל השירותים שבאחריות משרד הבריאות והבטחתם  
3.  השינויים בהרכב המימון הפרטי והציבורי של עלות הסל
4.  נתוני עזר  

פרק שלישי: עתיד בתי-החולים
יורם בלשר, גל הרשקוביץ, אבי ישראלי ועמיר שמואלי
1
. רקע  
2. הפרדת בתי-החולים ממשרד הבריאות
3. דרכים להתגברות על החסמים ולהתקדמות לקראת מימוש המהלך

פרק רביעי: שירות רפואי פרטי (שר"פ)
יצחק פטרבורג, אביגדור קפלן, לאה וופנר, בעז לב

1. רקע  
2.  ההיבטים הכלכליים והארגוניים
3.  ההיבטים החברתיים

סיכום דיון

English Summary