שוויון

שוויון

בכנסת ה-20 עלו מספר הצעות הפוגעות בזכות לשוויון. הבולטת והחשובה שבהן, שגם אושרה כחוק, היא הצעת חוק יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי. כמו כן, קודמו הצעות לחיזוק והרחבת תחולת "חוק ועדות הקבלה" שעבר בשנת 2011. מספר הצעות נוספות נוגעות להעדפה מתקנת למי ששירת בעבר בצבא, דבר שלמעשה מבטל את ההתקדמות בשילוב של ערבים וחרדים בשירות המדינה.

חוק יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי

אושר כחוק

החוק מבקש להעלות לרמה חוקתית גבוהה את זהות המדינה כמדינה יהודית, מבלי לכלול בכך גם את זהותה הדמוקרטית, באותו מעמד.
החוק פוגע בזכות המיעוטים לשוויון, פוגע באופי הדמוקרטי של המדינה.

הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון – העדפת מי שסיים שירות סדיר)

נעצר בוועדה בהכנה לקריאה ראשונה

היו שני מועמדים לקבלה לעבודה בשירות המדינה שווים בתכונותיהם ובכישוריהם, הצעת החוק מאפשרת לתת עדיפות למי מהם שסיים שירות סדיר, כהגדרתו בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד–1994.
החוק יפגע במיעוטים ויסכל את הניסיון לקדם תעסוקת ערבים וחרדים.

חוק שיפוט בתי דין רבניים (בוררות)

נעצר בוועדה בהכנה לקריאה ראשונה

הצעת החוק מבקשת להעניק לבתי הדין הרבניים סמכות שיפוט בעניינים אזרחיים, אם הצדדים הנוגעים בדבר הביעו לכך את הסכמתם בכתב.
ההצעה פוגעת בחופש מדת, ובשוויון כלפי נשים.

חוק למניעת מפגעים - חוק המואזין

נעצר בוועדה בהכנה לקריאה ראשונה

לפי הצעת החוק, הפעלה של מערכת כריזה בבית תפילה תיחשב כגרימת רעש חזק או בלתי סביר, לצורך סעיף 2 בחוק האוסר על גרימת רעש כזה במקרים בהם הוא מפריע או עלול להפריע לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים.
ההצעה פוגעת בחופש הדת ויש בה פגיעה במוסלמים שלא לצורך.

חוק ועדות הקבלה (הצעת חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות)

עבר בוועדת שרים לענייני חקיקה

הגדלת מספר המשפחות המתגוררות ביישוב מסוים על מנת שניתן יהיה להפעיל ועדת קבלה, מה שבפועל מרחיב את חוק ועדות הקבלה כך שיחול על מספר גדול יותר של יישובים.
הצעת החוק יוצרת אפליה נגד מיעוטים.

הצעת חוק איסור הפליה במוצרים בשירותים ובכניסה למקומות בידור ומקומות ציבוריים

לא עברה ועדת שרים

תיקון חוק האוסר אפליה, כך שבמקרה והפעולה נעשתה מחמת אמונה דתית, היא לא תחשב אפליה.
ההצעה תאפשר אפליה כנגד להט"בים ונשים בחסות החוק, והכל תחת "אמונה דתית".