פרלמנט | גליון 47

תמונות מידע

טבלה 1: גודל מעמד הביניים מאז שנות ה-80
נקודות בולטות:
- מהלוח עולה כי אחוז הנשים הפעילות כלכלית נמוך באופן עקבי בכל המדינות ביחס לגברים. הפרש זה מגיע במונחים יחסיים לידי כ-30% ברוב המדינות. במונחים מוחלטיים רק בארה"ב, פינלנד ושבדיה ההפרש הוא של כ-10% או פחות במדינות אירופה הים-תיכוניים ויפן הפער גדול במיוחד. אחוז הנשים בכוח העבודה קטן בהתאם במדינות אלה וגדל במדינות הנורדיות ובארה"ב, אם כי בשום מקרה לא מגיע למחצית סך כל העובדים.
- למרות היותן חלק קטן יותר בכוח העבודה, יש בדרך כלל לנשים סיכוי לסבול מאבטלה במידה שווה או גדולה יותר מזאת של הגברים. אחוז האבטלה בקרב נשים רק קטן משמעותית מאחוז הגברים המובטלים בבריטניה, שבדיה וקנדה. בספרד, איטליה, יוון וצרפת אבטלת נשים היא באופן משמעותי יותר גדולה מאבטלה הגברית. אותו מצב מתגלה במפתיע גם בהולנד.
- ישראל איננה יוצאת דופן בהשוואה שבטבלה והיא ממוקמת באמצע ההתפלגות. עם זאת, יש לזכור כי אחוז הגברים הפעילים כלכלית בארץ הינו הנמוך בטבלה (רק יוון משתווה לה). עובדה זאת מקשה על ההשוואה ע"י הסתרת האפקט היחסי של אפליה תעסוקתית נגד נשים.

טבלה מס' 1: אוכלוסיה פעילה כלכלית ואבטלה לפי מין

--- השתתפות בכוח העבודה* (2002) אבטלה** (2002)
אחוז הנשים בכוח העבודה מתוך סך כל הנשים אחוז הגברים בכוח העבודה מתוך סך כל הגברים אחוז הנשים מסך כל כוח העבודה אחוז הנשים מסך כל כוח העבודה אחוז הגברים מסך כל כוח העבודה אבטלת נשים ביחס לאבטלת גברים (גברים = 100%)
אוסטרליה 55 72 44 6.1 6.5 6.2-
איטליה 36 62 39 12.2 6.9 76.8+
ארה"ב 60 74 47 5.6 5.9 5.1-
בריטניה 56 71 45 4.4 5.6 21.4-
גרמניה 49 66 44 8.5 8.8 4.5-
הולנד 54 73 43 3.4 2.2 54.5+
יוון 38 61 40 14.6 6.2 135.5+
יפן 49 76 41 5.1 5.5 7.3-
ישראל 48 61 46 10.6 10.1 5.0+
ניו-זילנד 57 72 45 5.4 5.1 5.9+
ספרד 42 67 40 16.4 8.1 102.5+
פינלנד 57 67 48 9.1 9.1 0.0
צרפת 48 62 46 10.1 7.9 27.8+
קנדה 61 73 46 7.1 8.1 12.3-
שבדיה 76 80 48 3.6 4.4 18.2-
ממוצע לא משוכלל 52.4 69.1 44.1 8.1 6.7 21.6+

הערה: הממוצע מתייחס רק למדינות שבטבלה, ואינו משכלל את גודל אוכלוסייתן.

הגדרות:
*  המונח "כוח עבודה" מתייחס לאוכלוסיה הפעילה מבחינה כלכלית. הכוונה לתושבים בני 15 או יותר המייצרים או מוכנים לייצר מוצרים ושירותים בעלי ערך כלכלי. הוא כולל את העובדים המובטלים ואת אלה שמחפשים את עבודתם הראשונה. הוא כולל גם עצמאיים, עובדי קואופרטיבים מושבים וקיבוצים, עובדים בלי שכר בעבודה משפחתית ואת אנשי כוחות הביטחון.
** המונח "אבטלה" נגזר מהאוכלוסיה הפעילה כלכלית. מוגדר מובטל מי שאין לו עבודה, מחפש אותה באופן פעיל ומוכן מיידית להתחיל לעבוד.

מקורות:

• United Nations Statistics Division - Demographic and Social Statistics, Statistics and indicators on women and men. New York, 2004. In: http://unstats .un.org

• עיבודים עצמיים מאת אדריאן גרושניעווסקי - מרכז המידע - המכון הישראלי לדמוקרטיה.

