סקר מיוחד

כמה מהבנים חרדים לומדים אנגלית והאם החרדים מעוניינים בשינוי?

| מאת:

מחקר חדש חושף נתונים מדאיגים לגבי לימודי האנגלית והבקיאות בשפה בקרב הגברים החרדים: בעשורים האחרונים מסתמנת ירידה משמעותית בלימודי האנגלית, כאשר כרבע בלבד מההורים החרדים מדווחים כיום שבבית הספר של בניהם לומדים אנגלית, ופחות מחמישית מהצעירים החרדים מעידים כי למדו אנגלית בילדותם

shutterstock

תקציר: ממצאים מרכזיים

  • 26% מהגברים החרדים מדווחים שאינם יודעים אנגלית כלל ועוד 28% טוענים שהשליטה שלהם באנגלית אינה טובה.
  • 30% מההגברים החרדים שלמדו בחינוך החרדי למדו אנגלית בילדותם. ככל שהמשיבים צעירים יותר, כך פחות מהם למדו אנגלית: 54% מהגברים החרדים בוגרי החינוך החרדי מעל גיל 45 למדו אנגלית לעומת 18% בלבד בגילאים 24-18. מבין ההורים לבנים הלומדים בבית ספר כיום, 24% מדווחים שהבנים שלהם לומדים אנגלית בבית הספר.
  • 34% מהחרדים תומכים בכך שהבנים שלהם ילמדו אנגלית בבית הספר, ו-44% מהחרדים מביעים עניין בלימודי אנגלית של הבנים שלהם מחוץ למסגרת הבית ספרית (חוגים). מבין ההורים לבנים בבתי ספר שלא לומדים בהם אנגלית, 23% מעוניינים שהבנים שלהם ילמדו אנגלית בבית הספר ו-36% מעוניינים שהם ילמדו אנגלית מחוץ למסגרת הבית ספרית.
  • התמיכה בלימודי אנגלית לבנים גבוהה יותר בציבור החרדי בקרב צעירים מאשר בקרב מבוגרים, וכן היא גבוהה יותר בקרב גברים מאשר בקרב נשים.

הקדמה

מסמך זה מציג סקירה ראשונית של ממצאי סקר שערך המכון הישראלי לדמוקרטיה לצורך מחקר העוסק בלימוד השפה האנגלית בחברה החרדית. הסקירה מתמקדת בממצאים שעלו בנוגע ללימודי האנגלית לבנים. הסקר נערך במהלך חודש דצמבר 2021, בקרב 564 גברים ונשים הנמנים על החברה החרדית בישראל, המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה החרדית הבוגרת בישראל בגילאי 18 ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם 4.21%± ברמת ביטחון של 95%. עבודת השדה בוצעה על ידי מכון המחקר "אסקריא", המתמחה באוכלוסייה החרדית. בגיבוש שאלות הסקר ועיבודו השתתפו פרופ' תמר הרמן, ד"ר אור ענבי וירון קפלן, ממרכז ויטרבי במכון הישראלי לדמוקרטיה.

שליטה באנגלית

תרשים איך היית מגדיר את רמת השליטה שלך בשפה האנגלית? (%, גברים חרדים)

26% מהגברים החרדים מדווחים שאינם יודעים אנגלית כלל ועוד 28% טוענים שהשליטה שלהם באנגלית אינה טובה, כך שלמעלה ממחצית מהגברים החרדים שולטים ברמה נמוכה מאוד באנגלית, ועוד 19% ברמה בינונית. מנגד, לצד 7% מהגברים החרדים שאנגלית היא שפת האם שלהם, ישנם רק 18% שמדווחים שהשליטה שלהם באנגלית היא די טובה או טובה מאוד.

תרשים איך היית מגדיר את רמת השליטה שלך בשפה האנגלית? (%, גברים חרדים, לפי זרם)

הפערים בין הזרמים השונים בחברה החרדית זניחים יחסית. בכל הזרמים החרדיים למעלה ממחצית מהגברים מדווחים כי אינם יודעים כלל אנגלית או שהשליטה שלהם באנגלית אינה טובה. בקרב ספרדים שיעור זה גבוה במעט ונראה שהדבר נובע מהשיעור הנמוך יחסית של דוברי אנגלית כשפת אם בזרם זה.

