פרלמנט | גליון 16

חברי פרלמנט חדשים - סקירה השוואתית

במהלך שני העשורים האחרונים חלו בדמוקרטיות המערביות שינויים משמעותיים במעמד הפרלמנט, תפקידיו ואופן פעולתו. במסגרת התפתחויות אלה חלו שינויים במאפייני עבודתו של חבר הפרלמנט, בתפיסת התפקיד שלו, ובציפיות הבוחרים ממנו. בסקירה זו נתייחס לכמה מן המאפיינים הבולטים של עבודת חברי הפרלמנט החדשים בעידן הנוכחי.

מאז שנות השבעים חלו בבריטניה התפתחויות חברתיות וכלכליות שהביאו לשינויים מרחיקי לכת בטבעם של חברי הפרלמנט ובתפקידם. בבריטניה, שם מתקיימות בחירות אזוריות, אחד הגורמים החשובים לשינוי הוא לחץ גובר והולך מצד ציבור הבוחרים, המטילים עומס רב על עבודת הפרלמנטר, ומשווים לה אופי שונה. חבר הפרלמנט החדש הפך להיות מחויב הרבה יותר ללחצים אלה ומוכן להגיב להם באופן מידי.

מאפיין שני בעל חשיבות והוכחות אמפיריות הוא התמחות והתמקצעות גוברת של חברי פרלמנט בכל הדמוקרטיות המערביות. יש הטוענים כי זוהי תגובה טבעית למורכבות ולמשמעות ההולכת וגדלה של החקיקה המודרנית. הספרות הבוחנת את המקרה הבריטי טוענת כי הפוליטיקה הפכה עבור רוב חברי הפרלמנט לקריירה במשרה מלאה ולאורך זמן. את השינוי הזה ניתן לזהות במאפיינים כמו שירות ארוך ומסור, גישה מקצועית ואמביציה גוברת לתרומה אמתית לחיים הפוליטיים. במקביל, הדור החדש של הפרלמנטר הבריטי מגיע עם פחות היכרות וידע על העולם שמחוץ לפוליטיקה, ועם נטייה רבה יותר למפלגתיות. חוקרים בריטיים טוענים כי ככל שחברי הפרלמנט החדשים הופכים לשאפתניים ומפלגתיים יותר, כך הם מתחפרים בעמדותיהם ודוגמתיים יותר. העלייה ביעילות, באמביציה ובמומחיות הובילה לירידה מסוימת בניסיון וביכולת ליצור מתינות ואיזון במערכת הפוליטית הבריטית.

העידן החדש של הבודסטג בגרמניה מאופיין גם הוא בהתמקצעות גוברת של חבריו, אשר מהווה גורם חשוב לשינויים בהתנהגות הפרלמנטרית. אמנם, קריירה פרלמנטרית מקצועית אינה תופעה חדשה לחלוטין. כבר בשנים האחרונות של המאה התשע-עשרה היו פוליטיקאים קרייריסטים. אולם הטיפוס הדומיננטי של פרלמנטר היה זה של פוליטיקאי במשרה חלקית, אשר זכה למנדט בזכות קריירה מקצועית ומעמד חברתי מחוץ לפוליטיקה. להבדיל מהעידן שלאחר המלחמה, אשר הביא לפוליטיקה ולבונדסטג אנשים חיצוניים ללא כל ניסיון פרלמנטרי, רוב הפוליטיקאים היום הולכים במסלול דומה בעל אוריינטציה פוליטית מתחילתו.

אין מדדים איכותיים המצביעים באופן ישיר על נטייה גוברת של פוליטיקאים לקריירה מקצועית; אולם מדדים עקיפים יכולים להצביע על המגמה. מדדים אלה הם: גיל ממוצע של חברי הפרלמנט הנבחרים, מספר ממוצע של שנים שהם מכהנים בפרלמנט, מידת העסקת צוות מקצועי והמידה בה הפוליטיקה הופכת להיות העיסוק המקצועי הבולט והדומיננטי בחייהם.

