סקירה

משבר הקורונה- כיצד מעריך הציבור את תפקוד הממשלה?

| מאת:

כמו בתחומים אחרים, מסתבר שגם כשזה נוגע לטיפול והתמודדות עם משבר הקורונה - הציבור מעריך את תפקוד הממשלה בהתאם לעמדותיו והשקפותיו הפוליטיות

הערכת תפקוד הממשלה בנושאים רבים תלויה כידוע במידה רבה בעמדה הפוליטית של האזרח; האם הוא תומך או מסתייג מהמפלגות המרכיבות את הממשלה ומן העומד בראשה. כך, במדד הדמוקרטיה 2019, ראינו כי כמעט לגבי כל נושא, ההבדלים הברורים ביותר בהערכת התפקוד הממשלתי היו בין ימין לשמאל, כשהמרכז נוטה לעתים לצד זה ולעתים לצד האחר. הבדלים רבים מצאנו גם בין משיבים יהודים לערבים. לפיכך, רצינו לבדוק האם כך הדבר גם בימים אלה של משבר הקורונה.

במסגרת סקר הקול הישראלי שנערך באמצע (19-23) פברואר 2020 שאלנו מדגם מייצג של כלל הציבור הישראלי איך הם מעריכים את האופן שבו מערכת הבריאות התמודדה עם האיום של התפשטות נגיף הקורונה. רוב הציבור (60%) היו בטוחים או לפחות חשבו שמשרד הבריאות מתמודד כראוי עם האיום הזה. ואולם, כאשר ניתחנו את הנתונים קצת יותר לעומק, מצאנו גם הפעם הבדלים לא מבוטלים לפי מחנה פוליטי (יהודים) כמו גם בין יהודים וערבים. בעוד שבקרב מי שזיהו את עצמם כשמאל פחות מחצי (48%) היו בטוחים או חשבו שמשרד הבריאות מתמודד נכון עם האיום שבפניו לעומת 37% שחשבו אחרת. לעומת זאת בקרב הימין הרוב (67%) היו בטוחים או חשבו שמשרד הבריאות פועל נכון. גם בקרב מי שזיהו עצמם כמרכז, הרוב (55%) היו בטוחים או חשבו כי משרד הבריאות מתמודד עם איום הקורונה.

לדעתך, האם משרד הבריאות הישראלי מתמודד נכון או מתמודד לא נכון עם האיום של התפשטות נגיף הקורונה לישראל? (%, יהודים, לפי מחנה פוליטי)

השוואה בין המשיבים היהודים לערבים העלתה הבדלי דעה מסוימים בין שני הציבורים בהקשר זה. בעוד שרוב ברור (62%) מהמשיבים היהודים היו בטוחים או חשבו כי התמודדות מערכת הבריאות עם האיום היא נכונה, בקרב המשיבים הערבים היו בטוחים או חשבו כך רק רוב קטן (51.5%).

לדעתך, האם משרד הבריאות הישראלי מתמודד נכון או מתמודד לא נכון עם האיום של התפשטות נגיף הקורונה לישראל? (%, יהודים וערבים)

באותו סקר הוצגה גם שאלה נוספת בנוגע למידת החשש האישי מהידבקות בנגיף. חשוב לציין כי השאלה התייחסה להרגשה האישית של המשיבים ולא ביחס לפעולות כאלו ואחרות של הממשלה. רוב הציבור (61%) השיבו כי אינם חוששים כלל או לא כל כך חוששים מהידבקות בנגיף הקורונה, ומיעוט של 34% הביעו חשש שהם או מישהו מבני משפחתם ידבק בנגיף הקורונה. בפילוח לפי עמדות פוליטיות, בקרב מי שמזהים את עצמם כימין רק מיעוט (30%) הביעו חשש שהם או מי מבני משפחתם יידבק בנגיף הקורונה, הרוב (67%) טענו כי הם לא כל כך או כלל לא חוששים. בשמאל התמונה הייתה דומה, עם שיעור חוששים נמוך אף יותר (21%) כאשר הרוב (77%) לא כל כך או כלל לא חששו אז להידבק. גם בקרב אנשי המרכז הרוב (65%) לא חששו בפברואר ורק 31% חששו מאוד או די חששו. הממצא המעניין ביותר אולי היה החשש הגבוה בציבור הערבי (53%) להידבק מנגיף הקורונה בהשוואה לחשש הנמוך בציבור היהודי (30%).

