ביקורת חוקתית: התפתחות, דגמים והצעה לעיגון הביקורת השיפוטית בישראל

מחקר מדיניות 154

כיצד התפתחה הביקורת החוקתית? אילו מודלים קיימים בעולם ומה המודל הראוי לישראל? באיזה הרכב ראוי לפסול חקיקה של הכנסת? האם ראוי לאמץ "פסקת התגברות"?