פרלמנט | גליון 52

ממדף הספרים החדשים- שאלה של כבוד - כבוד האדם כערך מוסרי עליון בחברה המודרנית

לקביעת "כבוד האדם" כערך חוקתי וכאחד מערכי היסוד של מדינת ישראל קודמת מסורת הגותית עתיקת יומין הנעוצה בערכיו ההומניסטיים של המקרא מחד גיסא ובמסורות הפילוסופיות אשר עיצבו את פני התרבות הדמוקרטית ליברלית במערב מאידך גיסא.

שאלה של כבוד - כבוד האדם כערך מוסרי עליון בחברה המודרנית

לקביעת "כבוד האדם" כערך חוקתי וכאחד מערכי היסוד של מדינת ישראל קודמת מסורת הגותית עתיקת יומין הנעוצה בערכיו ההומניסטיים של המקרא מחד גיסא ובמסורות הפילוסופיות אשר עיצבו את פני התרבות הדמוקרטית ליברלית במערב מאידך גיסא.

בתורות מוסר בנות זמננו עולה "כבוד האדם" בכמה הקשרים: בתאוריות של זכויות; במתן דין וחשבון על תכונות ומידות טובות; בדיונים על מוסר האוטונומיות בהסברים על אודות טיבה של החשיבה המוסרית, של המניעים המוסריים, של הפסיכולוגיה של המוסר ושל האתיקה היישומית. אולם חשיבות העיסוק בערכי כבוד האדם איננה מצטמצמת רק לתחום התאורטי; במקביל גוברת ההתעניינות בנושא זה גם מחוץ לכותלי האקדמיה בזיקה לתנועות פוליטיות עכשוויות: הזרמים השונים של התנועות הפמיניסטיות, הליברליזם ומבקריו, הדיון הציבורי על אודות הגזענות, הגלובליזציה ועוד.

בהקשר הישראלי כיום, שאלת כבוד האדם מתעוררת בהתמודדויות נוספות: באיזו מידה מקיפה המחויבות לכבוד האדם גם את הדאגה לרווחתו של האדם ולסיפוק צרכיו הבסיסיים? מהן אמות המידה של שמירת כבוד האדם בתנאי מלחמה ועוינות? כיצד אפשר לנהל מדיניות ביטחון יעילה תוך מחויבות להגנה על כבוד האדם וחירותו?

קובץ זה מביא לקוראים מסות ומאמרים המעלים לדיון את שאלת המקורות הדתיים והתרבותיים - לצד היבטים הפילוסופיים, המוסריים  והמשפטיים - של תפיסת כבוד האדם.

הקובץ מחולק לארבעה נושאים מרכזיים הבוחנים את שאלת כבוד האדם: תשתית מושגית ומשפטית של כבוד האדם; כבוד האדם ותודעה דתית; כבוד האדם נוכח פני המודרנה, ושאלות של כבוד ואי כבוד. בנוסף, פרק חמישי עוסק בשאלת כבוד האדם מזוויות שונות, כמו כבוד הנשים והבחנה בין תפיסה ליברלית לבין תפיסה רפובליקנית של כבוד האדם, וכן אזרחות.

הקובץ כולל מאמרים של כותבים המייצגים מגוון רחב של תחומים - משפט (מרדכי קרמניצר), היסטוריה (דוד אוחנה, יהושע אריאלי) ופילוסופיה (עמנואל לוינס, ריצ'רד רורטי ואחרים) - המוכיחים כי העלאת סוגיית כבוד האדם לדיון כרוכה בהעלאת שאלות קריטיות נוספות מן המחשבה הפוליטית והמוסרית.

שאלה של כבוד - כבוד האדם בערך מוסרי עליון בחברה המודרנית, יוסף דוד (עורך), ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2006