חובת הצבעה בבחירות לכנסת: אתגרים והסתייגויות

הצעה לסדר 40

מסמך זה נכתב במסגרת המאמצים למצוא דרכים להעלאת שיעור ההצבעה בבחירות לכנסת, אשר ירד באופן משמעותי מראשית שנות ה־2000. לצורך כך אנו מתמקדים באחד המנגנונים הנהוגים בעולם להגברת ההשתתפות בבחירות – חובת הצבעה. מדובר בהטלת חובה חוקית על בעלי זכות הבחירה לממש זכות זו בפועל, לעתים קרובות תוך כדי הטלת סנקציות, למשל קנס כספי, על מי שאינו עושה זאת.

המסקנה העיקרית העולה מהמחקר היא שאין מקום לאמץ חובת הצבעה בישראל. מסקנה זו מתחייבת על שום העדר הנחיצות של הרפורמה הזו, באופן שיצדיק את הפגיעה בזכויות החוקתיות הגלומה בה. ייתכן שבעתיד, אם תהיה ירידה חדה ומתמשכת בשיעורי ההצבעה, יהיה מקום לשקול זאת, וגם אז – רק כחלק מרפורמה כללית בשיטת הממשל בישראל. לעומת זאת, אנו מציעים כבר עתה לקדם רפורמות שיסייעו להעלות את שיעורי ההצבעה בבחירות – בעיקר הגברת הנגישות והגמישות בבחירות )גמישות במקום ההצבעה, הוספת קלפיות ניידות, הרחבת מנגנון ההצבעה המוקדמת( והרחבת זכות ההצבעה לישראלים השוהים בחו"ל ומרכז חייהם בישראל.