מבצע

שותפות בעירבון מוגבל: יהודים וערבים - ישראל 2023

שותפות בעירבון מוגבל הוא מחקר תקופתי (2016, 2017, 2019, 2021, 2023) הבוחן את מערכת היחסים בין היהודים לערבים בישראל בשלוש רמות – רמת המדינה, רמת החברה והרמה הבין־אישית. המחקרים כוללים שאלות על הזהות הלאומית האישית, תפיסת הבעלות על הארץ, הוגנוּת המדינה כלפי קבוצת המיעוט הילידי הערבי, הנכונות לחלוקת משאבים ולשותפות בתהליכי קבלת החלטות, סטראוטיפים הדדיים ועוד.