לימודי אנגלית בבתי הספר

ישנם מוסדות חינוך חרדים לבנים שבהם לא נלמדת כלל השפה האנגלית, בעוד שבאחרים היא נלמדת אך בדרך כלל בהיקף קטן וברמה נמוכה. במסגרת הסקר נבחנה השאלה "האם בילדותך למדת אנגלית בבית הספר?". 32% מהגברים החרדים דיווחו כי למדו אנגלית בבית הספר, ובניכוי החרדים שלמדו בחינוך לא חרדי נמצא כי 30% מהגברים החרדים למדו אנגלית בבית הספר בילדותם. ניתוח התשובות לפי גיל המשיבים מלמד על מגמה מעניינת.

תרשים: גברים חרדים שדיווחו כי למדו אנגלית בבית הספר בילדותם (%, לפי גיל)

התרשים מלמד על מגמה מתמשכת של פיחות בלימודי האנגלית לבנים במוסדות החינוך החרדים. 54% מבוגרי החינוך החרדי מעל גיל 45 למדו אנגלית בבית הספר, אך נתון זה יורד בהדרגתיות עם הגיל: 40% מהמשיבים בגילאים 44-35 למדו אנגלית, 20% מהמשיבים בגילאים 34-25, ורק 18% מהמשיבים בגילאים 24-18.

בתרשים הבא מוצגים נתוני הדיווח על למידת אנגלית בילדות, בחלוקה לפי זרם.

תרשים: גברים חרדים שדיווחו כי למדו אנגלית בבית הספר בילדותם (%, לפי זרם)

ניתן לראות שבציבור הספרדי יש שיעור גבוה יותר של חרדים שלמדו אנגלית בילדותם (44%), בעוד שבציבור החסידי והליטאי שיעור נמוך של פחות מ-30% בוגרי מוסדות חרדיים שלמדו אנגלית. בעוד שנתונים אלו מתייחסים להיקף הלמידה של גברים חרדים בעבר, נשאלו הורים (גברים ונשים) שיש להם בנים בגיל בית הספר, האם בבית הספר של הבנים שלהם כיום לומדים אנגלית.

האם בבית הספר של הבנים שלך לומדים אנגלית? (%, הורים לבנים בגיל בית הספר, לפי זרם)

רק 24% מההורים החרדים מדווחים שבבית הספר של הבנים שלהם לומדים אנגלית. בהשוואה לנתון הקודם שהציג את היקף הלימודים של חרדים בילודתם בעבר ניתן לראות כי בקרב ליטאים וספרדים ישנה ירידה ניכרת בהיקף הלומדים אנגלית, בעוד שבקרב החסידים השיעור זהה.

עמדות ביחס ללימודי אנגלית בבית הספר

סוגיה נוספת שנבחנה בסקר היא היקף התמיכה של הציבור החרדי בלימודי אנגלית במסגרת בית הספר ובמסגרות לא פורמליות שלא בבית הספר (חוגים, קורסים).

תרשים: האם את/ה מעוניינ/ת שילמדו אנגלית בבית הספר של הבנים שלך? (%, הורים לבנים בגיל בית הספר)

תרשים: מבלי להתחשב בשיקולים כלכליים, האם היית מעוניינ/ת שהבנים שלך ישתתפו בחוגים וקורסים באנגלית מחוץ למסגרת בית הספר? (%, כלל המדגם)

מהנתונים עולה כי 34% מהחרדים תומכים בכך שהבנים שלהם ילמדו אנגלית בבית הספר (ובהם 23% מעוניינים מאוד, ו-11% די מעוניינים); ו-44% מהחרדים מביעים עניין בלימודי אנגלית של הבנים שלהם מחוץ למסגרת הבית ספרית (ובהם 27% מעוניינים מאוד ו-17% די מעוניינים). ניתן ללמוד מכך ששיעור ההורים החרדים המעוניינים בלימודי אנגלית בבית הספר גבוה יותר מאשר שיעור הלומדים בפועל שהוצג לעיל (24%). ועם זאת, ישנו רוב בציבור החרדי שאינו מעוניין בהכנסת לימודי אנגלית לבתי הספר לבנים (57%) ואינו מעוניין בלימודי אנגלית לבנים במסגרות חוץ בית ספריות (50%).

