סקרי קורונה

רוב החרדים סבורים שהציבור נשמע להנחיות משרד הבריאות

| מאת:

האמון בשר הבריאות ליצמן בירידה, ועומד כעת על 29%. זאת, בעוד האמון בראש הממשלה נתניהו ממשיך להיות גבוה למדי (57.5%). בנוסף, על אף הזינוק בתחלואה בקרב החברה החרדית, מידת הלחץ שלהם היא דווקא הנמוכה ביותר

Flash 90

"באופן כללי, איך היית מגדיר את רמת הלחץ שלך כיום, על סולם שבין 1=אין לחץ כלל, ל-10=לחץ רב מאוד?"

 • רמת הלחץ הממוצעת של הציבור היהודי (5.46) נותרה כשהייתה בתחילת השבוע. הלחץ בציבור הערבי אמנם מעט גבוה יותר אבל נמוך מאשר בבדיקה הקודמת (5.95 הפעם בהשוואה ל-6.46 בבדיקה הקודמת).
 • נשים מדווחות גם הפעם על קצת יותר לחץ מגברים (5.86 לעומת 5.29).
 • פילוח לפי גיל מעלה כי פרדוקסלית הקבוצות שמדווחות על לחץ נמוך מהאחרות הן שוב שתי הקבוצות המבוגרות ביותר (65 ומעלה – 5.13; 55-64 – 5.31), לעומת 25-34 – 5.75; 35-44 – 5.60; 45-54 – 5.90.
 • למרות העלייה הדרמטית בתחלואה במגזר החרדי, פילוח לפי הגדרה דתית (יהודים) מעלה כי הקבוצה שמידת הלחץ הממוצעת שלה ממשיכה להיות הנמוכה ביותר היא החרדים (5.02). לעומת זאת גם בסקר זה הקבוצה המדווחת על מידת הלחץ הגבוהה ביותר הם הדתיים המסורתיים (6.18).

"עד כמה אתה חושש או לא חושש למצבך הכלכלי בעתיד הנראה לעין?"

 • בכלל הציבור הישראלי שיעור החוששים לעתיד מצבם הכלכלי עלה במעט בהשוואה למדידה הקודמת (68% לעומת 65%).
 • הפער בחשש בין יהודים לערבים הצטמצם בעקבות עלייה בשיעור החוששים לעתידם בציבור היהודי מ-62% ל-65.5%. בציבור הערבי לא חל שינוי (78% חוששים).
 • עיקר העלייה במידת החשש בהשוואה לסקר הקודם, נמצאה הפעם בקרב צעירים יהודים עד גיל 24 (מ-55% ל-70.5%). שיעור החוששים הגבוה ביותר נמצא בקבוצת הגיל 35-54 (כשלושה רבעים כאן חוששים לעתיד מצבם הכלכלי. החשש הנמוך ביותר לעתיד הכלכלי נמצא אצל המבוגרים מעל גיל 65 (52%).
 • הקבוצה המביעה את החשש הרב ביותר לעתידה הכלכלי אלה הם החילונים (69%). עם זאת, מסתמנת עלייה ניכרת במידת החשש בקרב החרדים (מ-44% בסקר הקודם ל-63% בסקר הנוכחי) ואצל הדתיים (מ-45% ל-59%).

"האם אתה אופטימי או פסימי לגבי יכולת ההתאוששות מהמשבר הנוכחי של החברה הישראלית?"

 • 70% מהמרואיינים בכלל הציבור אופטימיים לגבי יכולת ההתאוששות מהמשבר של החברה הישראלית, עלייה של 3% בהשוואה למדידה הקודמת בתחילת השבוע.
 • מידת האופטימיות של הגברים (79%) גבוהה בהרבה מזו של הנשים (60%).
 • פילוח לפי הגדרה דתית (יהודים) מעלה רוב גדול לאופטימיים בכל הקבוצות: חרדים – 88%, דתיים – 80%, מסורתיים דתיים– 77%, מסורתיים לא דתיים – 69% וחילונים – 63%.

"האם יש או אין לך אמון באישים הבאים המובילים את ההתמודדות עם נגיף הקורונה?"

 • האמון בראש הממשלה נתניהו ממשיך להיות גבוה למדי (57.5% הפעם בהשוואה ל-56% במדידה הקודמת), מקרב היהודים 64% הביעו אמון בנתניהו, ומקרב הערבים 26% בלבד.
 • האמון בשר הבריאות ליצמן ירד (29% הפעם לעומת 40% לפני שבועיים).
 • פילוח המדגם היהודי לפי הגדרה דתית מעלה כי בקבוצות היותר דתיות (חרדים - 75%, דתיים - 58%) ליצמן זוכה לרוב של מביעי אמון, בעוד שבשאר הקבוצות האמון בו נמוך בהרבה (מסורתיים דתיים – 41%; מסורתי לא דתי – 26.5%; חילוני – 13%).

"לדעתך, עד כמה הציבור הישראלי נשמע להנחיות משרד הבריאות בקשר לנגיף הקורונה?"

 • כמעט מחצית מכלל הציבור (46%) סבורים שהציבור הישראלי נשמע במידה רבה להנחיות משרד הבריאות, עוד 40% סבורים כי הציבור נשמע במידה בינונית בלבד ו-13% שהוא נשמע במידה מועטה בלבד.
 • פרדוקסלית רוב (77%) מהחרדים ציינו כי הציבור נשמע במידה רבה להנחיות, לעומת פחות ממחצית שאר הציבור היהודי המעריכים כך (דתיים – 47%; מסורתיים דתיים – 41%; מסורתיים לא דתיים – 41%; חילונים – 46%).
 • בעוד רוב הגברים (52%) ציינו כי הציבור הישראלי נשמע במידה רבה להנחיות, רק 39% מהנשים סבורות כך.
 • פילוח לפי גיל מעלה כי הצעירים (עד גיל 24) סבורים במידה המועטה ביותר כי הציבור שומר על ההנחיות במידה רבה (35%), לעומת רוב מקרב המבוגרים ביותר (65 ומעלה) הסבורים כך (54%).

עד כמה הציבור הישראלי נשמע להנחיות משרד הבריאות, לפי הגדרה דתית (%, יהודים)

סקר בזק ישראל בימי הקורונה נערך על- ידי מרכז גוטמן לחקר דעת קהל והמדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה. בסקר, שנערך באינטרנט ובטלפון (השלמות של קבוצות שאינן מיוצגות כראוי במרשתת) בין התאריכים 1-2/4/2020, רואיינו 612 איש ואשה בשפה העברית ו-151 בשפה הערבית, המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי 18 ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם 3.7%± ברמת ביטחון של 95%. עבודת השדה בוצעה על ידי מכון סמית בהנהלת רפי סמית. לקובץ הנתונים המלא ראו: https://dataisrael.idi.org.il