פרלמנט | גליון 9

ועדות פרלמנטריות ועבודת ועדות הכנסת: הצעות לרפורמה

לבקשתו של יו"ר הכנסת, נטל על עצמו המכון הישראלי לדמוקרטיה את המשימה לנתח את המבנה ואת התפקידים של ועדות פרלמנטריות במדינות שונות, בשילוב מחקר של ועדות הכנסת, במטרה להעלות כמה המלצות לשינוי במערכת הוועדות של הכנסת. המחקר הקיף ועדות פרלמנטריות בבריטניה, גרמניה, איטליה והולנד, ומנגד התייחס לוועדות בכנסת הישראלית. עד כה הוכן דו"ח ביניים, המבוסס על סדרת היבטים השוואתיים הרלבנטיים למקרה הישראלי. עד כה הוכן דו"ח ביניים, המבוסס על סדרת היבטים השוואתיים הרלבנטיים למקרה הישראלי. כמו כן, מוצג בדו"ח ניתוח של ועדות פרלמנטריות שעברו תהליך של רפורמה (אחדות בהצלחה רבה ואחרות בפחות הצלחה), כדי להעריך מהי השיטה הטובה ביותר להנהגת שינויים בכנסת ומה תהנה השפעותיהן העתידיות של שיטות שונות. בדו"ח מוצעות 20 ויותר הצעות לרפורמה, שמכוונות לפשט, לייעל ולשפר את עבודת הוועדות. הדו"ח מביא בחשבון גם את השינויים הצפויים בכנסת בעקבות יישומו של חוק הבחירה הישירה לראשות הממשלה.

ביוני 1995 נערכה בלשכתו של יו"ר הכנסת, פרופ' שבח וייס, פגישה יחידה במינה. בפגישה השתתפו יושבי הראש של ועדות הכנסת, שקיבלו לפני כן קטעים מהדו"ח של המכון הישראלי לדמוקרטיה, ובמהלכה נדונו בהרחבה ההצעות שהועלו בדו"ח. רוב יושבי הראש, ובהם ראשי שלוש הוועדות המרכזיות - ח"כ חגי מרום (ועדת הכנסת), דדי צוקר (ועדת חוקה, חוק ומשפט) וח"כ גדליה גל (ועדת הכספים) - תמכו בהמלצות לקיצוץ במספר הצעות החוק הפרטיות כדי להתיר זמן לדיונים חשובים בוועדות. כל יושבי הראש תמכו בהצעה הנוגעת לצורך בשירותים משופרים, הן לוועדות והן לעומדים בראשן. וח"כ דליה איציק (יו"ר ועדת החינוך והתרבות) אף ציינה כי זוהי ההצעה החשובה ביותר.

דיון ער נערך בסוגיית הפתיחה של דיוני הוועדות לתקשורת: רוב יושבי הראש הסכימו כי אמנם נוכחות התקשורת מעודדת דיונים "פוליטיים" יותר, אבל יש בה כדי להציע לכך פיצוי נאות - ביטול ההדלפות, שהן לרוב מוטעות ומשום כך מסוכנות. התומכים הנלהבים ביותר בדיונים פתוחים נמצאו מקרב יושבי הראש שנפגעו בעבר מן ההדלפות יותר מאחרים (ובהם ח"כ דוד מגן, יו"ר הוועדה לביקורת המדינה, וח"כ אורי אור, יו"ר ועדת חוץ וביטחון). בין ההצעות האחרות שנידונו בפגישה זכתה אחת להתקבל פה אחד על ידי כל המשתתפים: המלצה להקים ועדת יו"רים, בראשות יו"ר הכנסת, שתיפגש פעמיים במהלך כל מושב של הכנסת ותתאם את עבודת הוועדות.
יושבי הראש של הוועדות העריכו כי אין זה סביר שהרפורמות תצאנה אל הפועל בקנה מידה רחב בזמן הקרוב, מכיוון שהשנה הקרובה היא שנת בחירו. ולכן, תוחלט שההצעות שלגביהן יש קונסנזוס תוגשנה בקרוב ליו"ר, שיעביר אותן לדיון בוועדת הכנסת; ההצעות הנחוצות לטווח הבינוני תוצגנה בפני הכנסת לאחר הבחירות הבאות; ההצעות שאינן נחוצות כרגע או שאינן ניתנות לביצוע מסיבות פוליטיות, תעמודנה לדיון בשלב מאוחר יותר.

בעקבות פגישה זו נערכה סדרה של פגישות בארבע עיניים בין החוקר הראשי, יושבי הראש של הוועדות וכמה חברי כנסת נוספים. מטרת הפגישות להמליץ על סדרי עדיפויות לרפורמות המוצעות להעריך אלה מן הרפורמות תוכלנה לעלות לדיון בנוגע ליישומן בטווח הקצר.

בקרוב יפרסם המכון הישראלי לדמוקרטיה, בשיתוף לשכת יו"ר הכנסת, את הדו"ח על ועדות הכנסת וההצעות לרפורמה. חברי כנסת ועובדי מנהל של הכנסת המעוניינים לתרום תשומות בנוגע לרפורמות המוצעות מוזמנים ליצור קשר עם ראש פרויקט ועדות הכנסת ד"ר ראובן חזן, במכון הישראלי לדמוקרטיה.