אי-שוויון בישראל: חצי הכוס הריקה וחצי הכוס המלאה

פורום קיסריה 2001

מחקר מדיניות 28

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 88 עמ’
  • מרכז: כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה
  • מחיר: 60 ₪

האם הפערים הכלכליים בחברה הישראלית אכן יוצאי דופן לעומת החברה המערבית, ואיך אפשר להתמודד עמם? הסקירה שלפנינו מראה כיצד הניסיון לצמצם את הפערים הכלכליים במדינת ישראל על ידי הקמת מערכת של תמיכות וקצבאות אכן זכה להצלחה, אך גבה מחיר כבד מהמשק הישראלי מאחר ששיטה זו החלישה את התמריץ של משקי הבית להיחלץ ממצבם בכוחות עצמם. 

האם הפערים הכלכליים בחברה הישראלית אכן יוצאי דופן בהשוואה לחברה המערבית, וכיצד אפשר להתמודד עמם? הסקירה שלפנינו מראה כיצד הניסיון לצמצם את הפערים הכלכליים במדינת ישראל על ידי הקמת מערכת של תמיכות וקצבאות אמנם זכה להצלחה, אך גבה מחיר גבוה מהמשק הישראלי, מכיוון ששיטה זו החלישה את התמריץ של משקי הבית להיחלץ ממצבם בכוחות עצמם. נוסף על כך בודקים המחברים את סוגיית הניידות הכלכלית במשק הישראלי ומראים כיצד אוכלוסיות מסוימות מצליחות ליהנות ממנה, ואילו אחרות דורכות במקום ונשארות שבויות במעגל העוני. מסקנת המחברים היא שבטווח הקצר טמונים הפתרונות לבעיית העוני בייצור תעסוקה לראשי משקי הבית ובעידודה, ובטווח הארוך - בהעצמת הכישורים המקצועיים של האוכלוסייה החלשה.

מבוא: ראובן גרונאו

הקדמה

פרק ראשון: אי-השוויון בהכנסה הכלכלית ואי-השוויון בהכנסה הפנויה

 א. חשיבות ההגדרות  
 ב. אי-השוויון בישראל במבט בינלאומי  
 ג. התפתחות אי-השוויון בישראל על פני זמן  
 ד. המדיניות הממשלתית: האתגר ושברו  
 ה. האם הצטמצמו הפערים בישראל?  

פרק שני: ניידות כלכלית ואי-שוויון

א. ניידות ואי-שוויון על פני תקופת החיים 
ב. ניידות כלכלית בישראל  
ג. ניידות בין-דורית  
תרשימים   
המלצות למדיניות  
 
פרק שלישי: מוקדי העוני בישראל

א. הגדרת העוני
ב. מבט כללי על העוני בישראל  
ג. האוכלוסייה הענייה בישראל: מאפיינים והרכב  
ד. העדר תעסוקה  
ה. האוכלוסייה החרדית  
ו. הערבים בישראל  
ז. קשישים ומוגבלים בתעסוקה  
ח. קצבאות, שכר מינימום ועוני  
תרשימים   

המלצות מדיניות - נקודות לדיון  

סיכום דיון
א. חינוך ככלי מרכזי לצמצום פערים  
ב. עובדים בשכר נמוך, אבטלה, השתתפות בכוח העבודה  
ג. התערבות הממשלה ככלי לצמצום פערים  
ד. המגזר הערבי ובעיותיו

הערות   

המשתתפים בכנס הכלכלי התשיעי

English Summary