המדיניות המקרו-כלכלית לייצוב המשק ולצמיחה - סיכום והמלצות

בימים רביעי-חמישי, ב'-ג' בתמוז תשס"ג, 2-3 ביולי 2003, ערך המכון הישראלי לדמוקרטיה את פורום קיסריה זו השנה האחת עשרה ברצף. לפניכם המלצות צוות המחקר בנושא המדיניות המקרו-כלכלית לייצוב המשק ולצמיחה.

הטווח הקצר 2003-2004:

 1. הגירעון בתקציב לא יחרוג מ-3 אחוזי תוצר ב-2004.
 2. במצב השורר במשק כיום יש להעניק דחיפות רבה יותר לצמצום החוב הציבורי על פני צמצום נטל המס. לכן יש ליעד את מלוא הצמצום בהוצאה לצמצום הגירעון בתקציב.
 3. חשוב ביותר לשנות את הרכב המסים הישירים בלי לשנות את נטל המס הממוצע. לפיכך הפחתת מס הכנסה וביטוח לאומי שתוקפן מיולי 2003 ילוו בהעלאה מקבילה של היקף המסים על הכנסות מנכסים פיננסיים, כך שרפורמה זו תהיה ניטרלית.
 4. יבוטלו אפליות המס בין סוגי הון שונים ויקבע שיעור מס אחיד על בסיס הרווח הריאלי שכל נכס מניב.
 5. להפחית את תקציב הביטחון ב-2 מיליארד ₪ ב-2003, על פי ההמלצה המקורית של משרד האוצר, ולייעד את התמורה לשמירת יעד הגירעון.
 6. מומלץ לצמצם במידה נוספת את תקציב הביטחון בשנת 2004. היקף ההפחתה יקבע לאחר בדיקה דקדקנית של השינויים בהיקף האיומים הצבאיים על מדינת ישראל, דרכי הפעלת הצבא, מבנה כוח האדם ותנאי הפנסיה של משרתי הקבע. שיקולים אלה יעמדו בפני קובעי המדיניות, בנוסף ליעדים אחרים - חברתיים וכלכליים - המשפיעים גם הם על החוסן הלאומי.
 7. לשינויים הנדרשים בתקציבי הרווחה ובתמריצים לעבוד ראה הפרק הבא.
 8. תנאי הכרחי לשיפור אמינות המדיניות הכלכלית של משרד האוצר היא יצירת שקיפות גדולה בהרבה של נתוני התקציב מזו הנוהגת עתה. (להמלצות מפורטות ראה דו"ח הצוות לעניין זה).

 

עקרונות המדיניות התקציבית משנת 2005:

 1. החל מ-2005 מומלץ להחליף את חוק הגירעון הפוחת בכללי הפעולה הבאים (כללים 2 עד 5 מהווים מקשה אחת):
 2. ההוצאה תגדל בשיעור של חצי אחוז מעל שיעור גידול האוכלוסייה (הקישור עם גידול האוכלוסייה נועד להתמודד עם התנודות הדמוגרפיות הגדולות שמאפיינות את מדינת ישראל). כלל זה מחייב שינוי יסודי בכללי הפעולה של "הטייס האוטומטי" בעת תכנון התקציב.
 3. גודל ההוצאה התקציבית יהיה כפוף לתקרת גירעון שלא תעלה על 3 אחוזי תוצר. כלומר, תקרת הגירעון היא המגבלה הגוברת במקרה של סתירה בין כלל ההוצאה לבינה.
 4. שינויים חריפים בתנאים הגיאופוליטיים, החרפת המלחמה או חזרה לתהליך מדיני יתכן שיחייבו עדכון בתוואי המדיניות.
 5. הגירעון הרב שנתי הממוצע של הממשלה הרחבה, המסתכם מאז 1988 ב-4 אחוזי תוצר, יצומצם ל-2 אחוזי תוצר. יקבע כלל פעולה להתאמות התקופתיות הנדרשות, שיבטיחו את החזרת הגירעון ליעד הממוצע כאשר הסטייה המצטברת עולה על שיעור שיקבע.
 6. יש לגזור מכללי הפעולה לגבי תקציב הממשלה הרחבה את כללי הפעולה המתבקשים לתקציב הממשלה המוגש לכנסת.
 7. להרחיב את ההשקעה הישירה של הממשלה בתשתית, כך שמלאי ההון בתשתיתשבאחריות הממשלה (במונחי תוצר) יתכנס למקובל באירופה תוך 10 שנים, בהתחשב בתוצר לנפש ובהתפתחות הביקושים הספציפיים לשירותי התשתית.

גודל הממשלה הרצוי:
להקטין את שיעור ההוצאה הציבורית בתוצר בהדרגה, תוך הצבת הממוצע האירופאי (בתוספת הסיוע האמריקאי) כסמן לטווח הארוך.

