שימוש חד-פעמי בנתונים שביקשת, יתאפשר בכפוף לתנאים הבאים:

  1. המידע ו/או המסמכים ו/או השאלונים ו/או הנתונים (להלן - "המידע") המועברים הינם רכושו הבלעדי של המכון הישראלי לדמוקרטיה (ע"ר) והוא הבעלים שלהם ו/או בעל זכויות היוצרים לכל יתר הזכויות מכל מין ו/או סוג שהוא בהם, והם מועברים אליך לבקשתך לצורך לימוד ו/או מחקר ולצורך זה בלבד.
  2. אין בהעברת המידע משום הסכמה ו/או הרשאה של המכון הישראלי לדמוקרטיה (ע"ר) לעשות שימוש כלשהו במידע אלא לצורך לימוד ו/או מחקר, וכל שימוש אחר במידע יהווה הפרה של ההרשאה שניתנה לך וכן הפרה של זכויות היוצרים של המכון הישראלי לדמוקרטיה (ע"ר).
  3. במידה וייעשה על-ידיך פרסום של המידע במסגרת הלימוד ו/או המחקר, עליך לדאוג למתן קרדיט בקשר למידע למרכז באופן הבא:
    "הנתונים/השאלונים באדיבות מרכז ויטרבי לסקרים שבמכון הישראלי לדמוקרטיה".
  4. במידה וייעשה על-ידיך פרסום של המידע במסגרת הלימוד ו/או המחקר, נשמח אם תעביר למכון עותק של הפרסום, משום שאנו יוצרים ספרית מחקרים המבוססים על מאגר הנתונים של מרכז ויטרבי.
  5. מובהר בזאת כי הרשות הניתנת לך להשתמש במידע הנה רשות אישית חד-פעמית שאינה ניתנת להעברה ו/או לשימוש חוזר ו/או אחר, וכי אין בה כדי להעניק לך במידע כל זכות אחרת מכל מין וסוג שהוא.