להורדה

אמינות ושקיפות במשק

פורום קיסריה 2003

מחקר מדיניות 45

  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 56 עמ’
  • מרכז: כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה
  • מחיר: 60 ₪

אמינות היא כלי משמעותי המאפשר למוסדות השונים לבצע את מדיניותם. שקיפות היא אמצעי להשגת אמינות של מדיניות נתונה. שקיפות מחזקת את המידע שיש לציבור לגבי המדיניות, מקטינה את אי הוודאות לגבי המהלכים שיינקטו במצבים שונים ומגבירה את יכולת הציבור להבין את מצב המשק ולהעריך את יכולת התפקוד של המוסדות השונים. 

אמינות היא כלי משמעותי המאפשר למוסדות השונים לבצע את מדיניותם. שקיפות היא אמצעי להשגת אמינות של מדיניות נתונה. שקיפות מחזקת את המידע שיש לציבור לגבי המדיניות, מקטינה את אי הוודאות לגבי המהלכים שיינקטו במצבים שונים ומגבירה את יכולת הציבור להבין את מצב המשק ולהעריך את יכולת התפקוד של המוסדות השונים.

המלצות לגבי מדיניות בנק ישראל
מדיניות יעד האינפלציה שאומצה בישראל ועצמאות הנגיד מאפשרים לבנק ישראל להגיע לשקיפות גבוהה וכך גם לאמינות רבה. הצוות ממליץ שבחוק בנק ישראל החדש נושא השקיפות יקבל מקום מרכזי ויכלול מרכיבים כגון: פרסום הפרוטוקולים של הדיונים שמתקבלות בהם החלטות על המדיניות המוניטרית והזמנת נגיד בנק ישראל להופיע בפני ועדת הכספים של הכנסת בתדירות קבועה לצורך הסבר ברור לציבור של השיקולים העומדים בבסיס מדיניות בנק ישראל.

הצוות ממליץ שבנק ישראל בתפקידו כמפקח על הבנקים וממשלת ישראל בתפקידה כמבטחת, ייזמו חקיקה כדי להגדיר בחוק ובאמצעים נוספים, לציבור בכלל ולמגזר העסקי בפרט, את מדיניות הממשלה כ-lender-of-last-resort, ואת מדיניות ביטוח הפיקדונות.

המלצות לגבי מדיניות התקציב השנתי של הממשלה
הגשת דוחות כספיים בפורמט אחיד על ידי משרדי ממשלה אשר יכללו מידע על תקציב וביצוע בשנה החולפת, בשנה הנוכחית עד הגשת הדוח ותחזית ליתרת השנה, ותקציב מבוקש לשנה הקרובה. בנוסף לכך, הדוחות יכללו דברי הסבר ופירוט לפחות ברמה הנדרשת בחברות ציבוריות. דוחות אלו יעברו בקרה חשבונאית מתאימה וייחתמו על ידי השר והפקידות הבכירה; הצעת התקציב תשקף את דוחות המשרדים ותתאם את הפורמט המוצע.

המלצות לגבי חברות ציבוריות והרשות לניירות ערך
בניגוד לתחומים רבים אחרים, רמת הגילוי הנדרשת מחברות ציבוריות מבטיחה מתן מידע נרחב לציבור ולפיכך דיוני הצוות התייחסו להצעות שאר מטרתן שיפור מצב שהוא טוב בבסיסו. בין היתר מתייחסות המלצות הצוות לרמת עדכון המידע התשקיפי, נושא אי תלות רואי החשבון, הרכב דירקטוריון החברות, עיגון מעמו של המוסד לתקינה חשבונאית בחקיקה ועוד.

פרק ראשון: ניתוח והמלצות
א. המלצות לגבי מדיניות מוניטרית של בנק ישראל
ב. המלצות לגבי פיקוח על הבנקים של בנק ישראל והממשלה
ג. המלצות לגבי מדיניות התקציב השנתי של הממשלה
ד. המלצות לגבי חברות ציבוריות והרשות לניירות ערך

פרק שני: המשמעות הכלכלית של אמינות ושקיפות: היבטים תאורטיים

פרק שלישי: שקיפות במדיניות בנק ישראל

פרק רביעי: שקיפות במדיניות הממשלה
א. מידע למקבלי ההחלטות ולציבור
ב. תחזיות בבסיס התקציב

פרק חמישי: שקיפות בדיווחי החברות הציבוריות 

סיכום  דיון 

נספח  

המשתתפים בכנס הכלכלי האחד-עשר

English Summary