קצב הצמיחה השלילי, שיעור האבטלה הגבוה, הרמה הנמוכה ביותר של האינפלציה והתכנית הכלכלית שאומצה מחייבים ומאפשרים הורדת הריבית בהדרגה ובזהירות המתחייבים ממכלול מאפייני המשק והמדיניות הפיסקלית. מומלץ לבסס את מדיניות הריבית על הכללים הבאים:

 1. יש להוריד את הריבית הנומינלית בהדרגה, אולם בשיעורים גדולים יותר מאלה שאפיינו את בנק ישראל בשנים 2001-1998 ובהתאמה להשגת יעד האינפלציה.
 2. יש להתאים את עוצמת השינוי בריבית לפער בין יעד האינפלציה לבין קצב האינפלציה בפועל. מימדי התאמת הריבית בשני הכיוונים (למעלה ולמטה) יהיו גדולים יותר ככל שהסטייה מיעד האינפלציה (למעלה ולמטה) תהייה גדולה יותר.
 3. קביעת הריבית חייבת להתחשב בהתפתחות שער החליפין המשקפת, את הפער בין הריבית בחו"ל לבין הריבית בישראל בתוספת מכלול הסיכונים של המטבע הישראלי.
 4. מומלץ לצמצם את חוסר הסימטריה בכלל התגובה של בנק ישראל לזעזועים חיצוניים. הורדת הריבית, לאחר חלוף הזעזוע צריכה להתבצע במהירות גבוהה יותר מזו שננקטה עד היום.
 5. יש להתחשב בפער התוצר (שיעור האבטלה), הנובע מגורמים מחזוריים, בקביעת רמת הריבית שלבנק ישראל.
 6. יש לקיים מעקב שוטף, כולל דיווח רבעוני, של מצב היציבות הפיננסית והיציבות של המערכת הבנקאית, על פי סטנדרטים מקובלים של שקיפות (להמלצות מפורטות ראה דו"ח הצוות לעניין זה).

עובדים זרים

 • יש להחיל את חוקי המס על הכנסות, ניכויי הוצאות, תשלומי הביטוח הלאומי, תשלומי ביטוח בריאות, ההפרשות הפנסיוניות ויתר חוקי העבודה והסכמי העבודה הקיבוציים על כל העובדים הזרים ועובדי השטחים, כך שהעלות השולית (תשלומי המעביד מעבר לשכר) בהעסקת עובדים שאינם תושבי ישראל תהיה זהה בכל מרכיביה לעובדים ישראליים. מס בשיעור של 8% אשר הוטל במסגרת התוכנית הכלכלית על העסקת עובדים זרים הוא צעד בכיוון הנכון, אך אין הוא מבטל את היתרון הכלכלי בהעסקת עובדים זרים. ולכן יש להעלותו בטווח הקצר (ראה המלצה בהמשך).
 • יש לנקוט בשינויים מוסדיים שיאפשרו מערכת אכיפה משמעותית של חוקי תעסוקה ברמה המקובלת בארצות השוק המשותף לגבי תעסוקה של עובדים שאינם תושבי המדינה.
 • מיקוד האכיפה במעסיקי עובדים בלתי חוקיים: יש להגדיל את משאבי השיטור להגדלת האכיפה על מעסיקי עובדים זרים בלתי חוקיים (והטלת קנסות כבדים) על חשבון מעצר וגירוש עובדים זרים. בנוסף, יש להרחיב את האכיפה ההדוקה של חוקי העבודה וליצור מנגנונים של מניעת תעסוקה של עובדים לא חוקיים על ידי מערכות גביית המיסים מהמעסיקים.
 • יש להגביל את שיעור ההיתרים לעובדים זרים על 4% מן המועסקים. מכירת ההיתרים צריכה להיות בשיטת המכרז. שיטה זו תעביר את יתרת הרנטה שטמונה בהעסקת עובדים זרים ממעסיקיהם לציבור הרחב. בזמן הקצר, עד אשר יערכו השינויים הנדרשים יש להעלות את שיעור המס מעבר לזה שנקבע בתוכנית הכלכלית ל- 8%. רווח מס זה צריך להיות כך שעלותם למעסיק תהייה שווה (לפחות, או גבוהה) מזו של עלות עובד תושב מדינת ישראל. שיעור המס צריך להיות כ- 30% מהוצאות המעביד.

שכר מינימום

 • יש ליצור מערכת ממשלתית לאכיפה של שכר המינימום על כל המועסקים בישראל. יש לשנות את חוק שכר המינימום ברוח המלצות הרוב בוועדה לשכר מינימום שהוגשו בקיץ 2000. המלצות אלו כללו שיפור מנגנוני האכיפה של החוק, הגדרת שכר המינימום כשכר עבור עבודה רגילה, כך שמרבית רכיבי השכר מהווים חלק משכר המינימום. כמו כן, החלפת השכר הממוצע בשכר החציוני לצורך עדכון שכר המינימום, וקביעת תהליך בדיקה שנתי לפני עדכון שכר המינימום, על מנת שעדכונו לא יפגע בצורה משמעותית בתעסוקה. 

