מרחבי עבודה משותפים: מה השפעתם על טיב היחסים בין ערבים ויהודים

  • מאת:
  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: מקוון
  • מספר עמודים: 198 עמ’
  • מרכז: המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים

דוח זה מסכם ממצאי סקר כמותי מקיף, ראשון מסוגו, הבוחן את טיב היחסים בין עובדים יהודים ועובדים ערבים במרחבי עבודה משותפים בענפים כלכליים שונים. הסקר הכמותי מתבסס על ממצאי מחקר איכותני מקדים של אסף דר, שבמסגרתו זוהו מוקדי המתח החיצוניים והתוך־ארגוניים הפועלים ומשפיעים בפוטנציה על טיב היחסים בין שתי הקבוצות האתניות, היהודית והערבית, הפועלות במרחב העבודה המשותף.
המחקר האיכותני התמקד בתפיסתם של עובדים ערבים שעבדו במרחב משותף בשלושה ענפים כלכליים. בסקר הכמותי הורחבה היריעה וכללה איסוף נתונים מעובדים ערבים ומעובדים יהודים הפועלים במרחב משותף לשתי הקבוצות, ובמספר רב יותר של ענפים כלכליים. זיהוי ומיפוי מוקדי המתח שנעשו במחקר האיכותני היו הבסיס לבניית שני שאלונים מובְ נים — לעובד ערבי ולעובד יהודי ששימשו לקיום ראיונות פנים אל פנים. לשני השאלונים מבנה מקביל, ומול כל פריט בשאלון לעובד הערבי הוצב פריט זהה או בן השוואה בשאלון לעובד היהודי.