התחקות אחר "קוים אדומים" בפסיקת בית הדין האירופי לזכויות אדם בדבר זכויות הליך הוגן

| מאת:

shutterstock

בית הדין האירופי לזכויות אדם עושה שימוש נרחב בעקרון המידתיות ומתודת האיזון. מעצם טיבן של דוקטרינת אלו, היישום שלהן נטוע בנסיבות המקרה הספציפי, והוא אינו תמיד עקבי. בעוד שבמישור התאורטי יישום של איזון אד הוק ניתן להצדקה, במישור המעשי הדבר מקשה מאד על קובעי מדיניות המבקשים להסיק אילו פגיעות בזכויות מהוות הפרות ברורות תחת אמנת זכויות האדם האירופית. כתוצאה מכך, נוצר קושי לחלץ קוים מנחים ברורים לצורך גיבוש מדיניות המאזנת כראוי בין זכויות הפרט לבין אינטרסים ציבוריים. המאמר מבקש להתמודד עם אתגר זה באמצעות ניתוח היבטיו השונים של הזכות להליך הוגן תחת האמנה, תוך חילוצם של "קוים אדומים", שחצייתם מהווה הפרה מהותית של הזכות. תכליתו של מהלך זה היא לסייע בגיבוש מדיניות העולה בקנה אחד עם המחויבויות תחת האמנה. בנוסף, נוכח ההיקף והעומק של פסיקות בית הדין האירופי לזכויות אדם, קוים אדומים אלו יכולים ואף ראוי שיספקו הנחייה גם למדינות שאינן כפופות לאמנה, החולקות מסד ערכי משותף. המאמר אף מוסיף פן השוואתי, ודן בפסיקת בית הדין ביחס לפסיקת בתי משפט בינלאומיים נוספים.

פורסם לראשונה ב-Israel Law Review, 50(2) 2017 pp 177-209