מחשבות על דמוקרטיה יהודית

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 488 עמ’
  • מרכז: מרכז ג'ואן וארווין ג'ייקובס לחברה משותפת
  • מחיר: 98 ₪

אסופת מאמרים זו מבקשת לתרום לראייה מורכבת יותר של מערכת היחסים בין המשטר הדמוקרטי לבין המורשת היהודית והמקורות התורניים, שהרי יסודות דמוקרטיים, או למצער פרוטו-דמוקרטיים, מצויים בשפע במקורות היהודיים, הרבה יותר מן הנדמה בהשקפה ראשונה. יסודות אלו מהווים תשתית איתנה וראויה למערכת יחסים פורייה והרמונית בין התורה לדמוקרטיה יותר מזו שאנו עדים לה היום.

בשנים האחרונות הולכת ומתאזרחת בישראל התפיסה שהתורה והדמוקרטיה צרות הן זו לזו. חיילים דתיים נתפסים כמי שקרועים בין פקודות מפקדיהם לבין קול רבניהם; התביעה לקיים משאל עם קודם לעקירת יישובים ולשינוי גבולות מדינת ישראל נדחית בטענה שהיא אנטי-דמוקרטית; ופסיקות הלכה בנושאי מדינה וחברה נחזות כהפרעה להליך הדמוקרטי התקין. בין שני העולמות מתגבשת מערכת יחסים טעונה, מורכבת וסבוכה.

אסופת מאמרים זו מבקשת לתרום לראייה מורכבת יותר של מערכת היחסים בין המשטר הדמוקרטי לבין המורשת היהודית והמקורות התורניים, שהרי יסודות דמוקרטיים, או למצער פרוטו-דמוקרטיים, מצויים בשפע במקורות היהודיים, הרבה יותר מן הנדמה בהשקפה ראשונה. יסודות אלו מהווים תשתית איתנה וראויה למערכת יחסים פורייה והרמונית בין התורה לדמוקרטיה יותר מזו שאנו עדים לה היום.

אין צריך לומר כי לא בקול אחד דוברים המאמרים שבאסופה, אלא בכמה קולות. עם זאת מבין שורותיה נובעים שני טיעונים עיקריים וכלליים: האחד, ההשתלבות במשטר הדמוקרטי והפעולה על פי כללי המשחק שלו אפשריות בעבור איש האמונה וההלכה, ואולי אף טבעיות לו ורצויות לו על פי השקפת עולמו; והאחר, שלל המקורות היהודיים שעניינם הסוגיות הללו יש בו כדי להעשיר את הדיון הדמוקרטי גופו ולחדד בו נקודות רבות ומגוונות, לעתים מפתיעות.

מן הנושאים הנידונים באסופה: השפעת התפיסה התאוקרטית היהודית על צורת החיים הדמוקרטית, עקרון הפרדת הרשויות מנקודת מבט יהודית וחובת הציות במקרים של סתירה בין הוראת ההלכה לבין ההחלטה הדמוקרטית. ובין השיטין עולות עוד שאלות, כגון זכותם של מי שאינם יהודים לבחור ולהיבחר, מעמדן של נשים נבחרות ציבור, בין דמוקרטיה נשיאותית לדמוקרטיה פרלמנטרית, הבחירה הישירה, דינו של משאל עם, נבחר ציבור שסטה מן המצע שעליו נבחר, גובהו הרצוי של אחוז החסימה וחסינות חברי כנסת.

המשתתפים באסופה

מבוא ומדריך לקורא

בני פורת, חמישה מושגים יהודיים של דמוקרטיה ישראלית: מסת פתיחה

שער א: שלושה טיפוסים הלכתיים של משטר דמוקרטי יהודי

מבוא

הראי"ה קוק, מתוך: שו"ת משפט כהן (עניני ארץ ישראל)

הרב שאול ישראלי, סמכות הנשיא ומוסדות ממשל נבחרים בישראל (סיכום מאת בני פורת)

הרב עובדיה הדאיה, האם יש למדינת ישראל דינא דמלכותא דינא?

הרב בן-ציון מאיר חי עוזיאל, יסודות דין המלכות בישראל ובעמים


שער ב: בין מלוכה לדמוקרטיה

מבוא

גרשון גרמן, מתוך: מלך ישראל: ריבונות לדורות בראי ההלכה ומעמדם של חוקי הכנסת בעולמה של ההלכה

הרב נפתלי צבי יהודה ברלין (הנצי"ב מוולוז'ין), מתוך: פירוש העמק דבר, דברים, יז, יד

אביעזר רביצקי, האם תיתכן מדינת הלכה? הפרדוקס של התאוקרטיה היהודית

הרב חיים הירשנזון, מתוך: מלכי בקודש

הרב יואל בן-נון, מקור כפול לסמכות השלטונית: בסיס רעיוני למשטר דמוקרטי על פי התורה

