להורדה

הגנה על חופש הביטוי במשטר הדמוקרטי

דברי יום עיון: אפריל 2002

המכון הישראלי לדמוקרטיה נטל על עצמו את המשימה של בדיקת ההגבלות השונות על חופש הביטוי הקיימות במשפט הישראלי. יום העיון שדבריו מובאים בספר זה הוא חלק ממאמץ זה והדיונים בו התבססו על מחקרים שהוכנו במכון הישראלי לדמוקרטיה ומובאים בנספח לספר.

חופש ביטוי הוא אחד הערכים החשובים במשטר דמוקרטי. חופש הביטוי תורם להתפתחות האישית ולמימוש העצמי של האדם, ובכך הוא נחשב לגרעין של עקרון האוטונומיה. חופש הביטוי תורם לחשיפת האמת - הדרך היעילה ביותר להילחם בשקר אינה דיכויו, אלא חשיפת האמת ועימות גלוי בינה לבין השקר. חופש הביטוי תורם לפתרון הבעיות החברתיות, הפוליטיות והכלכליות בדרכי שלום. בהיעדר האפשרות לביטוי חופשי קיימת סכנה שהאנשים יפנו לנקיטת אמצעים אלימים לביטוי עמדתם.

מידה מסוימת של חופש ביטוי היא תנאי הכרחי למימוש הרעיון המהותי העומד בבסיס המבנה הפורמלי של דמוקרטיה - שליטה של רוב האזרחים בדרך ניהול ענייני המדינה, באמצעות בחירה מושכלת של נציגים. אולם הקשר המקובל בין חופש ביטוי לדמוקרטיה מרחיק מעבר לכך. הוא יכול לנבוע מנימוקים בלתי ענייניים. הסבר אפשרי אחר הוא שיש קשר מהותי-תוכני בין ערכים מסוימים ובין "דמוקרטיה", מעבר למינימום ההכרחי הדרוש לשם קיומו של משטר דמוקרטי במובנו הפורמלי.

המכון הישראלי לדמוקרטיה נטל על עצמו את המשימה של בדיקת ההגבלות השונות על חופש הביטוי הקיימות במשפט הישראלי. יום העיון שדבריו מובאים בספר זה הוא חלק ממאמץ זה. ביום העיון דנו במספר סוגיות מתוך מטרה לקבוע את הגבולות המשפטיים הראויים של חופש הביטוי במסגרת משטר דמוקרטי. הדיונים התבססו על מחקרים שהוכנו במכון הישראלי לדמוקרטיה ומובאים בנספח לספר.

מבוא
ראם שגב

דברי פתיחה
ירון אזרחי, יוהנס גרסטר, ישראל גלעד ומרדכי קרמניצר

מושב ראשון: לשון הרע - עבירה פלילית ועוולה אזרחית
יו"ר:
מרדכי קרמניצר
דוברים
: חלק א: חלאד גנאים, ישראל גלעד | חלק ב: בועז שנור, אריאל בנדור

מושב שני: ביקורת נגד רשויות השלטון
יו"ר:
דוד נחמיאס
דוברים: ראם שגב, ירון אזרחי, עמנואל גרוס

מושב שלישי: פגיעה ברגשות הקשורים לדת
יו"ר:
רות גביזון
דוברים: מרדכי קרמניצר, יהודה פרידלנדר, שלום רוזנברג
מגיבים: אלון הראל, שמואל יעקובוביץ

נספח - מאמרים
לשון הרע
, חלאד גנאים, מרדכי קרמניצר, בועז שנור
חופש הביטוי נגד רשויות המדינה,
ראם שגב
פגיעה ברגשי דת, שחר גולדמן, מרדכי קרמניצר וערן טמיר