מחקרים אמפיריים שנערכו בגרמניה מצביעים על עלייה הדרגתית במספר שנות השירות של חבר הפרלמנט - מממוצע של 5.56 שנים בשנת 1972, עד 9.05 בשנת 1990. בין השנים 1994-1990 חלה ירידה בממוצע השנים, אך ניתן לזקוף זאת לקליטה של חברי פרלמנט ממזרח גרמניה (שהם חסרי ניסיון פרלמנטרי בבונדסטג) לאחר האיחוד. המדדים העקיפים השונים איששו את הממצאים שנאספו על בסיס ריאיונות אישיים עם חברי הבונדסטג. המגמה הכללית הראתה כי משרת הפרלמנטר של שנות התשעים איננה משרת כבוד לסיום קריירה מפוארת בתחום אחר, אלא מקצוע במשרה מלאה. קריירה פרלמנטרית בגרמניה מתחילה כיום בדרך כלל בשנות השלושים המאוחרות של הפרלמנטר, לאחר מספר שנים של ניסיון ראשוני בפוליטיקה מקומית. רוב הפרלמנטרים מעבירים כיום את השנים של פיתוח קריירה, בעבודה פרלמנטרית טהורה בבונדסטג. מאפיין נוסף המשותף לפרלמנטרים חדשים בפרלמנטים שונים בעולם, הקשור באופן ישיר למקצוענות פרלמנטרית, הוא הדגשת העבודה בוועדות הפרלמנט - לעתים על חשבון הדיונים במליאה הוועדות הפרלמנטריות בגרמניה, נורבגיה, בלגיה, בריטניה ומדינות נוספות הופכות לשדה הפעולה המרכזי בו העבודה המקצועית של חברי הפרלמנט באה לידי ביטויה. בעוד שהמליאה מהווה את זירת העימות, הוועדות הן המקום בו ניתן להגיע לפשרה.
במטרה להבין את הדמוקרטיה הייצוגית, יש לפתח כלים אנליטיים אשר בעזרתם נוכל לתת משמעות להתנהגות הנציגים הנבחרים על ידי הציבור. תפיסת התפקיד או מושג התפקיד הוא כלי שימושי אחד במחקרים על הגופים המחוקקים בעולם. הספרות המקצועית מתייחסת לקושי להגדיר ולתאר את תפקיד חבר הפרלמנט המודרני. לכל חבר פרלמנט יש סדר עדיפויות שונה ותפיסת תפקיד המבוססת על ראייה אישית, ציפיות קהל בוחריו, כוחה של מפלגתו בבית ופונקציות מוסדיות אחרות. מחקר בבריטניה הראה כי חברי הפרלמנט מטעם המפלגה השמרנית רואים עצמם קודם כל כבעלי תרומה לדיון הציבורי; פוליטיקאים של הלייבור רואים את תרומת החשובה כדוברים של קבוצות אינטרס מקומיות; פרלמנטרים מן המפלגה הליברלית רואים את עבודתם המכרעת בבקרה ופיקוח על הרשות המבצעת.

מחקר שבדק את התנהגות חברי הפרלמנט בבלגיה הגיע למסקנות הבאות: תפיסת התפקיד שלהם מצביעה על הערכת החשיבה של פיקוח ממשלתי, חקיקה, עבודה בוועדות והתמחות. רוב חברי הפרלמנט מאמצים את תפיסת הנציג והנאמן ביחס לציבור בוחריהם; אבל ביחס למפלגות, הם מתנהגים כשליחים אשר מרגע היבחרם פועלים על דעת עצמם ולפי תפיסת התפקיד שלהם.

מקורות:

* Radice L,` Vallance E.` Willis V. Member of Parliament, Macmillan Press Ltd, London, 1990.

* Muller W.` Saalfeld T. (ed.) "Members of Parliament in Western Europe: Roles and Behaviour", Journal of Legislative Studies, vol. 3, No. 1, 1977.

* Norton P.` Wood D.` Back from Westimster, The University Press of Kentucky, 1993.