הליך הכנת התקציב

נייר רקע לכינוס העשירי של המועצה הציבורית

| מאת:

הליך התקצוב הינו מרכיב מהותי בפעילותן של הרשויות בכלל וביכולת המשילות של הרשות המבצעת בפרט. להלן דוגמא להליך תקצוב המבוסס על ניתוח השוואתי של הליך התקצוב במדינות דמוקרטיות שונות, על המצב החוקתי הקיים בישראל ועל הערות הצוות המכין, בראשותו של דן מרידור.

טרום הליך התקצוב

עד ליום 15 באפריל נדרשת הממשלה לפרסם דין וחשבון באשר למצב המשק בשנה הנוכחית, תוך הסתמכות על החודשים שעברו ועל המגמות המסתמנות עד לתום השנה. בדו"ח נדרשת המשלה להציג תחזית כלכלית לשנים הקרובות בהתאם למצב הכלכלי המתפתח, ואת תוכניות המדיניות לעתיד הנגזרות מכך.

שלב א': אישור מסגרת התקציב

 1. הצעת התקציב של הממשלה מוגשת לפרלמנט עד ליום 20 בספטמבר.
 2. ההצעה מפרטת את "תקרת" התקציב לכל אחת משלוש השנים הבאות.
 3. ההצעה מחולקת ל-27 תחומי-הוצאה (קטיגוריות), ובכל אחד מהנושאים חלוקה פנימית ללא יותר מ-50 תחומי מדיניות.
 4. בהצעת התקציב נדרשת הממשלה לפרט כיצד בכוונתה להוציא לפועל תוכניות מדיניות שונות אילו מסים בכוונתו להטיל, להעלות או לצמצם נטילת הלוואות מתוכננות
 5. למפלגות האופוזיציה יש הזכות להציג בפני בית המחוקקים הצעת תקציב אלטרנטיבית בדרך-כלל ההצעה החלופית מוצגת באירוע מיוחד בפני ערוצי התקשורת השונים.
 6. ההצבעה בפרלמנט בשלב זה היא "הצבעת חבילה", משמע - לכל מסגרת התקציב, ולאחר מכן למסגרת הפנימית של כל אחת מ-27 הקטיגוריות.

שלב ב’: אישור הסעיפים לתקציב

 1. לאחר שאושרה מסגרת התקציב הכוללת ומסגרת התקציב של כל אחת מהקטיגוריות (סעיף 7 לעיל) – הצעת התקציב עוברת לדיון בוועדות הפרלמנט השונות. כל אחת מ-27 הקטיגוריות נבחנת בוועדה הרלוונטית לנושא (וועדה לענייני חוקה וועדת הכספים וועדת מיסוי וועדת המשפטים וועדת החוץ וועדת הביטחון)
 2. הוועדות רשאיות, בדיון והצבעה, להכניס שינויים בכל אחד מסעיפי התקציב המפורטים בתוך חמישים תוכניות המדיניות באותה הקטגוריה, אך אינן רשאיות לשנות את מסגרת הקטגוריה.
 3. כל שינוי באחד מ-50 התחומים חייב שיבוא תוך שינוי משלים בתחום אחר מסגרת הקטגוריה אינה נפרצת.
 4. במקרים מיוחדים (כגון שינויים כלכליים דרמטיים הצפויים) רשאיות הוועדות להציע שינוי גם במסגרת הקטגוריה כולה, שיוגש לדיון מסכם בוועדת הכספים.
 5. לאחר תום הדיונים בוועדות ולאחר שכל וועדה אשרה את תחום/י התקציב, חוזר התקציב לידון כיחידה אחת בוועדת הכספים. בוועדה בוחנים הצעות לשינוי במסגרת התקציב של הקטיגוריות והיה והוגשו כאלו על-ידי מי מהוועדות. שינוי במסגרת התקציב של אחת מהקטיגוריות מחייב הסכמה בוועדת הכספים ורק לאחר מכן יוגש כהמלצה של הוועדה לאישור הפרלמנט. וועדת הכספים נדרשת להמליץ, האם פריצה במסגרת התקציב באחת מהקטיגוריות ימומן על-ידי גריעת תקציב מקטגוריה אחרת (אם כן – מאיזו מהקטיגוריות) או על-ידי מימון אלטרנטיבי (למשל – הלוואה על-חשבון תקציב השנה העוקבת גיוס תרומות וכו’)
 6. בוועדת הכספים נערך דיון מסכם ביחס למסגרת התקציב לכל אחת משלוש השנים הבאות.
 7. וועדת הכספים מחויבת להעביר את התקציב לאישור הפרלמנט לא יאוחר מיום 20 בנובמבר.
 8. הפרלמנט דן בהצעת התקציב המתוקנת ומאשרר/מתקן בהצבעה מסכמת ואחרונה.

תיקונים

במהלך שנת הכספים רשאית הממשלה להגיש לפרלמנט הצעות לתיקונים בחוק התקציב, לא יותר מפעמיים בשנה אחת.

הערות

 1. בנורבגיה, כאשר מגישה הממשלה את הצעת התקציב לפרלמנט, שר האוצר מציג את ההצעה ומפרט את סעיפיה, תוכניות הממשלה, מסים מתוכננים, הכנסות צפויות, גירעון צפוי.
 2. בחוקה הספרדית ובחוקה האיטלקית נקבע, כי בחוק התקציב אין לקבוע מיסוי בחוק ניתן להצביע על שינויים נדרשים בחוקי המיסוי, ואלה מפורטים בחוק נלווה לחוק התקציב.
 3. בחוקה האיטלקית נקבע, כי כל חוק המוגש לפרלמנט ויש בו כדי להביא לפריצת התקציב או לשנותו – יהיה בגופו פירוט באשר למקורות המימון לחוק.
 4. בדנמרק מוגשת ההצעה לחוק התקציב ארבעה חודשים לפני תחילת שנת התקציב דין וחשבון כולל על הוצאות השנה הקודמת והמאזן התקציבי יוגש לפרלמנט על-ידי הממשלה לא יאוחר מששה חודשים לאחר תום השנה הקודמת הפרלמנט ממנה וועדת ביקורת חיצונית (כלכלנים ורואי חשבון) שתבחן את המאזן שהוגש.