נקודות בולטות:
- הלוח מראה שבכל המדינות נשים עובדות במשרות חלקיות (שמעמדן בדרך כלל נחות ביחס למשרות מלאות) באופן בולט יותר מאשר גברים. פער זה הינו בדרך כלל פי 3 או פי 4 לעומת גברים. תופעה זאת בולטת במיוחד במדינות אירופה הים-תיכוניות, אך גם בגרמניה ובבריטניה. התמונה מתמתנת רק בארה"ב ובפינלנד. בכל מדינה, פרט לפינלנד, מעל שני שליש העובדים החלקיים הם נשים.
- הוכחה נוספת על המעמד הנחות יחסית של נשים בעבודה עולה מבדיקת העובדים העצמאיים. כאן רואים שהסיכוי של גבר לעבוד בתור עצמאי הינו כפול מזה של אישה. אין בלוח הבדל משמעותי בין המדינות. רק בארה"ב, בהולנד ובשבדיה מצב הנשים יותר מאוזן, בהקשר זה.
- לגבי העבודה במשרה ניהולית (בתור שכיר) מצב תעסוקת הנשים איננו משתווה לזה של גברים. בממוצע 70% מהמנהלים הם גברים במדינות שבטבלה. נשים כמעט ולא עובדות במשרה ניהולית כלשהי ביפן, בצרפת, יוון או ספרד. מנגד, בארה"ב ובקנדה סיכויין לעבוד כמנהלות דומה לגברים. רק בניו זילנד ובשבדיה יש יותר מנהלות מאשר מנהלים (באיטליה קיים אותו מצב -אך על רקע נתונים נחותים לנשים בכל יתר הפרמטרים).
- בישראל אחוז הנשים העובדות עבודה חלקית הינו גבוה יחסית, אך הוא מלווה באחוז גבוה מאוד של גברים באותו מצב. אחוז הנשים העובדות כעצמאיות הינו בין הנמוכים בטבלה. כנ"ל אחוז הנשים במשרות ניהוליות אשר כמעט משתווה למצב המפלה שתואר במדינות אירופה הים-תיכונית.   

טבלה מס' 2: מעמד בעבודה לי מין

--- עבודה במשרה חלקי* ( 2002) עבודה בתור עצמאי (2002) עבודה במשרה ניהולית** (2000)
אחוז הנשים בכוח העבודה מתוך סך כל הנשים בכוח העבודה אחוז הגברים במשרה חלקית מתוך סך כל הגברים בכוח העבודה    אחוז הנשים מתוך סך כל העובדים במשרה חלקית אחוז הנשים העצמאיות מתוך סך כל הנשים בכוח העבודה אחוז הגברים העצמאיים מתוך סך כל הגברים בכוח העבודה נשים עצמאיות ביחס לגברים עצמאיים (גברים = 100%) אחוז נשים במשרה ניהולית מתוך סל כל המנהלים
אוסטרליה 42 16 68 9 16 43.8- 24
איטליה 24 5 73 16 28 42.9- 54
ארה"ב 18 8 68 6 8 25.0- 44
בריטניה 41 8 80 7 15 53.3- 33
גרמניה 34 5 85 6 13 53.8- 19
הולנד 58 14 76 8 12 33.3- 17
יוון 9 3 67 21 38 44.7- 12
יפן 41 14 68 7 13 46.2- 9
ישראל 35 14 67 8 17 52.9- 19
ניו-זילנד 37 11 73 13 24 45.8- 55
ספרד 17 3 80 7 16 56.3- 12
פינלנד 14 7 63 5 10 50.0- 25
צרפת 24 5 80 8 16 50.0- 10
קנדה 27 10 69 11 19 42.1- 43
שבדיה 21 7 81 13 21 38.14- 59
ממוצע לא משוכלל 29.5 8.5 73.2 9.7 17.7 45.5- 29.0

הערה: הממוצע מתייחס רק למדינות שבטבלה, ואינו משכלל את גודל אוכלוסייתן.

הגדרות:
*  המונח "משרה חלקית" לא הוגדר באופן אחיד ברמה בינלאומית. הכוונה לעבודות שנתפשות ברמה המקומית ע"י הממשלה ו/או האיגודים המקצועיים ו/או המעבידים במשרה שמעסיקה פחות שעות עבודה מאשר משרה מלאה (בענף או בסוג עבודה דומה). ע"מ להגיע לבסיס השוואה ה-OECD קבע את רף 30 שעות העבודה השבועיות כמינימום המגדיר משרה מלאה. עם זאת משתמשות לעתים המדינות, ברמה המקומית, בהגדרה אחרת. בישראל בדרך כלל קובעים את הגבול כ-35 שעות שבועיות.
** המונח "עבודה ניהולית" על פי ה-ILO מתייחס בעיקר למנכ"לים של חברות עסקיות, למנהלים ודירקטורים בקבוצות כלכליות, למחוקקים (בכל רמת שיפוט) ולעובדי ציבור בכירים.

