תכלית החברה העסקית

  • שנה:
  • כריכה: קשה
  • מספר עמודים: 374 עמ’
  • מרכז: המרכז לממשל וכלכלה
  • מחיר: 290 ₪

ספר זה וכן הספר הקודם בסדרה 'הבעלות בחברה העסקית' עוסקים באפשרות אחת, חשובה, להבנת היווצרותו של המשבר העולמי של שנת 2008, ובשניהם גם גלומה הצעה מעשית ועקרונית לטיפול בו.

בשנת 2008, המשבר הכלכלי הגלובלי היווה שעת המבחן בו קרסו רבות ממושכלות היסוד של עולם התאגידים. מתברר שהיקפם של כשלי השוק ורוחו החמדנית של האדם אינם מאפשרים ניהול עסקים בלא פיקוח נורמטיבי.

ספר זה, פרי עטו של פרופ' ידידה שטרן, וכן ספרו הקודם הבעלות בחברה העסקית עוסקים באפשרות אחת, חשובה, להבנת היווצרותו של המשבר העולמי, ובשניהם גם גלומה הצעה מעשית ועקרונית לטיפול בו. בחיבור הקודם נטען כי החברה העסקית היא ישות עצמאית חסרת בעלים - טיעון זה נתמך בעולם התאוריה במרחב הדין ובהכרת עובדות שבמציאות, ומכאן עלתה המסקנה כי אין לראות בבעלי המניות של החברה בעלים שלה. ספר זה עוסק בסוגיה משיקה ומשלימה: מהי תכלית פעולתה של החברה העסקית, למען מי היא אמורה לתפקד, ואיזו פונקציית מטרה מנחה את דרכה?

בין סוגיית הבעלות ובין סוגיית התכלית יש קשר הדוק. עיקר העושר האנושי צבור בידי חברות עסקיות, ולכן הן משפיעות במידה ניכרת על רמת החיים, על איכות החיים ובמידה ידועה גם על עצם החיים של רבים. כך ההון והאינטרסים של חברות מניעים וקטורי כוח שמופעלים על התקשורת, על התרבות, על המדע, על הפוליטיקה ועל שוק הרעיונות. בצומתי הכרעה בחרו התאגידים במערב - ובכללם בנקים וחברות ביטוח, חברות תעשייה ושירותים, עסקי ענק ועסקים צנועים -בדרך שהובילה לרווחים גדולים קצרי מועד, בהתאם לאינטרס של המשקיעים, ולא נתנו די משקל לאינטרסים של האחרים. חוסר ההתחשבות המספקת בשאר הצדדים סחפה את הכלכלה המערבית למחוזות מסוכנים, תרתי משמע. והעדפה זו השפיעה לרעה על הסביבה הכלכלית, הפוליטית והחברתית.

הספר בוחן את הדעה הרווחת במשפט המקובל - שתכליתה של חברה להשיא רווחים לבעלי המניות - וחושף את מגרעותיה מנקודת הראות של שיקולי יעילות כלכלית. לאחר מכן מוצגות תשובות חלופיות לחידת התכלית שהועלו במשפט המשווה או נדונו במחקר תאורטי, וגם אלה נמצאות בלתי מתאימות. לבסוף ממליץ הספר על התכלית הראויה לחברה העסקית - השאת רווחי החברה עצמה. להצעה שבספר השלכות רחבות, ויש בה פוטנציאל לקידום יעדים של יעילות כלכלית מצרפית בד בבד עם התחשבות מידתית ביעדים חברתיים יקרי ערך. הספר גם בוחן את התאמתה של ההצעה לחוק החברות הישראלי ומצביע על פרשנות אפשרית של החוק ברוח תואמת.

דברי פתיחה ותודות 

פרק 1: מבוא

שער ראשון: ההסדר הנוהג וכשליו

פרק 2: התכלית הנוהגת: השאת הרווחים של בעלי המניות
2.1. המשפט האמריקני המקובל
2.2. המשפט האנגלי המקובל
2.3. ההצדקות לדין הנוהג
       
פרק 3: ביקורת התכלית הנוהגת: שיקולי יעילות כלכלית
3.1. החצנת עלויות
3.2. פגיעה באינטרסים של החברה
3.3. תוכן הסטנדרט הקבוע בתכלית הנוהגת
3.4. סיכום 

שער שני: הצורך בהסדר חוקי

פרק 4: פתרונות חוזיים
4.1. הטיעון החוזי
4.2. ביקורת הטיעון
4.3. מסקנה 
       
פרק 5: פתרונות שוּקיים
5.1. הטיעון הנסמך על כוחות השוק
5.2. ביקורת הטיעון
       
פרק 6: פתרונות רגולטוריים כלליים
6.1. הטיעון הנסמך על רגולציה כללית
6.2. ביקורת הטיעון
6.3. סיכום 
       
פרק 7: פתרונות בתוך דיני החברות
7.1. סל האפשרויות לרפורמה
7.2. שרידות הרפורמות
7.3. השלכות הרפורמה על דינים אחרים  

שער שלישי: משפט משווה

פרק 8: מדינות ארצות הברית: חוקי קהלים
8.1. תיאור הדין 
8.2. התוצאות המעשיות של חוקי הקהלים
8.3. הערכת חוקי הקהלים
       
פרק 9: מדינת דלוור: חובת אמונים של נושאי משרה
       
פרק 10: אירופה
10.1. גרמניה
10.2. האיחוד האירופי
10.3. צרפת 
       
פרק 11: יפן
       
פרק 12: התמונה הכוללת
12.1. השוואת המודלים של משטר ומבנה 
12.2. קץ ההיסטוריה? הוויכוח על האחדה גלובלית   

שער רביעי: דין רצוי

פרק 13: התכלית הראויה: מודל החברה
13.1. מודל בעלי המניות
13.2. מודל הקהלים
13.3. מודל הציבור (Social Enterprise Theory)
13.4. המודל המוצע: מודל החברה
   
פרק 14: המשמעויות של מודל החברה
14.1. המודל וטיעונים רווחים
14.2. המודל: פתרון טבעי לסוגיית התכלית
14.3. מה בין מודל החברה ובין שאר המודלים?
14.4. גמישות המודל
14.5. מקרה מיוחד: עסקאות סופיות
14.6. חוקתיות המודל
   
פרק 15: התוצאות המעשיות של מודל החברה
15.1. דילמות עסקיות ספציפיות
15.2. דילמות עסקיות כלליות
15.3. סיכום

שער חמישי: הדין הרצוי והחוק הישראלי

פרק 16: סעיף 11 לחוק החברות הישראלי
16.1. סעיף התכלית הישראלי
16.2. החידוש בסעיף התכלית
   
פרק 17: תוכנו של סעיף התכלית
17.1. "לפעול על פי שיקולים עסקיים"   
17.2. "להשאת רווחיה"
17.3. "וניתן להביא בחשבון במסגרת שיקולים אלה"
17.4. "בין השאר"
   
פרק 18: התכלית של סעיף התכלית
18.1. "טובת החברה"
18.2. מונחי שסתום
18.3. בעלי הזכות לאכיפת הנורמות שבחוק
   
פרק 19: הערכת השפעתו של סעיף התכלית

פרק 20: סיכום
   
מפתח המקורות
1. חקיקה
    1.1 . חקיקה ישראלית
    1.2. חקיקה זרה
2. פסיקה
    2.1. פסיקה ישראלית
    2.2. פסיקה זרה
3. מאמרים
4. ספרים
5. דוחות וניירות עמדה
   
תוכן עניינים באנגלית