להורדה

האם הכול כשר בהתמודדות עם הטרור?

על מדיניות ההריגה המונעת (הסיכול הממוקד) של ישראל ביו"ש ובעזה

מחקר מדיניות 60

גל הטרור של האנתיפאדה השנייה אילץ את ממשלת ישראל לנקוט אמצעים חריגים. אחד מהם, שהפך למדיניות חיסולים של ממש, מכונה "הסיכול הממוקד". האם אפשר, מבחינה משפטית ומוסרית, להרוג אדם החשוד בפעילות טרור על סמך מידע מודיעיני בלבד? שאלה זו היא רק אחת מני רבות אשר עליהן משיב פרופ' מרדכי קרמניצר במחקר שלפנינו.

גל הטרור של האנתיפאדה השנייה אילץ את ממשלת ישראל לנקוט אמצעים חריגים. אחד מהם, שהפך למדיניות חיסולים של ממש, מכונה "הסיכול הממוקד". האם אפשר, מבחינה משפטית ומוסרית, להרוג אדם החשוד בפעילות טרור על סמך מידע מודיעיני בלבד? שאלה זו היא רק אחת מני רבות אשר עליהן משיב פרופ' מרדכי קרמניצר במחקר שלפנינו. מסקנתו המרכזית היא שאף על פי שבמדיניות הסיכול הממוקד טמונים לעתים גם יתרונות, בכל זאת יש להוציאה לפועל כאפשרות אחרונה בלבד, ורק כלפי לוחמים או כלפי אלה המוגדרים בבירור אזרחים המשתתפים במישרין בלחימה. נוסף על כך יש ליישמה רק על פי הליכים ברורים.

 בפרק הראשון מבוא והערות מקדימות. בפרק השני מביא המחבר את העקרונות הכלליים העומדים בבסיס הסוגיה הסבוכה של הריגה מונעת בעתות שלום ובעתות מלחמה. הפרק השלישי דן בפעולות מניעה והגנה עצמית נגד ארגוני טרור ופעיליהם. בפרק הרביעי סיכום המחקר ומסקנותיו. למחקר מצורף נספח שעניינו מדיניות ההריגה המונעת בארצות הברית.

במהדורה המעודכנת נכלל הפרוטוקול של יום העיון שהתקיים במכון הישראלי לדמוקרטיה באפריל 2006 בעקבות פרסומו של מחקר זה.

פרק ראשון: מבוא והערות מקדימות

פרק שני: הריגה מונעת בעתות שלום ומלחמה - עקרונות כלליים
א. הריגה מונעת בעת שלום
ב. הריגה מונעת בעת מלחמה

1. האיסור המשפטי על הריגה מונעת
2. ההבחנה בין לוחמים לאזרחים
3. טעמי המצדיקים את ההריגה המונעת
4. טעמי המתנגדים להריגה מונעת
5. סיכום ביניים

פרק שלישי: פעולות מונעות והגנה עצמית נגד ארגוני טרור ופעיליהם

פרק רביעי: סיכום ומסקנות

נספח: הריגה מונעת בארצות הברית

מקורות

רב-שיח: האם הכול כשר בהתמודדות עם הטרור?
על מדיניות ההריגה המונעת (הסיכול הממוקד) של ישראל ביו"ש ובעזה

Summary