פרלמנט | גליון 3

הספריה הדמוקרטית - פרסום חדש

הופיע הספרון הרביעי בסדרת "הספריה הדמוקרטית" של המכון הישראלי לדמוקרטיה, בשיתוף הוצאת הקיבוץ המאוחד.

הופיע הספרון הרביעי בסדרת "הספריה הדמוקרטית" של המכון הישראלי לדמוקרטיה, בשיתוף הוצאת הקיבוץ המאוחד.

מי שולט בשלטון המקומי?/ דוד דרי

בהשתתפות בינת שורץ-מילנר

מתוך המבוא:
השם "קבלן משנה" נועד לאפיין את מעמדו של השלטון המקומי בישראל כמי שממלא תפקיד מטעמו של גוף שלטוני אחר, כפוף להוראותיו, נתון לפיקוחו, תלוי במילוי המשימות המוטלות עליו ובמשאבים הכלכליים והשלטוניים שמעמי הפטרון לרשותו. אין לו לקבלן המשנה זכות קיום משלו עצמו, אלא הוא בחזקת כלי, זרוע ביצוע המכוונת למילוי מטלות ולאספקת שירותים מוגדרים מראש.

איפיון זה מסגיר באחת סתירה חריפה: "קבלן הביצוע", המנוהל ונשלט מן המכרז, הוא בפועל ישות שלטונית נפרדת, הנבחרת בבחירות דמוקרטיות ואמורה לשרת את התושבים, לשאת באחריות כלפיהם ולמסור להם דין וחשבון על הישגיה ומחדליה. גוף שלטוני זה, הנשלט מלמעלה, נדרש מחד גיסא לבצע החלטות של גוף אחר, אך מאידך גיסא עליו להתייצב בדד בשעה שהוא מבקש לזכות באמון התושבים - לייצגם, לשתפם בהתלבטויות ובהכרעות ולהיענות לצרכים ולסדרי עדיפויות המיוחדים לכל יישוב.

איפיון השלטון המקומי בישראל כ"קבלן משנה" מצביע על חולשת הדמוקרטיה הישראלית בשני יסודות גם יחד: הסמכויות השלטוניות אינן מפוצלות, אלא מרוכזות בידי מספר קטן של גורמים בשלטון המרכזי; בשל הריכוז הזה, ידיהם של נציגי הציבור במישור המקומי כבולות, ואין הם יכולים להיענות לצורכי הציבור ולרצונותיו.

את מקום הפיקוח הדמוקרטי שיכול להפעיל ציבור פעיל ועירני, בעל נגיעה ישירה להחלטות הרשות המקומית ולאופן ניהולה, תופס הפיקוח הביורוקרטי של משרדי הממשלה, שמפעילים הפקידים המרוחקים והעמוסים. ברוב הנושאים החשובים, הרשות המקומית אינה הכתובת לפניות האזרח, ואם ראשיה רוצים לסייע לו, עליהם לעקוף את ההוראות הכובלות של השלטון המרכזי או לפעול כשתדלנים ומליצי יושר במסדרונות השררה.

הדרך להתגבר על חוסר האמון השורר במערכת ועל החששות מפני הסיכון הטמון ברפורמה מקיפה, אינה להמעיט בחשיבותם, אלא ליצור תהליך המכבד חששות אלה ושואף לספק להם מענה. כך נולד רעיון הניסוי המוצג בפרק המסכם של הספר: אין צורך בעוד ועדה נוסח ועדת זנבר; אין צורך בעוד החלטות ממשלה המאשרות עקרונית תוכנית לרפורמה מקיפה, שתשאר, ככל הנראה, על המדף. יש צורך בשינוי יסודי, ואפשר להתחיל בו מיד.

הספרים הקודמים בסדרה:
1. מינויים פוליטיים בישראל.
2. חוק המפלגות בישראל.
3. משאלי-עם בישראל.