תפקידי מערכת החינוך בראי שוק העבודה

חומרי רקע למושב

  • שנה:
  • כריכה: רכה | מקוון
  • מספר עמודים: 235 עמ’
  • מרכז: המרכז לממשל וכלכלה

בפברואר 2017 התניע המכון הישראלי לדמוקרטיה צוות עבודה רחב שנקרא, בעת הקמתו, "צוות שוק העבודה העתידי". הרקע להקמת הצוות היה הצורך בהיערכות לאתגרים הצפויים בשוק העבודה, לנוכח תהליכים ומגמות רב־שנתיים בשוק העבודה בעולם, שאותם צפו הגופים הבינלאומיים המובילים )בהם אוטומציה, עבודה מרחוק, מעבר תכוף בין עבודות ועוד(, לצד מגמות דמוגרפיות ייחודיות לישראל. הצוות ריכז את כל השחקנים הרלוונטיים — לרבות נציגי ממשלה, אנשי אקדמיה ומחקר, נציגי המגזר העסקי, נציגי העובדים, נציגי המכללות וההשכלה הגבוהה ועמותות הפועלות בתחום —לסדרת דיונים על עתיד שוק העבודה הישראלי ועל תפקיד מערכת החינוך, ההשכלה הגבוהה וההכשרות המקצועיות בהיערכות לקראת השינויים הצפויים.
כבר בשנה הראשונה לפעילות הצוות הציגו חוקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה במסגרת כנס אלי הורביץ 2017 את דוח הביניים, אשר כלל את עיקרי התובנות שהועלו בדיוני הצוות, לצד ניתוח תחזיות הגופים הבינלאומיים. הדוח הציף את הצורך בהשגת מגוון יעדים, בהם: צמצום הפערים החברתיים המושפעים מפערים בין קבוצות בשוק העבודה; צמצום האי-התאמה (mismatch) בין היצע כוח האדם שמספקות מערכות החינוך, ההשכלה הגבוהה וההכשרה המקצועית לבין הביקוש שנגזר מצורכי המעסיקים; חיזוק המדיניות האקטיבית בשוק העבודה (ALMP — Active Labor Market Policy); חיזוק יכולת הלמידה לאורך החיים (LLL — Lifelong Learning) ושימת דגש על פיתוח סט כישורים להתמודדות עם סביבה משתנה.