סמכויות החירום של שר המשפטים במינהל בתי המשפט

הצעה לסדר 43

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: מקוון | רכה
  • מספר עמודים: 40 עמ’
  • מרכז: המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים

במרץ 2020, על רקע התפשטות מגפת הקורונה, פעל שר המשפטים לצמצום פעילות בתי המשפט. כפי שיפורט בהצעה לסדר זו, הסמכויות שניתנו לשר המשפטים בחוק ובתקנות שהתקין, וכן אופן הפעלתן, פגעו בעצמאות המוסדית של בתי המשפט או לכל הפחות באמון הציבור בקיומה של עצמאות זו, וכך באיזונים ובבלמים בין הרשויות. בהתבסס על תובנות מספרות המחקר התיאורטית וההשוואתית, בהצעה לסדר זו אראה כי יש לפעול למימוש עקרונות העצמאות השיפוטית והאחריותיות השיפוטית במינהל בתי המשפט בזמן חירום מתוך שמירה על האיזונים והבלמים בין הרשויות; בפרט יש להקפיד על הפרדה ברורה בין הסמכות להכריז על מצב חירום ובין הסמכות לצמצם את פעילות בתי המשפט בגין מצב החירום הזה, ובאשר לשתיהן חיוני לקבל את הסכמת ראשי הרשות השופטת למהלכים. יש לפעול לא רק למימוש העקרונות האלה בפועל אלא גם לשקיפות במימושם, שהיא חשובה לא פחות לשם שמירה על אמון הציבור בבתי המשפט. במסגרת דיון בעתירה לבית המשפט הגבוה לצדק שהוגשה נגד התקנות שהתקין שר המשפטים בעניין זה, הודיעה המדינה כי לאחר תום משבר הקורונה היא תבחן כיצד אפשר להסדיר בחקיקה ראשית את הסמכות להתקין את התקנות שנתקפו בעתירה. על רקע זה מוצע גם הסדר חקיקתי.