מקורות:

• United Nations Statistics Division - Demographic and Social Statistics, Statistics and indicators on women and men. New York, 2004. In: http://unstats .un.org

• הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שנתון סטטיסטי לישראל 2003. ירושלים 2003.

• הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נשים וגברים - סטטיסטיקל 40, ירושלים 2003.

• עיבודים עצמיים מאת א. גרושניעווסקי - מרכז המידע - המכון הישראלי לדמוקרטיה.

נקודות בולטות:

• מהלוח עולה כי נשים משתכרות פחות על אותה יחידת עבודה ביחס לגברים בכל מדינה. בממוצע השתכרו גברים 22% יותר מנשים. פער זה היה בסוף 2002 גדול במיוחד ביפן (וזאת למרות השינוי החד יחסית לטובה ביחס לנתוני 1990). שבדיה ויתר המדינות הנורדיות מובילות את מגמת השיוויוניות בשכר. גם אוסטרליה הצטרפה בעשור האחרון לקבוצת המדינות בהן כמעט ואין אפליית שכר על בסיס מין.
• בכל המדינות בטבלה (פרט לפורטוגל ובמידה מסויימת צרפת) יש אמנם מגמה של צימצום הפער בתשלומי שכר על אותה עבודה על בסיס מין. מגמה זאת בולטת בבריטניה ובארה"ב בתקופה הנבדקת. עם זאת, קצב ההתקדמות הכללית איטי מאוד. בהינתן מגמה זאת, פער השכר בין המינים על אותה עבודה ייסגר רק בעוד כ-60 שנה.
• ישראל ממוקמת במקום יחסית גבוה מאוד בטבלה, דהיינו תשלום דומה על אותה עבודה בין המינים. יחד עם זאת, מקומה הנחות של האישה בעולם העבודה לפי יתר הפרמטרים מדמה את ישראל ליוון (ולא למדינות המובילות בתחום).

טבלה 3: פער בשכר לפי מין

--- שכר נשים בתעשיה כאחוז משכר גברים
(על אותה יחידת עבודה)
1990 2002 שינוי יחסי
(1990=100)
אוסטרליה 82 89 8.5+
אירלנד 69 74 72+
ארה"ב 68 76 11.8+
בריטניה 68 78 14.7+
גרמניה 73 74 1.4+
דנמרק 85 86 1.2+
הולנד 77 78 1.3+
יוון 78 82 5.1+
יפן 41 59 43.9+
ישראל 79 81 2.5+
ניו-זילנד 74 80 8.1+
פורטוגל 69 65 5.8-
פינלנד 77 81 5.2+
צרפת 79 78 1.3-
שבדיה 89 91 2.2+
ממוצע לא משוכלל 73.9 78.1 5.8+

הערה: הממוצע מתייחס רק למדינות שבטבלה, ואינו משכלל את גודל אוכלוסייתן.

הגדרות:
*  המונח "פער בשכר" ניתן לבדיקה ישירה על בסיס עבודה שווה. המשרות התעשיותיות מהוות באופן מסורתי את קנ מדינה להשוואת עבודה הניתנת למדידה אובייקטיבית. יחד עם זאת, אין בכוחן לספק תמונה  מלאה כי אחוז הנשים המועסקות בהן קטן ביחס לסה"כ הנשים המועסקות.
 זאת ועוד: חלק גדול מן הפער בהכנסות הינו פונקציה של תשלומים אחרים (כגון קרנות, פרמיות ותשלומי רווחה), על כן זהו אומדן שמרני ומינימלי לתופעה.

 לחצו כאן לצפייה בתרשים - תרשים 1: פער בשכר על אותה עבודה (2002)

מקורות:

• United Nations Statistics Division - Demographic and Social Statistics, Statistics and indicators on women and men. New York, 2004. In: http://unstats.un.org


• US Census Bureau, Evidence from Census 2000 About the Earnings by Detailed Occupation for Men and Women, Census 2000 Special Reports, Washington, 2004.
In: http://www.census.gov/prod/2004pubs/censr-15.pdf


• European Insdustrial Relations Observatory, On-Line: Gender Pay Equitiy in Europe. Sublin, 2005.
In: http://www.eiro.eurofound. Eu.int

• הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שנתון סטטיסטי לישראל 2003. ירושלים 2003.

• עיבודים עצמיים מאת א. גרושניעווסקי - מרכז המידע - המכון הישראלי לדמוקרטיה.

מקורות:

- United nations Statistics Division - Demographic and Social Statistics, Statistics and indicators on women and men, New York 2004.
In: http://unstats.un.or

- עיבודים עצמיים מאת א.גרושניעווסקי - מרכז המידע - המכון הישראלי לדמוקרטיה