התפתחויות בתחום המשפט וההגנה הבינלאומית על זכויות האדם

ביום חמישי, 5 במרס, ט' באדר תשס"ט, התקיים המפגש השלישי של הפורום "על דמוקרטיות בנות זמננו" בראשותם של פרופ' ירון אזרחי ופרופ' מרדכי קרמניצר. במפגש זה הוקדש הדיון להתפתחויות בתחום המשפט וההגנה הבינלאומית על זכויות האדם. בין השאר עלו השאלות: כיצד תהליכי גלובליזציה משפיעים על מעמדם של חוקים וחוקות במשטרים דמוקרטיים, ובאיזו מידה תופעות ישראליות כגון המשפטיזציה של הפוליטיקה ייחודיות לישראל.

בפתיחת המפגש סקר פרופ' מוטה קרמניצר מגמות ותהליכים שמציינים מעבר של כוח מן הפוליטיקה אל המשפט ומעידים על התבססותן של נורמות בין-לאומיות של זכויות אדם. פרופ' קרמניצר ציין כי בזמן שתהליכי גלובליזציה חותרים תחת תפיסת המדינה כיחידה ריבונית סגורה, מתחוללת תמורה גם ביחסי הכוח בין רשויות השלטון במדינה.

במסגרת הדיון עמדו על הפרק סוגיות שעלו במפגש השני של הפורום, בכללן השאלות אם יכולתה של המדינה לפעול כסוכן מרכזי של צדק נשחקת, ואילו השלכות יש להתקת הפוליטיקה אל זירות חדשות. פרופ' קרמניצר טען כי הרשות השופטת מתחזקת לנוכח משבר הסמכות וחולשתה של פונקציית הפיקוח של המחוקק. המשתתפים בדיון עמדו על היתרונות שבהתבססותם של השיח הגלובלי של זכויות האדם והמוסדות האמונים על ההגנה עליהן, ואולם ביקשו להצביע גם על סכנות ובעיות אפשריות. אחדים מן הנוכחים הביעו חשש מפני עלייתן של צורות חדשות של דיכוי והדרה שעטופות בכסות של הגנה על זכויות אדם, וקבעו כי אין ערובה שמערכת נורמטיבית על מדינתית תעניק לאזרחים הגנה ראויה מפני שרירות ועוול. בקרב הנוכחים היו גם שהביעו דאגה מפני התדלדלות השיח הציבורי ודחיקת רגלי האזרחים משותפות של ממש בתהליכי קבלת החלטות.

Jean L. Cohen, 2008. "Rethinking Human Rights, Democracy, and Sovereignty in the Age of Globalization", Political Theory 36 (4): 578-606.

Eyal Benvenisti, 2008. "Reclaiming Democracy: The Strategic Uses of Foreign and International Law by National Courts", The American Journal of International Law 102 (2): 241-274.

David S. Law, 2008. "Globalization and the Future of Constitutional Rights", Northwestern University Law Review 102: 1277-1349.