מבצע

הצעה לארגון מחדש של החינוך הציבורי בישראל על בסיס ביזור ואיזור

פורום קיסריה 2003

מחקר מדיניות 44

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 92 עמ’
  • מרכז: כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה
  • מחיר: 60 ₪ מחיר מבצע: 30 ₪

אין מחלוקת על כך שמערכת החינוך בישראל נמצאת בנסיגה חריפה ומתמשכת. אך כיצד ניתן לחלץ אותה ואת תלמידי ישראל ממסלול ההידרדרות שאליו נקלענו? שאלה זו, המהווה אולי את האתגר הגדול ביותר הניצב בפני החברה הישראלית, עומדת במרכז מחקר זה.

אין מחלוקת על כך שמערכת החינוך בישראל נמצאת בנסיגה חריפה ומתמשכת. אך כיצד ניתן לחלץ אותה ואת תלמידי ישראל ממסלול ההידרדרות שאליו נקלענו? שאלה זו, המהווה אולי את האתגר הגדול ביותר הניצב בפני החברה הישראלית, עומדת במרכז המחקר שלפנינו. מזה למעלה מ-15 שנים שבמערכת החינוך מתנהל תהליך של ביזור כלכלי, תוכני ואידיאולוגי ללא יד מכוונת. מחברי המחקר מציעים להקנות לתהליך זה בסיס חוקי מפורט ומנומק על מנת שניתן יהיה לנווט את המערכת אל עבר הגשמת היעדים של שיפור איכות החינוך, צמצום הפערים והחזרתם של תלמידי ישראל לצמרת דירוגי החינוך הבינלאומיים.

בפרק הראשון מביאים המחברים את הקווים המנחים שלהם לפתרון המשבר; הפרק השני מהווה הצעה לארגון מחדש של החינוך הציבורי בישראל באמצעות ביזור ובניית מנהל חינוך מקומי בעל עוצמה; בפרק השלישי מתואר המבנה המוצע למשרד החינוך החדש; הפרק הרביעי מביא הסבר מפורט לגבי מבנהו, תפקידיו וסמכויותיו של מנהל החינוך המקומי; הפרק החמישי עוסק בצורך ובדרכים להגברת שקיפות המידע במערכת החינוך; הפרק השישי עוסק בהליך החקיקה הנדרש ליישומן של הרפורמות המוצעות; בפרק השביעי עוסקים החוקרים בשאלת האחריות הכוללת על תחום החינוך בישראל.

הקדמה  
   
פרק ראשון: קווים מנחים לפתרון 

פרק שני: הצעה לארגון מחדש של החינוך הציבורי בישראל - ביזור ומִנהל חינוך מקומי כמוקד 

פרק שלישי: משרד החינוך במודל החדש 
א. סמכויות ותחומי אחריות של משרד החינוך 
ב. מועצה לאומית לחינוך
ג. דוגמה לביזור סמכויות ואחריות: פיתוח ובינוי פיזי של מערכת החינוך 
ד. מעמד מחוזות החינוך במודל החדש

פרק רביעי: מִנהל חינוך מקומי (מח"מ) 
א.  תפקידי מִנהל החינוך המקומי
ב.  הגדרת התחום הגאוגרפי של מִנהל החינוך המקומי
ג.  מועצת חינוך מקומית
ד.  תנאים מקדימים להקמת מִנהל חינוך מקומי
ה.  חיזוק עצמאותו של בית-הספר ושל מנהל בית-הספר

פרק חמישי: הגברת שקיפות המידע במערכת החינוך 

פרק שישי: חקיקה 

פרק שביעי: אחריות כוללת על תחום החינוך

פרק שמיני: סיכום 

לוחות   

סיכום דיון 

נספח א: סיכום דוח ועדת זנבר, 1980 
נספח ב: תכנית הביזור והאיזור במערכת החינוך בשוודיה, 1991 
נספח ג: תכנית הביזור והאיזור במערכת החינוך באנגליה משנות ה-80 עד 1999 
נספח ד: תכנית הביזור והאיזור במערכת החינוך באונטריו, קנדה, 1990 
נספח ה: בלגיה - ביזור לקהילות, 1989 
נספח ו: דוח ועדה במשרד החינוך (2001) להקמת תאגיד "מחוז חינוך מקומי" 
נספח ז: ניהול עצמי ואיכותי של בתי-ספר: הצעה לשינוי 
נספח ח: דעת מיעוט, אגף תקציבים, משרד האוצר

מקורות 

English Summary