נייר עבודה

הצעות לפסקת הקדמה לחוקה

| מאת:

נייר רקע לכינוס השישי של המועצה הציבורית.

בארץ ישראל קם העם היהודי לממש את זכותו הטבעית וההיסטורית להקים את ביתו הלאומי, מדינת ישראל. אופייה זה של המדינה בא לידי ביטוי בסמליה הממלכתיים, בלוח השנה היהודי כקובע את ימי המנוחה, בקביעת השפה העברית כשפתה הרשמית ובמחויבותה לקיבוץ גלויותיו של העם היהודי. בה בעת, מדינה זו היא בית לכלל אזרחיה והיא מחויבת לקידום שלומם וביטחונם, חירותם ושגשוגם, ולדאגה המתמדת לזכויותיהם הבסיסיות. המשטר הדמוקרטי של מדינת ישראל מטרתו להבטיח את יכלתם של אזרחיה להביע את זהותם ברשות הציבורית כביטוי לזכויות יסוד של חבריה, ולהבטיח את היכללותם של כל חבריה בחייה האזרחיים של המדינה מתוך רגישות מיוחדת לפגיעותם של בני מיעוטים ולדאגה לשימור זכויותיהם. כל זאת כאמור בהכרזת העצמאות של מדינת ישראל: מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה, תהא מושתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שיויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה כלי הבדלי דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון חינוך ותרבות.

על מנת להגשים בפועל את המטרות הללו ולקדם את יישומם אנו מפרטים בזאת את עקרונותיו החוקתיים של משטר זה:

מדינת ישראל היא ביתם המשותף של כל הישראלים, בני הלאומים היהודי והערבי ובני הדתות היהודית, המוסלמית והנוצרית.

על פי הכרזת העצמאות שלה, מיוסדת מדינת ישראל על עקרונות של חירות, צדק, שלום, שוויון וסולידריות חברתית ברוחם של נביאי ישראל, של המסורת הדמוקרטית ושל האבות והאמהות המייסדים של ישראל המודרנית.

מדינת ישראל תבטיח לכל אזרחיה זכויות יסוד אזרחיות וחברתיות וחופש ביטוי, דת, מצפון, לשון וחינוך. מתוך כבוד למגוון הזהויות והתרבויות של אזרחיה, תשקוד המדינה קיומם של נכסי הרוח המשותפים, הממזגים שורשים יהודיים, מדע והשכלה מודרניים וערכים אנושיים אוניברסליים. הלשון העברית, שפת היצירה הישראלית הגדולה, היא קניין ראשון במעלה של הישראלים כולם.

מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית תהא מושתת על יסודות כבוד האדם, החירות, הצדק והשלום לאור חזונם
של נביאי ישראל, תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע, ומין, תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות, (תקיים משטר הבנוי על שלטון החוק, ועל השתתפות והסכמת האזרחים, אשר) ישקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה.

מדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי ומדינתם של כלל המיעוטים החיים בקרבה. ערכיה של מדינת ישראל יהיו מושתתים על עקרונות החירות, הצדק ומורשת ישראל המותאמים במיוחד להיותה בית לאומי גם של מיעוטים לא יהודים. מדינת ישראל תאפשר את קיומה של כל התאגדות, לרבות התאגדות מפלגתית, שמטרתה קידום הזהות הלאומית, החברתית והרוחנית של כל קבוצת אוכלוסייה.

מדינת ישראל היא מדינה רב-תרבותית השואפת להבטיח קיום לאומי, תרבותי ורוחני של כל קבוצות האוכלוסייה החיות בה. ערכיה של מדינת ישראל יהיו מושתתים על ערכי החירות, הפלורליזם והשוויון בין הקבוצות הלאומיות, הדתיות והתרבותיות החיות בקרבה. מדינת ישראל תכבד את ערכיה של כל קבוצת אוכלוסייה המאוחדת על בסיס לאומי, דתי או תרבותי, ותפעל בכל האמצעים העומדים ברשותה כדי לאפשר לכל קבוצה לטפח את ערכיה.
סמליה של מדינת ישראל, כמו גם ערכי החינוך שיונהגו בה יעלו על נס ערכים אוניברסליים של אחוות עמים, סובלנות ורווחה חברתית.