הסתה, לא המרדה: ההמרדה בדיני העונשין

הדין המצוי והדין הרצוי

מחקר מדיניות 7

רצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל העמיד את החברה הישראלית במצב של חוסר אונים, בתחושה של אסון חברתי. בתקופה שלפני הרצח התייחסו פוליטיקאים בסלחנות לתופעת ההסתה, וגם מערכת אכיפת החוק לא שינתה את יחסה כלפיה, זאת בשל ההגדרה הרחבה והגורפת של עבירת ההמרדה הנוגעת באופי אנטי-דמוקרטי, ומפני החשש שהעמדה לדין תהפוך את המשפט לבמה לעמדותיו של המסית. 

רצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל העמיד את החברה הישראלית במצב של חוסר אונים, בתחושה של אסון חברתי. בתקופה שלפני הרצח התייחסו פוליטיקאים בסלחנות לתופעת ההסתה, וגם מערכת אכיפת החוק לא שינתה את יחסה כלפיה, זאת בשל ההגדרה הרחבה והגורפת של עבירת ההמרדה הנוגעת באופי אנטי-דמוקרטי, ומפני החשש שהעמדה לדין תהפוך את המשפט לבמה לעמדותיו של המסית. נייר עמדה זה מתייחס לעבירת ההמרדה הנוכחית, מציג את הליקויים והפגמים בהגדרת העבירה ומציג את הדיון הרצוי של עבירת ההסתה.

קיים גם באנגלית.

הקדמה

הצורך בבדיקה מחודשת של הדין המצוי

פרק ראשון: הצורך בביטול הדין המצוי

1. תפקידי דיני העונשין
2. עקרון החוקיות ועקרון הבהירות
3. חופש הביטוי והמשטר הדמוקרטי
4. האכיפה הראויה של החוק


פרק שני: הדין הרצוי לעבירות ההסתה
א. הסתה לביצוע מעשה פלילי
ב. הסתה לאי-ציות לדין לבר-פלילי ולצו של רשות מוסמכת
ג. פרסום דברי שבח, הזדהות או תמיכה במעשה פלילי שבוצע

פרק שלישי: הטיפול העונשי והטיפול החינוכי-תרבותי-חברתי

פרק רביעי: פגיעה בזכויות היסוד של הפרט עקב חשש וסיכון
משמעות העיקרון In dubio pro libertate

פרק חמישי: חוקתיות העבירה הפלילית לאור חופש הביטוי
א. מבחן הוודאות הקרובה (The Probability Test)
ב. מבחן הנטייה הרעה (The Bad Tendency Test)
ג. מבחן הסכנה הברורה והנוכחת (המיידית)
ד. שעת חירום

סיכום