הכלכלה הפוליטית של הרשויות המקומיות

ארבעת פרקי הספר מנתחים בדרך חדשה ורב-ממדית את הגורמים העיקריים למשבר התקציבי ולמשבר הייצוגיות ברשויות המקומיות בישראל – המבנה הפוליטי של הרשות המקומית וקשרי הגומלין שלו עם השלטון המרכזי; איכות הניהול ברשות המקומית; מאזן הכוחות בתהליך התקצוב; וההתפתחויות המקרו-כלכליות והדמוגרפיות במשק הישראלי וברשויות המקומיות כאחד. מחבריו של הספר משתמשים בניתוח זה כדי להציע תפריט לצעדי מדיניות שתכליתם לשפר את התפקוד של השלטון המקומי בישראל.

בעשור האחרון מונו יותר ועדות קרואות מבכל חמשת העשורים מאז קום המדינה. בשנת 2006 היו יותר ממאה רשויות מקומיות במסגרות שונות של תכניות הבראה, ובעשרות רשויות פעל נציג ממונה מטעם משרד הפנים כחשב מלווה או גובה ממונה. המשבר הכלכלי ברשויות לוּוה בפגיעה גסה בזכויות אזרח בסיסיות, למשל הלנת שכר של עובדים לחודשים ארוכים.

המשבר הכלכלי הפך עד מהרה למשבר דמוקרטי. עשרות רשויות מקומיות מנוהלות היום באופן חלקי או מלא על ידי גורמים שלא נבחרו בידי תושבי הרשות. חומרתו של משבר הייצוגיות גדולה אף יותר בשל חלקן הגדול של הרשויות המקומיות הערביות שהממשלה מעורבת בניהולן.

מחברי הספר מנסים לתת מענה לשאלה מדוע רשויות מקומיות מסוימות נקלעות למשבר בעוד רשויות אחרות חסינות בפניו. הניתוח המוצע מוביל למסקנה שהכלכלה הפוליטית ממלאת תפקיד מרכזי בהבנת הסיכויים של רשויות מקומיות כאלה ואחרות לגלוש למשבר תקציבי.

ארבעת פרקי הספר מנתחים בדרך חדשה ורב-ממדית את הגורמים העיקריים למשבר התקציבי ולמשבר הייצוגיות ברשויות המקומיות בישראל - המבנה הפוליטי של הרשות המקומית וקשרי הגומלין שלו עם השלטון המרכזי; איכות הניהול ברשות המקומית; מאזן הכוחות בתהליך התקצוב; וההתפתחויות המקרו-כלכליות והדמוגרפיות במשק הישראלי וברשויות המקומיות כאחד. מחבריו של הספר משתמשים בניתוח זה כדי להציע תפריט לצעדי מדיניות שתכליתם לשפר את התפקוד של השלטון המקומי בישראל.

מחברים

תודות

פרק ראשון: 

המשבר ברשויות המקומיות: יעילות מול ייצוגיות
אבי בן בסט ומומי דהן

תקציר

1.   מבוא

2.   מאפייני המשבר
        2.1  כללי
        2.2  החוב
        2.3  ההוצאות
        2.4  מימון ההוצאות

3.   גורמי משבר פוטנציאליים ברשויות המקומיות
         3.1  גודל האוכלוסייה
         3.2  רמת ההכנסה של תושבי הרשות המקומית
         3.3  מאזן הכוחות בתוך הרשות המקומית
         3.4  הפיתוי המשולש

4.   סיכום והמלצות

        4.1  מימון ההוצאות
        4.2  מימון שירותים ממלכתיים
        4.3  איחוד רשויות מקומיות
        4.4  חיזוק היציבות השפוליטית
        4.5  שיפור היעילות ללא פגיעה בייצוגיות

נספחים

רשימת המקורות

פרק שני: הפוליטיקה של המשבר ברשויות המקומיות, 2006-1997
יניב ריינגוורץ

תקציר
1.   מבוא  

2.   סקירת הספרות
        2.1  מאפיינים חברתייים-דמוגרפיים של הרשות
        2.2  הקשרים התקציביים בין השלטון המקומי לשלטון המרכזי
        2.3  הפוליטיקה המקומית
        2.4  המצב המקרו-כלכלי במשק

3.   הנתונים

4.   המודל האקונומטרי
        4.1  חתך הרוחב
        4.2  הפנאל

5.   תוצאות
        5.1  תוצאות החתך
        5.2  תוצאות הפאנל

6.   סיכום ומסקנות

נספח

רשימת המקורות
 

פרק שלישי:

תהליך התקצוב ברשויות המקומיות להלכה ולמעשה

עדית סדן-סמט

תקציר

1.   מבוא

2.   הכנת התקציב ואישורו ברשות המקומית

3.   אישור התקציב במשרד הפנים

4.   שלב ביצוע התקציב
        4.1  פיקוח ובקרה
        4.2  חוק יסודות התקציב
        4.3  עריכת שינויים בתקציב מאושר

5.   סנקציות ומאזן הכוחות בתהליך התקצוב

        5.1  סמכות החיוב האישי
        5.2  תכנית הבראה
        5.3  חשב מלווה וגובה ממונה
        5.4  ועדה ממונה (ועדה קרואה)
        5.5  השוואה בין-לאומית של דרכי הטיפול ברשויות מקומיות כושלות

6.   קביעת דפוסי המימון של ההכנסות

        6.1  הכנסות עצמיות
        6.2  המימון הממשלתי
        6.3  השוואה בין-לאומית של דפוסי המימון

7.   מעורבות הממשלה בהוצאות של הרשויות המקומיות

8.   מעורבות משרד הפנים בקביעת דרכי המימון של הגירעון ברשויות המקומיות

9.   סיכום ומסקנות

נספחים

רשימת מקורות

 

פרק רביעי: זהות חברתית והבחירות לרשויות המקומיות
אבי בן בסט ומומי דהן

תקציר

1.   מבוא

2.   חידת שיעור ההצבעה לרשויות המקומיות בישראל

3.   המסגרת המושגית והמודל האקונומטרי
        3.1  השערה I: הצבעה על בסיס חמולתי
        3.2  השערה II: השערת גודל הקבוצה

4.   הניתוח האמפירי
        4.1  הבחירות לרשויות המקומיות בישראל
        4.2  הנתונים
        4.3  התוצאות

5.   ההשערה של הצבעת פיצוי

6.   סיכום
נספח
רשימת מקורות
Abstract