להורדה

מילים מטרידות

  • בעריכת:
  • בהנחיית:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 488 עמ’
  • מרכז: המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים
  • מחיר: 85 ₪

הספר מציג נתונים על מאפייני ההטרדה המינית המילולית ושכיחותה; מציג את הבסיסים התאורטיים האפשריים לחוק למניעת הטרדה מינית; מנתח מתחים אפשריים בין הפללת ביטויים מטרידים לבין עקרונות יסוד של המשפט הפלילי ובין הפללת ביטויים כאלה להגנה החוקתית על חופש הביטוי ובוחן הצעות להפגתם.

דומה כי לחוק למניעת הטרדה מינית (התשנ"ח-1998) השפעה לא מבוטלת על ההתייחסות המשפטית והחברתית להתנהגויות המנויות בו. החוק חל על מגוון התנהגויות, פיזיות ומילוליות, והוא מעגן כמה ערוצי דין להתמודדות - חלקם בעלי אופי אזרחי וחלקם פליליים. מבחינת הדין, חידושו העיקרי הוא בקביעת איסורים פליליים על הטרדות מילוליות אשר בצדם עונשי מאסר. החידוש אינו רק ביחס לדין הישראלי, כי אם גם ביחס לדינים זרים, שכן קשה למצוא במשפט המשווה מערכות אחרות המטפלות בהטרדות מילוליות באמצעים פליליים. ואולם דווקא במקום שבו ביקש החוק לחדש, רישומו אינו ניכר. מספר ההרשעות בעברת ההטרדה המילולית זניח. ואם כך נשאלת השאלה אם הפללת ביטויים מטרידים בטעות יסודה, או שמא יש להגביר את מאמצי האכיפה.

הקובץ מחזיק מגוון חומרים, שהרזולוציה שלהם נעשית גבוהה יותר ויותר ככל שהספר מתקדם - כולם נועדו לאפשר לקוראות ולקוראים לגבש את עמדתם. בכללם של חומרים אלה: נתונים על מאפייני ההטרדה המינית המילולית ושכיחותה; הצגת הבסיסים התאורטיים האפשריים לחוק למניעת הטרדה מינית; ניתוח מתחים אפשריים בין הפללת ביטויים מטרידים לבין עקרונות יסוד של המשפט הפלילי ובין הפללת ביטויים כאלה להגנה החוקתית על חופש הביטוי; ובחינת ההצעות להפגתם של מתחים אלה.

תקוותנו היא שהקובץ יתרום להעשרת השיח החברתי והמשפטי בנושא חשוב זה. כמובן, שיח כזה חשוב כשלעצמו, אבל יש לו עוד תכלית רבת משמעות - להביא את המחלוקת בדבר האיסור הפלילי על הטרדות מיניות מילוליות לידי הכרעה סופית. 

תודות
 
בראשית הדברים, ליאת לבנון

שער ראשון: מהות התופעה, הערכות כמותיות וסיווגים ראשוניים

מבוא
ליאת לבנון

1. התופעה וממדיה

תל אביב 2001, דו"ח השפלה

אורנה פיטוסי

חתרנות בתוך דיכוי: כינון זהויות מגדריות של חיילות בתפקידים 'גבריים'
אורנה ששון-לוי

אלימות והטרדה: הטרדה מינית, מאפייני ומימדי התופעה
דפנה הקר

תקציר מחקר תופעת ההטרדה המינית ומקומה בארגון הצבאי - ענף מוקד ידע מגדרי ביוהל"ן, 2003
אינה לוי, שרה בן דוד, שרית עמרם-כץ

2. מאפייני התופעה: סוגים של הטרדות מיניות

הטרדה מסוג 'זה תמורת זה' והטרדה מסוג 'סביבה עוינת'
קת'רין א' מקינון

סוגים של הטרדה מינית
אורית קמיר

שער שני: ממציאות לתאוריה ולעקרונות משפטיים

מבוא
ליאת לבנון

3. התאוריה המשפטית האמריקנית וביקורתה

הטרדה מינית היא אפליה בתעסוקה
קת'רין א' מקינון

איזו מין הטרדה: האם הטרדה מינית היא פגיעה בשוויון או בכבוד האדם?
אורית קמיר

שער שלישי: האיסור הפלילי על הטרדה מילולית: הצגה, הערכה וסוגיות לעיון

מבוא
ליאת לבנון

4. החוק, מטרותיו והערכתו לאורן

החוק הישראלי למניעת הטרדה מינית - העקרונות
אורית קמיר

הערכת מצב בתום העשור הראשון
אורית קמיר

5. עוד על כבוד ושוויון

על מין, מיניות וכבוד: החוק למניעת הטרדה מינית במבחן התאוריה הפמיניסטית והמציאות המשפטית
נויה רימלט

כבוד האדם או שוויון? המענה להטרדה במקום העבודה בדין האירופי, הגרמני והאמריקני
סוזן באר   

הערך המוגן: הטרדה מינית כפגיעה בשוויון האישה ו/או בכבוד האדם
אורית קמיר

6. השימוש במשפט הפלילי ככלי לשינוי חברתי

האיסור הפלילי על הטרדה מינית: קידוש האמצעי ומחירו
מרדכי קרמניצר, ליאת לבנון

תגובה: בחזרה אל 'כשאת אומרת לא - למה את מתכוונת?'
אורית קמיר

מותק רוצי לאבא
ארנה קזין 

7. הטרדה מינית מילולית וחופש הביטוי

היבט הדיבור של ההטרדה המינית
פרדריק שאואר

דיבור חופשי וסביבה עוינת
ג'ק מ' בלקין

הפגיעה הקולקטיבית שבהטרדה מינית
דורות'י רוברטס

מקום העבודה המושתק: צנזורה של מעסיקים על סמך הפרק השביעי
קינגסלי ר' בראון

נספח: החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998 463
   
 Introduction and Overview, Liat Levanon