מדור אורח

מכתב למערכת

תודה על גיליון 'פרלמנט' ששלחתם אלי.
יורשה לי להעיר על כותרת המשנה בדיווח על מוסד מבקר המדינה - "שורש החולשה של הביקורת טמון בעובדה שאין חובת התייחסות רצינית לדו"ח". לדעתי, אמירה זו הייתה אולי נכונה לתקופת כהונתו של מר זאב שר במשרד מבקר המדינה (לפני כעשרים שנה), אך אינה מדויקת למציאות דהיום.

ממשלת ישראל, באמצעות ועדת השרים לענייני ביקורת המדינה בראשות שר המשפטים, דנה באופן רצוף וממצה בממצאי הביקורת ובהמלצותיה, ומקבלת עשרות החלטות ביצועיות ומחייבות מדי שנה. במשרדי הממשלה פועלות ועדות מעקב אחר תיקון הליקויים שגילתה הביקורת, ובראש ועדות אלה עומדים מנכ"לי המשרדים. הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת מקיימת דיונים רבים בנושאי הביקורת ומקבלת החלטות לגבי כל אחד מפרקי הדו"ח השנתי.

ממעקב שמקיים האגף לענייני ביקורת המדינה, ומהביקורת הפנימית שבמשרד ראש הממשלה אחר יישום ההחלטות של הממשלה והכנסת בנושאי הביקורת, מתברר כי 63 אחוד מהחלטות הממשלה מיושמות במלואן או בחלקן במהלך של שנתיים מקבלתן.

צר לי על הכותרת ועל הנאמר. אשמח אם תמצאו לנכון לתת ביטוי לדבריי אלה בגיליון הקרוב של 'פרלמנט'.

בברכה,
עוזי ברלינסקי
המפקח הכללי
משרד ראש הממשלה
ביקורת המדינה