שוויון הזדמנויות בהליכי בחירת מועמדים לכנסת

הצעה לסדר 26

הזכות להיבחר היא מזכויות היסוד החשובות בדמוקרטיות מודרניות, ולכן נוהגת בהן אסדרה חוקתית ענפה, שתפקידה להבטיח, ככל האפשר, את השוויון בין המפלגות המתמודדות. ואולם האסדרה הזו נעדרת במקרים רבים מן השלב המִ קדמי הפנים־מפלגתי של הליך הבחירות — בחירת המועמדים. השלב של בחירת המועמדים משמעותי במיוחד במדינת ישראל, שבה מונהגת שיטת בחירות רשימתית סגורה. כלומר, לבוחרים הישראלים אין ביום הבחירות לכנסת כל אפשרות להשפיע על ההרכב הפרסונלי של הרשימה שהם מצביעים לה. מכאן שהיקפּה של הזכות להיבחר אינו מוסדר רק בהיבטים הכלליים של גיל, אזרחות, או תקופת צינון אלא גם בהיבט של כללי המשחק הפנים־מפלגתיים, אשר מכתיבים מי יהיו המועמדים לכנסת.