סקירה

בין אופוזיציה לקואליציה- עושים סדר בוועדות הכנסת

| מאת:

בהשוואה לכנסות שכיהנו במהלך שלושת העשורים האחרונים, משך הזמן שעבר בין מועד הבחירות למועד השבעת הממשלה הנוכחית, גבוה למדי. גם בהשוואת מספר הימים בין מועד הבחירות לתחילת עבודת ועדת הכנסת, הכנסת הנוכחית חריגה ביחס לקודמותיה

Flash 90

משך הזמן להקמת ועדות הכנסת הקבועות נמדד בהתאם לשתי נקודות ציון: מועד הבחירות לכנסת ומועד השבעת הממשלה. הקמת ועדות הכנסת מושפע מזהות הממשלה המכהנת, שכן במשטר פרלמנטרי נדרש רוב של הקואליציה בוועדות הכנסת, על מנת שהממשלה תוכל להעביר את החלטותיה. בנוסף, תפקידי יו"ר ועדות לרוב נכללים בהסכמים הקואליציוניים בין הסיעות המרכיבות אותה. עם זאת, ועדות הכנסת הן כלי העבודה המרכזי של הרשות המחוקקת, ולכן ייתכנו מקרים בהם מוקמת ועדת הכנסת טרם השבעת הממשלה, ונציגיה יתחלפו לאחר השבעתה. כך לדוגמה, במהלך הכנסת ה-22, הוקמה ועדת הכנסת על אף שהממשלה לא הושבעה.

ועדות הכנסת אינן מוקמות בבת אחת. הוועדה המסדרת, שהיא ועדה זמנית האמונה בין היתר על קבלת ההחלטות בנוגע לכינון הוועדות כגון המפתח הסיעתי והרכבי הוועדות, רשאית להקים באופן זמני את ועדת הכספים ו-ועדת החוץ וביטחון. בכנסת ה-24 הוועדה המסדרת אישרה גם את הקמתה של ועדת חוקה חוק ומשפט. על מנת להשוות את משך הזמן עד להקמת ועדות קבועות, נבחר מקרה בוחן של ועדה אחת - ועדת הכנסת. הקמת ועדת הכנסת מעידה לרוב על פירוק הוועדה המסדרת, שכן הוועדה המסדרת משמשת גם כוועדת הכנסת זמנית, ולכן נבחרה לבחינת תחילת עבודת הוועדות. לעניין זה, תחילת עבודת ועדת הכנסת הוגדרה כמועד הישיבה הראשונה שלה, בה בדרך כלל נערכה הצבעה על זהות יו"ר הוועדה.

בהשוואה לשלושת העשורים האחרונים (כנסות 13-24), משך הזמן שעבר בין מועד הבחירות ומועד השבעת הממשלה הנוכחית, ממשלת בנט-לפיד, הינו גבוה למדי. בהשוואת מספר הימים בין מועד הבחירות לתחילת עבודת ועדת הכנסת, הכנסת הנוכחית היא מהחריגות, כאשר הכנסת ה-22 היא היחידה בה משך זמן זה היה גבוה יותר. בהתחשב במשך הזמן שעבר בין מועד הבחירות לכנסת ועד להרכבת הממשלה הדבר אינו מפתיע (82 ימים). בבחינת מספר הימים בין מועד השבעת הממשלה ועד לתחילת עבודת ועדת הכנסת, אמנם בכנסת ה-24 עבר מספר לא מבוטל של ימים (30), אך בכנסת ה-19 עבר מספר זהה של ימים ממועד השבעת הכנסת ועד לתחילת עבודת ועדת הכנסת, ובכנסת ה-18 עברו 35 ימים.

*מועד השבעת הממשלה מתייחס לממשלה הראשונה שהושבעה לאחר הבחירות לכנסת.
**הוועדה המסדרת הינה ועדה זמנית המשמשת כוועדת הכנסת עד לכינון ועדה קבועה. בהתאם לכך, תחילת פעילותה של ועדת הכנסת כוועדה קבועה משמש כאינדיקציה לפירוק הוועדה המסדרת ותחילת עבודתן של הוועדות הקבועות בכנסת. מועד הישיבה הראשונה של ועדת הכנסת נקבע בהתאם לישיבה בה נבחר יו"ר לוועדה.
*** בכנסת ה-22 הוקמה ועדת הכנסת על מנת לדון בבקשת החסינות של חבר הכנסת חיים כץ. הוועדה כונסה ארבע פעמים בלבד.