משילות והרשות המבצעת בישראל

ספר זה מנתח את התפתחות הממשל בישראל ואת תפקודו בשנים האחרונות, תוך התייחסות להתפתחות עצמתה של הרשות המבצעת במאה האחרונה.

הספר 'משילות והרשות המבצעת בישראל' מנתח את התפתחות הממשל בישראל ואת תפקודו בשנים האחרונות, תוך התייחסות להתפתחות עצמתה של הרשות המבצעת במאה האחרונה.

כפי שהמחקר הנוכחי מראה, מרכזיותה של הרשות המבצעת בתהליכי עיצוב מדיניות לאומית וציבורית, חקיקה, קבלת החלטות ויישום מדיניות הלכה למעשה, נעשתה עובדת יסוד במשטרים הדמוקרטיים בני זמננו.

המחקר בוחן את ההתפתחויות שחלו בגורמי הממשל הבכירים של הרשות המבצעת ועומד בהרחבה על מגוון ההשלכות שהיו לשינוי שיטת הבחירות על יכולת המשילות.
המחקר מצביע עוד על המתח המבני והמוסדי בין גורמי ביצוע ממונים לבין דרג מקבלי ההחלטות הנבחר ועל המשמעויות שיש לחלוקת סמכות ואחריות מוסדית על תפקוד הממשל.

הבנת תפקודה של הדמוקרטיה המערבית והמשטר הישראלי בכלל זה מותנית בהבנת ההתחבטויות של הממשל, בקשיי תפקודו וברעיונות והעקרונות החוקתיים המרכזיים שמאפשרים את שיפורו.

תודות

פרק ראשון: הרשות המבצעת: מרכזיות והתפתחות

פרק שני: הרשות המבצעת: מבנים ומוסדות

פרק שלישי: משאבי המשילות של ראש הרשות המבצעת

פרק רביעי: נבחרים וממונים: סמכות ואחריות

פרק חמישי: בחירות, קואליציות ומשילות

פרק שישי: ראשי- ממשלה ועיצוב מדינות

פרק שביעי: מעברי שלטון

פרק שמיני: הבניית איזונים ובלמים

הערות

מקורות, רשימת הראיונות, מפתח

English Summary