האם אתה חושש או לא חושש בימים אלה שאתה או מי מבני משפחתך יידבק בנגיף הקורונה? (%, יהודים וערבים)

בראשית מרץ (10-11.3), עם התפשטות נגיף הקורונה והתחלת החרפת הצעדים להתמודדות עם המצב, שאלנו את הציבור מה דעתו על ההגבלות שהטילה ממשלת ישראל כדי למנוע הדבקה רחבת היקף. רוב הציבור (59.5%) חשב אז כי ההגבלות של ממשלת ישראל תאמו את המצב. לדעתם של 20% ההגבלות היו פחות מידי מחמירות ואילו לדעתם של 14% ההגבלות מהיו חמורות מידי.

גם ביחס לשאלה זו ניתן היה לראות הבדלים בין הימין המרכז והשמאל (יהודים). רוב (65%) מקרב מי שהגדירו עצמם ימין חשו כי ההגבלות תאמו את המצב, 20.5% חשו כי הן היו פחות מידי מחמירות ו- 10% חשבו שהן היו מחמירות מדי. כלומר 30.5% מאנשי הימין חשבו שההגבלות לא היו מתאימות לכאן או לכאן. גם בקרב מי שהגדירו עצמם שמאל מצאנו רוב שחשבו כי ההגבלות תאמו את המצב (64%). שיעור מי שחשבו שההגבלות היו מחמירות מדי עמד על (18%) ושיעור מי שחשו כי ההגבלות היו פחות מדי מחמירות עמד על 14.5%. כלומר בסך הכול 32.5% מהשמאל סברו שההגבלות לא היו מתאימות. בקרב מי שהגדירו עצמם מרכז 58% השיבו שההגבלות תאמו את המצב, 18% כי ההגבלות היו חמורות מדי וכ-15% כי הן היו פחות מידי מחמירות, כלומר, 33% מאנשי המרכז חשו שההגבלות לא היו מתאימות, כמעט כמו אנשי שמאל. במחנה זה היה גם שיעור ה"לא יודעים" הגבוה ביותר.

מה דעתך על ההגבלות של ממשלת ישראל ביחס לנגיף הקורונה? (%, עמדות פוליטיות)

האם גם בשאלה זו יש הבדל בין יהודים לערבים? כפי שמראה התרשים הבא, אכן כן. שיעור הערבים הסבורים שהצעדים של הממשלה מתאימים בחומרתם (43%) נמוך בהרבה משיעור היהודים הסבורים כך (63%). לעומת זאת, שיעור הערבים הסבורים כי ההגבלות שהטילה הממשלה פחות מדי מחמירות עולה במידה ניכרת על שיעור הסבורים כך בקרב היהודים (30% לעומת 18%).

מה דעתך על ההגבלות של ממשלת ישראל ביחס לנגיף הקורונה? (%, יהודים וערבים)

עם זאת, כפי שציינו לעיל, הציבור הערבי חושש יותר מהקורונה מהציבור היהודי. ייתכן אפוא כי הערכתם של הערבים את תפקוד הממשלה במשבר הקורונה הושפעה ונבעה יותר מדאגה וחשש מהדבקות הנגיף מאשר עמדתם הפוליטית.

לסיכום, נראה כי גם בשעת חירום זו ההשתייכות למחנות פוליטיים שונים (ימין, מרכז, שמאל) וכן לקבוצת הרוב היהודית או לקבוצת המיעוט הערבית משפיעה על הערכת פעילות הממשלה בתחום הבריאות. מן הסתם, התייחסות זו קשורה גם להערכה בדיעבד על מדיניות הבריאות של הממשלה בעבר, למשל בתחום תקצוב מערכת הבריאות. יש להניח כי הבדלים אלה עוד התחדדו עם החמרת ההגבלות וצעדי המעקב שעליהם החליטה הממשלה בימים האחרונים ממש. במקרה שתוקם ממשלה חדשה בקרוב, בין אם ממשלת מיעוט או אחדות, יהיה מעניין מאוד לדעת האם יהיה שינוי בהערכות בהתאם לפילוח הגושי או הלאומי.