מאמר דעה

מידתיות וניתוח מדיניות- דיון אינטגרטיבי

| מאת:

שילוב בין המידתיות המשפטית לניתוח מדיניות, תחומים שכיום נפרדים זה מזה, עשוי לשפר את היותו של עקרון המידתיות כלי להגנה על זכויות בתהליך עיצוב המדיניות – הן על ידי קובעי המדיניות והן במסגרת הביקורת השיפוטית

Shutterstock

ההפרדה בין ניתוח מידתיות משפטי לבין ניתוח מדיניות מקשה על קובעי מדיניות ליישם את עקרון המידתיות ולצקת תוכן מעשי לתפקידם בהגנה על זכויות, וכן אינה מקנה לבית-המשפט כלים ברורים לעריכת ביקורת שיפוטית אפקטיבית על אותן החלטות.

המאמר מצביע על הפוטנציאל הגלום באינטגרציה של מבחני המידתיות המשפטית וניתוח מדיניות המבוצע כראוי. היכרות הדדית של שני גופי ידע אלה עשויה להשביח את יישומו של עקרון המידתיות ככלי להגנה על זכויות בתהליך עיצוב המדיניות – הן על ידי קובעי המדיניות והן במסגרת הביקורת השיפוטית. 

אימוץ המלצות המחברים לדיון אינטגרטיבי עשוי לסייע לבית-המשפט לזהות דרכים להפעלת ביקורת על הרשות, מחד גיסא, תוך שמירת מרחב שיקול-הדעת שלה, מאידך גיסא, וליצור מערכת תמריצים לקובעי המדיניות לעריכת ניתוח מדיניות ראוי תוך הגנה על זכויות האדם.

פורסם לראשונה בכתב העת "משפט וממשל".


*פרופ' חבר באוניברסיטה העברית, ראש בית-הספר פדרמן למדיניות ציבורית וחבר המחלקה למדע המדינה.