רפורמה במערכת הרווחה

 • הצוות ממליץ על הקמת וועדה שתבחן רפורמה במערכת התמיכות והמיסוי במטרה להגדיל את שיעור התעסוקה בקרב בעלי הכנסה נמוכה (מתחת השכר החציוני), על ידי יצירת תמריצים לתעסוקה. הצוות רואה בביצוע מדיניות אקטיבית בשוק העבודה משימה כלכלית - חברתית שתגדיל את התוצר הלאומי על ידי הגדלת התעסוקה של ישראלים. המניע המרכזי אינו הקטנת ההוצאה הציבורית, אלא הסתה של כספים, לפחות בשלב ראשון של הרפורמה, כדי לשנות את הצע העבודה של ישראלים בעלי מיומנויות עבודה נמוכות.
 • להלן מספר נקודות מרכזיות שעל הועדה לבחון כאפשרויות פעולה:
  1. הפעלת הרפורמה ברווחה תוך התחשבות בתנאי רקע מקרו כלכליים. כלומר תנאים בהם שוק העבודה מייצר חלופות עבודה זמינות לעובדים בלתי מיומנים בתנאי שכר הגבוהים מתשלומי הרווחה.
  2. הפעלת תמריצי מס במיוחד אלו הפועלים על ההחלטה לצאת לעבודה תוך בחינת תמריצי המס הקיימים.
  3. צמצום הזיקה בין הזכאות לתשלומי רווחה ולהטבות הנלוות, אבל על ידי השארתן לפרק זמן מוגבל לאחר ההצטרפות למעגל העבודה.
  4. סבסוד משמעותי של הוצאות היציאה לעבודה (הוצאות טיפול בילדים) תוך בחינת כלי המדיניות שמופעלים היום.
  5. התניית קצבאות במאמץ מוכח למצוא עבודה.
  6. הגבלת הקצבאות לפרק זמן של מספר שנים לפרטים שנמצאו כשירים לעבוד.
  7. סיוע פרטני שיכשיר את מקבלי התמיכות להשתלבות במעגל העבודה.
  8. את הסיוע הפרטני יש לתת תוך שימוש במנגנוני שוק כמו שוברי הכשרה מקצועית ושוברים המזכים את הפרט בסבסוד תעסוקה למשך תקופה מוגבלת.
  9. יש להתאים את המדיניות האקטיבית בשוק העבודה לאורח החיים הייחודי של קבוצות אוכלוסייה שונות כמו המגזר החרדי, האוכלוסייה האתיופית ומיעוטים אחרים.
  10. יש לזהות ולפטור מהשתתפות בתוכניות מעבר מרווחה לתעסוקה את מקבלי התמיכות שיכולת השתלבותם בשוק העבודה מוגבלת למדי. יש להבטיח לאלו רמת הכנסה שתאפשר קיום בכבוד.
 • רשימת הרפורמות הנדרשות בענפי המשק ארוכה. מומלץ לבצע במיוחד את הרפורמות ליצירת תחרות בענפי התשתית כמו, חשמל, בתי זיקוק, תחנות דלק, תקשורת מקומית, נמלים, תחבורה ציבורית ועוד.
 • הרפורמה המיועדת בתחום הפנסיה תתרום, בנוסף לפתרון הגירעון האקטוארי,גם לשכלול שוק ההון, אולם אין די ברפורמה זו ליצירת תחרות רבה בשוק ההון ובמערכת הבנקאות. אלה מחייבים ארגון מחדש של המערכת הפיננסית שתגרום לכניסת שחקנים רבים יותר ותצמצם את ניגודי העניינים, תוך שמירת יציבותה. לפיכך יש לבצע את הצעדים לפיצול קופות הגמל מהבנקים וכן לשקול מחדש את מכלול פעילות הבנקים בשוק ההון.
 • חלק מהרפורמות הללו נכללו בתכנית הכלכלית שהוצגה לאחרונה על ידי משרד האוצר ואושרה בממשלה ובכנסת. על אף שנדרשים שיפורים בפרטי הרפורמות השונות, יש לברך על חידוש התהליך. מומלץ להביא לגמר את המהלכים שהוחל בהם בהקדם ולהרחיב את הרפורמות לתחומים נוספים (כמצוין לעיל).

הספר המדיניות המקרו-כלכלית לייצוב המשק ולצמיחה, מאת ראובן גרונאו ואבי בן בסט

תוצרי פורום קיסריה בנושא המדיניות המקרו כלכלית של ישראל לאורך השנים

לדף הראשי של פורום קיסריה 2003