מרדכי מרטין בובר, מתוך: מלכות שמיים: עיונים בספרי שופטים ושמואל


שער ג: בין תאוקרטיה לדמוקרטיה

מבוא

הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, המדינה הישראלית על פי השקפת המסורת והדימוקרטיה

הרב שלמה גורן, תורת המדינה בהיסטוריה היהודית

הרב אליעזר ברקוביץ', היהדות והאידיאל הדימוקרטי

אליעזר גולדמן, חוק המדינה וההלכה - האמנם סתירה

הרב שמעון פדרבוש, תיאוקרטיה ודמוקרטיה

שלום רוזנברג, דמוקרטיה והלכה: פרספקטיבה פילוסופית


שער ד: ברית, פדרליזם ואמנה חברתית

מבוא

הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק, מתוך: קול דודי דופק

הרב חיים הירשנזון, מתוך: אלה דברי הברית 

מיכאל וולצר, הברית: עם חופשי

דניאל י' אלעזר, הברית כיסוד המסורת המדינית היהודי


שער ה: ייצוג הציבור על ידי נבחריו

מבוא

הרב שלמה זלמן שרגאי, משפט הבחירה

הרב שלמה גורן, שיטת הבחירות לאור ההלכה

הרב נחום אליעזר רבינוביץ', מבנה המדינה על פי התורה

הרב אריה שטרן, שיטת הממשל והבחירות לאור דברי מרן הרב זצ"ל

הרב אליעזר יהודה וולדינברג, היש חיוב על נבחרי המדינה לערוך משאל עם על עניינים מיוחדים העולים על הפרק?  

הרב חיים דוד הלוי, משאל עם בהלכה

הרב שאול ראטה (Sol Roth), דמוקרטיה


שער ו: הכרעת הרוב וזכויות המיעוט

מבוא

הרב אליעזר יהודה וולדינברג, סדרי בחירה

יחיאל ש' קפלן, קבלת הכרעות בקהילה היהודית לדעת רבינו תם להלכה ולמעשה

הרב חיים דוד הלוי, רוב ומיעוט במדינה יהודית דימוקרטית

מנחם אלון, דמוקרטיה, זכויות יסוד ומינהל תקין בפסיקתם של חכמי המזרח במוצאי גירוש ספרד

אליאב שוחטמן, 'רובו מתוך כולו': תוקפם של חוקים המתקבלים במליאת כנסת שאינה מלאה

הרב נריה גוטל, זכות המיעוט מול כוח הרוב: אחרי רבים להטעות...

שער ז: הפרדת רשויות והגבלת כוח השלטון

מבוא

הרב אליעזר יהודה וולדינברג, צורת השלטון   

הרב משה אביגדור עמיאל, מתוך: הצדק הסוציאלי והצדק המוסרי והמשפטי שלנו 

משה ויינפלד, המלך כעבד העם: למקורו של הרעיון

אמנון שפירא, 'ויעמד שופטים בארץ בכל ערי יהודה...' (דבה"י ב יט, ה): ביטוי למגמה של הפרדת הרשויות בישראל

סטיוארט א' כהן, מושג שלושת הכתרים: מקומו במחשבה המדינית היהודית והשלכותיו על חקר ההיסטוריה החוקתית היהודית


שער ח: חובת הציות: בין הוראת הלכה לבין החלטה דמוקרטית 

מבוא

יורם חזוני, המקור היהודי למסורת האי-ציות המערבית

עקב בלידשטיין, צו המלך וצו התורה: גבולות הנאמנות המדינית 

הרב יעקב אריאל, הפרת פקודה משום מצוה או שיקולים מוסריים 

הרב שלמה אבינר, סירוב פקודה בפינוי יישובים

ידידיה צ' שטרן, עושר שמור לבעליו לרעתו: מקומם של המשפט ושל ההלכה בחברה הישראלית

שער ט: חתימה: היהדות והמשטר הדמוקרטי - בעיות שפה, נקודות עימות ודרכי מפגש

מבוא

מנחם לורברבוים, בזכות הדמוקרטיה: שאלת המשטר הטוב במסורת ההלכתית וההגותית

הרב אלישע אבינר, ערכה של הדמוקרטיה

זאב פלק, דמוקרטיה

אליעזר שביד, הדת היהודית והדמוקרטיה הישראלית


שער י: מעין נספח: חיים דמוקרטיים בתולדות הקהילה היהודית בימי הביניים

מבוא

יצחק בער, היסודות וההתחלות של ארגון הקהילה היהודית בימי הביניים

אירווינג אגוס (Irvin A. Agus), הדמוקרטיה בקהילות ימי הביניים המוקדמים 

אברהם גרוסמן, רוב ומיעוט במשנתם של חכמי אשכנז במאה הי"א

שלום אלבק, יסודות משטר הקהילות בספרד עד הרמ"ה (1244-1180)

לקסיקון אישים וחיבורים
מפתח ערכים
מפתח מקורות
Abstract