מבצע

החינוך הבלתי פורמלי בחברה הערבית: חזון ומעשה

מחקר מדיניות 122

אילו ערכים צריכים לעמוד ביסוד תוכניות לחינוך בלתי פורמלי ביישובים הערביים, מהם החסמים למימוש הרפורמה הממשלתית, וכיצד אפשר לוודא שהחלטה 922 תחולל שינוי מהותי?

החלטת הממשלה 922 נחשבת להחלטה מכרעת להשתלבות הציבור הערבי בחברה ובכלכלה הישראלית, שכן לראשונה הכירה ממשלת ישראל בחשיבות החינוך הבלתי פורמלי ואף העמידה לשם כך תקציבים ייעודיים.

כדי לחולל שינוי לטובה ממשי במצבו של החינוך הבלתי פורמלי בחברה הערבית יש צורך לאחד כוחות ולתאם בין כל הגופים הרלוונטיים ולהתמודד עם החסמים שקיימים בחברה הערבית.

בחוברת זו מפורטים החסמים וההמלצות כיצד לשפר את החינוך הבלתי פורמלי בחברה הערבית ברמת הרשות המקומית, הכלל-ארצית, בתוכניות הלימוד, במשאבים ובהון האנושי.