להורדה

חוקי היסוד כתשתית לחוקה

ארגון מחדש של חוקי היסוד בדרך למסמך חוקתי כולל

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 202 עמ’
  • מרכז: חוקה בהסכמה
  • מחיר: 60 ₪

אנו סבורים כי הבשילה השעה לכנס את חוקי-היסוד למסמך חוקתי אחד. כדי לעשות זאת, צריך לארגן את חוקי-היסוד מחדש ולהתאימם לדרישותיו של מסמך חוקתי. זאת המטרה של חיבור זה.

אנו סבורים כי הבשילה השעה לכנס את חוקי-היסוד למסמך חוקתי אחד. כדי לעשות זאת, צריך לארגן את חוקי-היסוד מחדש ולהתאימם לדרישותיו של מסמך חוקתי. זאת המטרה של חיבור זה.

ננסה להצביע כאן על הליקויים המרכזיים בחוקי-היסוד שבנוסחם כיום פוגמים ביכולתם של חוקי-היסוד לשמש חוקה. עיקרון מנחה יסודי שהצבנו לעצמנו בחיבור זה הוא להיצמד ככל האפשר לקיים. מאחר שהמשימה שקיבלנו עלינו היא 'ארגון מחדש' ולא 'כינון מחדש', תפסנו את תפקידנו כטכני בעיקרו ולא הגותי, ולכן הזהרנו את עצמנו לעקוב אחר הוראות החוק כפי שגיבשן המחוקק, עקב בצד אגודל, מבלי להוסיף משלנו. על מנת למלא את משימת הארגון מחדש של חוקי-היסוד הגדרנו לעצמנו יעדים אחדים. היעד הראשון היה להפריד בין החוקתי ללא-חוקתי - בין הסדרים הראויים להיכלל במסמך חוקתי בעל מעמד נורמטיבי עדיף ובין אלה שצריך להסדירם בחקיקה רגילה. היעד השני היה האחדת ההסדרים - עניינית וסגנונית. היעד השלישי היה להתאים את הלשון ללשון חוקתית. היעד הרביעי והאחרון שהצבנו לעצמנו היה לנסות להפוך את חוקי-היסוד למסמך בעל אופי חינוכי.

מבוא

שער ראשון: ההצעה בכללותה

הצעת המחברים לארגון מחדש של חוקי היסוד
פרק 1 - זכויות יסוד
פרק 2 - נשיא המדינה
פרק 3 - הכנסת
פרק 4 - הממשלה
פרק 5 - השפיטה
פרק 6 - מבקר המדינה
פרק 7 - הצבא
פרק 8 - ירושלים בירת ישראל
פרק 9 - משק המדינה
פרק 10 - מקרקעי ישראל
פרק 11 - הוראות כלליות

שער שני: דברי הסבר להצעה

מקרא
פרק 1 - זכויות יסוד
פרק 2 - נשיא המדינה
פרק 3 - הכנסת
פרק 4 - הממשלה
פרק 5 - השפיטה
פרק 6 - מבקר המדינה
פרק 7 - הצבא
פרק 8 - ירושלים בירת ישראל
פרק 9 - משק המדינה
פרק 10 - מקרקעי ישראל
פרק 11 - הוראות כלליות

נספח: חוקי-היסוד כנוסחם המקורי
הערות