נייר עבודה

חוק יסוד חופש הדת האמונה והמצפון

| מאת:

נייר רקע לכינוס הרביעי של המועצה הציבורית.

חוק יסוד : חופש הדת, האמונה והמצפון, בן 18 סעיפים:

הצעת מינימום של חוק יסוד זה, בת 9 סעיפים, מודפסת באותיות רבתי. לחלופין מוצעת ההצעה גם כחוק רגיל ובה מושמטים הסעיפים בסוגריים מרובעים.

ההצעה מבוססת על ניסוחים קודמים ורוב סעיפיה שאובים ממקורות שונים.

 1. זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו, בשויונו ובהיותו בן-חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל.
 2. חוק יסוד זה מטרתו -
  (א) להגן על חופש הדת, האמונה והמצפון (של אזרחי המדינה ותושביה) כדי להגן בחוק יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית
  (ב) לקדם הבנה, סובלנות ויחס של כבוד בעניינים הנוגעים לדת, לחופש הדת, האמונה והמצפון
  (ג) לאסור פגיעה בדת ובחופש הדת, האמונה והמצפון, וכן אפליה בשל אלה
  (ד) לעגן בחוק-יסוד את תמיכתה של המדינה במוסדות דת.
 3. (א) כל אדם זכאי לחופש הדת, האמונה והמצפון (ואין פוגעים באלה).
  (ב) מובטח חופש הפולחן ושמירת המצוות ליחיד ולציבור (וכן החופש להתארגן לשם כך).
  (ג) אין כופים על אדם להשתייך לדת, עדה דתית או זרם דתי.
  (ה) אין פוגעים בזכותו של אדם להמיר את דתו.
 4. דין אחד לכל אדם ולא יופלה אדם לטובה או לרעה בשל דתו, אמונתו ואורח חייו, ואין פוגעים בזכות מזכויות האדם והאזרח בשל אלה (ובכלל זה חופש העיסוק).
 5. לא יישללו זכויות, לא יוטלו חובות ולא ייכפו על אדם מעשה, מחדל ואיסורים בשל דתו, אמונתו ואורח חייו למטרה דתית או במגמה אנטי - דתית.
 6. אין להגביל את זכותו של אדם ושל ציבור לנהל את אורח חייו באין מפריע אין כופים אורח חיים, ואין לפגוע באלה וברגשות הדתיים והמצפוניים אלא בחוק ולכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש.
 7. כל אשה ואיש שהגיעו לפירקם רשאים לבוא בברית הנישואין ולהקים משפחה, ללא הגבלה מטעמי דת, גזע ואזרחות. (הנישואין ייערכו בטקס עפ"י בחירת בני הזוג, וגירושין ייערכו עפ"י כללי המסגרת בה נערכו הנישואין.) לבני הזוג זכויות שוות במעשה הנישואין, בתקופת הנישואין ובשעת ביטולם.
 8. (א) להורים זכות בכורה לבחור את דרך חינוך ילדיהם.
  (ב) הקמתם וניהולם של בתי ספר (לא ממלכתיים/פרטיים) לא ייאסרו או יוגבלומטעמי דת, אמונה או הקפת-עולם בתי ספר אלה יקפידו לשמור על תקני הבניה והאחזקה, הבריאות והבטיחות הממלכתיים.
  (ג) במדיניות הקבלה והניהול לא יפלו בתי ספר אלה בין תלמיד לתלמיד על בסיס של עדה, שפה או מוגבלות פיסית.
  (ד) לשלטונות החינוך הממלכתיים תהיינה סמכויות פיקוח והנחיה לגבי בתי ספר אלה, כולל בעניינים פדגוגיים וקורקולריים.
 9. כל אדם זכאי למנוחה נכונה לפי בחירתו.
 10. השבת היא יום המנוחה השבועי הרשמי של המדינה.
 11. במוסדות המדינה תישמר כשרות.
 12. (א) המדינה תשתתף, על בסיס שוויוני ותוך פיקוח, במימון השירותים הדתיים (ובכלל זה מוסדות הנהגה הנהגה וניהול, שפיטה, תפילה ופולחן, חינוך, בריאות, רווחה וסעד, הכשרה ומחקר) (לכל דת, עדה דתית וזרם דתי המעוניינים בכך)
  (ב) מוסדות דתיים יהיו פטורים ממיסים. הוראה זו לא תחול על העובדים בשכר במוסדות אלה
  (ג) הכנסותיהם והוצאותיהם הכספיות של המוסדות האלה כפופות לחוק.
 13. מימוש הזכויות שלפי חוק (יסוד) זה לא יפגע בזכויותיו של הזולת ובסדר הציבורי.
 14. אין פוגעים או גורמים נזק לבתי תפילה ולכלי פולחן, וכן לקברים ולבתי קברות.
 15. אין להביע בציבור דברים שבכוונתם לעורר שנאה לדת או לפגוע בסדר הציבורי.
 16. אין פוגעים בזכויות או בהטבות, ישירות או עקיפות, שלפי חוק (יסוד) זה, ואין מגבילים אותן אלא בחוק (יסוד) שנתקבל ברוב של 80 חברי כנסת, ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש.
 17. כל רשות מרשויות השלטון (או מוסד וארגון שנהנה מתמיכתה) חייבים לכבד את הזכויות שלפי חוק (יסוד) זה כלשונן וכרוחן, ולעשות לקיומן
 18. חוק יסוד זה עדיף על כל דין שהיה בתוקף ערב תחילתו.