מאמר דעה

קעקוע מוסד היועץ המשפטי לממשלה

ביום חמישי ה-13.9.2012 דנה הוועדה לענייני ביקורת המדינה בטיוטה חדשה של הצעת חוק מטעם הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת (הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון – מבקר השירות המשפטי), התשע"ב-2012). המשמעות של ההצעה היא שהוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת מקדמת בחקיקה את הקמתו של גוף ביקורת על הפרקליטות ועל יתר רשויות התביעה, כמו גם על כלל מערך השירות המשפטי של מדינת ישראל. פרופ' מרדכי קרמניצר ועו"ד גיא לוריא הגישו לוועדה נייר עמדה שבו הם מתנגדים למהלך הזה.

היועץ המשפטי לממשלה הכריז בפברואר 2012 על החלטתו להקים יחידה עצמאית שתבקר את עבודת התביעה ומערך ייצוג המדינה בערכאות. הוא הסתמך בהחלטתו על עבודה יסודית של ועדה מקצועית שהקים למטרה זו, וזאת בעקבות דיונים שנמשכו חודשים רבים בוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת. בישיבות שקיימה הוועדה מאז הכרזת היועץ המשפטי לממשלה, עדכן משרד המשפטים על התקדמותו וניכר שהוא עומל על הקמת היחידה הזו.

בישיבות האחרונות של הוועדה הביעו חברי כנסת אחדים תרעומת על קצב ההתקדמות של משרד המשפטים. בישיבה האחרונה שנערכה לפני כשבוע, הכריז יושב-ראש הוועדה, ח"כ אורי אריאל, שהוא יתחיל בהליכי חקיקה מטעם הוועדה. ואכן, ביום חמישי תדון הוועדה בטיוטה של הצעת חוק שמבקשת להסדיר את הנושא. טיוטת הצעת החוק מציעה להקים יחידה במשרד מבקר המדינה, שבראשה יעמוד מבקר השירות המשפטי. יחידה זו תבקר יותר גופים מאשר היחידה שמציע להקים משרד המשפטים, כלומר את כל השירות המשפטי של מדינת ישראל, לרבות כל רשויות התביעה הפלילית, מערך ייצוג המדינה בערכאות ואף מערך הייעוץ המשפטי של הממשלה. בניגוד ליחידה שמציע להקים משרד המשפטים, שתהיה כפופה ליועץ המשפטי לממשלה, הוועדה מציעה שמבקר השירות המשפטי יהיה כפוף למבקר המדינה ויוכל כך לבקר גם את היועץ המשפטי לממשלה עצמו. עוד בניגוד ליחידה שמציע להקים משרד המשפטים, יוכל מבקר השירות המשפטי לקבל תלונות ישירות מהציבור.

לקראת הדיון שייערך בוועדה, הגישו פרופ' קרמניצר ועו"ד לוריא את עיקרי עמדתם בנוגע לטיוטת הצעת החוק. לאור קוצר הזמן מאז שהוועדה הפיצה את טיוטת הצעת החוק, הם לא התייחסו לכל הבעיות .הגלומות בה, אלא לשלושה נושאים בלבד

היועץ המשפטי לממשלה הודיע במכתביו מיום 12.2.12 ומיום 22.4.2012 על הקמת יחידה עצמאית שתבקר את עבודת התביעה ומערך ייצוג המדינה בערכאות. היועץ המשפטי לממשלה הסתמך בהחלטתו על עבודה יסודית של ועדה מקצועית שהקים למטרה זו. מהודעות נוספות של היועץ המשפטי לממשלה ונציגיו עולה שמשרד המשפטים עומל על הקמת היחידה הזו. אין הצדקה לקדם הליכי חקיקה בנושא בעת שמשרד המשפטים עומל על הסדרתו. יהיה בכך משום השחתת המשאבים והזמן שהושקעו עד כה במשרד המשפטים. יש לאפשר למשרד המשפטים להשלים את המהלך שבו החל.

מינוי מבקר השירות המשפטי בידי מבקר המדינה יביא לעיוות מוסד מבקר המדינה. מוסד מבקר המדינה לא נועד לביקורת מסוג זה. הוא לא נועד לביקורת על מדיניותן של רשויות המינהל או על החלטות מקצועיות מיד לאחר שהתקבלו. ההצעה תרחיב את תחומי הביקורת שנעשית במשרד מבקר המדינה, שתחת אחריותו ומוראו יפעל מבקר השירות המשפטי (שאותו ימנה מבקר המדינה אשר יוסמך גם לפטרו), ותביא כך לפגיעה ארוכת טווח במוסד מבקר המדינה.

ההצעה תפגע בעקרונות יסוד חוקתיים בעבודת היועץ המשפטי לממשלה ונציגיו. ראשית, ההצעה תפגע במעמדה המחייב של חוות דעתו המשפטית של היועץ המשפטי לממשלה, אשר משקפת מבחינת הרשויות את המצב המשפטי. מעמדה המחייב של חוות דעתו המשפטית של היועץ המשפטי לממשלה עומדת בבסיס מעמדו כ"שומר סף". ההצעה תפגע במעמדה המחייב של חוות דעתו בכך שהיא תאפשר למבקר השירות המשפטי לערער על תוכנה, וזאת, למשל, לפי בקשת השר שלו ניתנה חוות הדעת. שנית, ההצעה תפגע גם בסמכות הבלעדית של היועץ המשפטי לממשלה לייצוג המדינה בבתי המשפט, שהיא יסוד נוסף שעליו בנוי כוחו של היועץ המשפטי לממשלה לשמש "שומר סף". ההצעה תאפשר למבקר השירות המשפטי לבקר את החלטות היועץ המשפטי לממשלה בעניין ייצוג המדינה, וגם זאת, למשל, לפי בקשת השר שאת משרדו מייצג היועץ. שלישית, ההצעה מקפלת בתוכה פגיעה בעצמאות היועץ המשפטי לממשלה וביכולתו לבצע את עבודתו באפקטיביות. ההצעה תביא לכך שתוך כדי ייעוץ, ותוך כדי ייצוג, יהיה נתון תוכנן של החלטות היועץ המשפטי לממשלה לביקורת מבקר השירות המשפטי, וזאת גם ביוזמת הרשויות שעליהן משמש היועץ המשפטי לממשלה "בלם פנימי" ו"שומר סף". מדובר, לכן, בהצעה שמהותה האמיתית היא קעקוע מוסד היועץ המשפטי לממשלה.

אין זה ראוי שהוועדה לביקורת המדינה תקדם את ההצעה שבנדון. יש לאפשר למשרד המשפטים להשלים את המהלך שבו החל בהסכמת הוועדה. יתרה מכך, ההצעה אינה ראויה ומקפלת בתוכה פגיעה בעקרונות היסוד החוקתיים שעליהם עומדים מוסדות מבקר המדינה והיועץ המשפטי לממשלה.

קראו את נייר העמדה של פרופ' מרדכי קרמניצר ועו"ד גיא לוריא, שנשלח לועדה לביקורת המדינה בנושא