להורדה

החינוך ושברו: לקראת פרדיגמה חדשה בחינוך

חוברת הכנה לכנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה 2013

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: חוברת מקוונת
  • מרכז: כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה


הכנס מתקיים הודות לתרומתה הנדיבה של קרן דליה ואלי הורביץ בע"מ (חל"צ)

בעשורים האחרונים התהוו שברים עמוקים בין בית הספר לסביבה החברתית שבה הוא פועל. פעולתו של בית הספר במתכונתו הנוכחית אינה רק בלתי פונקציונלית אלא גם מזיקה מבחינות חינוכיות וחברתיות חשובות. בלב השברים בין בית הספר לחברה נמצאים המורים כמוקד שמנקז את השבבים הניתזים אליו מכל עבר: התלמידים, ההורים, מנהל בית הספר, מטה משרד החינוך והציבור הרחב.

בעשורים האחרונים התהוו שברים עמוקים בין בית הספר לסביבה החברתית שבה הוא פועל. פעולתו של בית הספר במתכונתו הנוכחית אינה רק בלתי פונקציונלית אלא גם מזיקה מבחינות חינוכיות וחברתיות חשובות.
בלב השברים בין בית הספר לחברה נמצאים המורים כמוקד שמנקז את השבבים הניתזים אליו מכל עבר:התלמידים, ההורים, מנהל בית הספר, מטה משרד החינוך והציבור הרחב.
לנוכח כל זה אנו מציעים שכנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה 2013 ישמש נקודת פתיחה וזרז להתנעת תהליך של חשיבה אסטרטגית על פרדיגמות חלופיות לבית הספר, פרדיגמות ראויות ואפשריות במציאות הישראלית של ראשית המאה ה-21. מהפרדיגמות הללו אנו מציעיםלגזור את ההמלצות המעשיות למדיניות מורים.
לקראת הכנס, ועל סמך הפעילות שנעשתה בשלוש השנים האחרונות במכון ון ליר, מוצגים לדיון שני ניירות מדיניות.
נייר המדיניות הראשון מנתח חמישה שברים שהתהוו בעשורים האחרונים בין בית הספר לחברה ועומד על השאלות שהם מעוררים ועל הנזקים החינוכיים הטמונים בהם. בהמשכו מוצגות הבעיות ששברים אלו יוצרים לציבור המורים. התלכדות השברים מייצרת שורה של "בעיות שבר". דיון פנים-חינוכי בבעיות השבר אינו מספיק ויש צורך במבט רחב על מכלול תופעות חברתיות בשיתוף פעולה רב-מערכתי. יש צורך בתזוזה של ממשעלמנת לאחות את השבר. שינויים מסדר ראשון אינם מספיקים; נדרשים שינויים מסדר שני.
נייר המדיניות השני מציע מתווה לתהליך הידברות שיתופי והדרגתי. מטרת התהליך לברר ולהגדיר את התפקידים, הסמכויות והאחריות הכרוכים בניהול כוח האדם בהוראה ולחלק מחדש את התפקידים, הסמכויות והאחריות בין רשות השלטון המרכזית (בעיקר משרד החינוך) לבין רשויות השלטון המקומי באופן מושכל ומוסכם. מתווה ההידברות המוצע בנייר מכוון להניע תהליכי הבשלה  ומוכנות בקרב הרשויות המקומיות ולהגביר את האמון בין בעלי העניין בתחום החינוך.
זהו תהליך המכוון לפיתוחם של צוותי הוראה מגובשים ומחויבים לכל התלמידים ביישוב שבו הם עובדים; צוותים, שסביבת העבודה שלהם מעודדת יצירתיות, שותפות ואמון, שהם תנאים הכרחיים לשיפור תהליכי ההוראה והלמידה ושל מערכת החינוך בכלל. היעד הוא לנתק את הקשר בין מעמד חברתי-כלכלי לבין הישגים לימודיים. ובמילים אחרות – היעד הוא לנתק את הקשר בין הפערים הבלתי נסבלים ברמת שירותי החינוך בין המרכז לבין הפריפריה הגאוגרפית והחברתית.

הורידו את החוברת המלאה

ראש הצוות: פרופ' דן ענבר, ראש תחום חינוך, מכון ון ליר בירושלים

ד"ר אמנון כרמון, עמית מחקר, תחום חינוך, מכון ון ליר בירושלים – מחבר נייר העמדה "מדיניות מורים בשבר גאולוגי-פדגוגי"

ד"ר ורדה שיפר, עמיתת מחקר, תחום חינוך ותחום הפרטה ורגולציה, מכון ון ליר בירושלים – מחברת נייר העמדה "ניהול כוח אדם בהוראה במערכת החינוך בישראל"

עדו אבגר, חוקר, תחום חינוך, מכון ון ליר בירושלים

פרופ' תמר אריאב, נשיאת המכללה האקדמית בית ברל ויו"ר רמ"א (מועצת ראשי המכללות האקדמיות לחינוך)

פרופ' מיכל בלר, מנכ"לית הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה)

יעל גוראון, מנהלת חטיבה עליונה הרטוב, מורה לאזרחות וספרות ועמיתה במכון מנדל למנהיגות חינוכית

נורית הרמן-אלמוזנינו, מנהלת תחום חינוך, מכון ון ליר בירושלים

נעם זוסמן, כלכלן, חטיבת המחקר, בנק ישראל

רוית מזרחי שטלמן, חוקרת, תחום חינוך, מכון ון ליר בירושלים

שלומית עמיחי, יו"ר חותם, ג'וינט ישראל חל"צ

אמירה פרלוב, מנהלת בית ספר ניסויי משלב, כפר אדומים

אבי קמינסקי, מנהל אגף החינוך והנוער בעיריית ראש העין ויו"ר איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות

נעמי ריפתין, יו"ר המזכירות הפדגוגית, הסתדרות המורים