בתרשים הבא מוצגים הנתונים תוך אבחנה בין המענה של הורים לבנים שלא לומדים אנגלית בבית הספר ובין המענה של הורים לבנים שלומדים אנגלית בבית הספר.

תרשים: הבעת עניין בכך שהבנים ילמדו אנגלית בבית הספר ובחוגים וקורסים באנגלית מחוץ למסגרת בית הספר (%, הורים לבנים בגיל בית הספר)

באופן טבעי ההורים שילדיהם לומדים אנגלית בבית הספר מביעים תמיכה גבוהה יותר בלימודי אנגלית. עם זאת, הנתונים מלמדים כי ישנה תמיכה מסוימת בלימודי אנגלית גם בקרב הורים שהבנים שלהם לא לומדים כיום אנגלית: 23% מביעים עניין בכך שהבנים ילמדו אנגלית בבית הספר, ו-36% מביעים עניין בכך שהבנים ילמדו אנגלית במסגרות לא פורמליות.

בתרשימים הבאים מוצגים הנתונים בפילוח המשיבים לפי גיל.

תרשים: האם את/ה מעוניינ/ת שילמדו אנגלית בבית הספר של הבנים שלך? (%, הורים לבנים בגיל בית הספר, לפי גיל המשיבים)

תרשים: מבלי להתחשב בשיקולים כלכליים, האם היית מעוניינ/ת שהבנים שלך ישתתפו בחוגים וקורסים באנגלית מחוץ למסגרת בית הספר? (%, כלל המדגם, לפי גיל המשיבים)

השאלה על התמיכה בלימודי אנגלית במסגרת בית הספר נשאלה רק כלפי הורים לתלמידים בבית הספר כך שאין בה כמעט משיבים בגילאים 24-18, ולכן משיבים אלו אוחדו עם קבוצת הגיל הבוגרת יותר. מהנתונים עולה כי ניתן לזהות מגמה קלה מאוד של תמיכה גבוהה יותר בקרב צעירים: 36% מהמשיבים בגילאים 34-18 הביעו תמיכה בלימודי אנגלית לבנים בבית הספר לעומת 35% מהמשיבים בגילאים 44-35 ו-32% מהמשיבים מעל גיל 45.

לעומת זאת, שאלת לימודי האנגלית במסגרות לא פורמליות נשאלה גם בקרב צעירים חרדים שאין להם ילדים, וניתן לזהות באופן ניכר תמיכה גבוהה יותר של צעירים בלימודי אנגלית לבנים במסגרות אלו: 56% מהמשיבים בגילאים 24-18 הביעו תמיכה בכך שהבנים שלהם ילמדו אנגלית במסגרות חוץ בית-ספריות, לעומת 46% בקרב המשיבים בגילאים 34-25, 42% בקרב המשיבים בגילאים 44-35 ו-35% בקרב המשיבים מעל גיל 45. נראה שהדבר מלמד על פתיחות גבוהה בהרבה בקרב חרדים צעירים ללימודי אנגלית מחוץ למסגרת הבית ספרית, ואולי אף על הצורך הגבוה יותר שלהם בכך הנובע מהירידה לאורך השנים בשיעור הבנים החרדים הלומדים אנגלית.ייתכן שהשיעור הגבוה של משיבים צעירים התומכים בלימודי אנגלית לבנים מחוץ למסגרת הבית ספרית נובע גם מכך שלרבים מהם אין ילדים עדיין, ולכן הם פחות מתייחסים לקשיים שונים הכרוכים בלימודי אנגלית במסגרות אלו.

בתרשימים הבאים מוצגים הנתונים בחלוקה לפי זרם.

תרשים: האם את/ה מעוניינ/ת שילמדו אנגלית בבית הספר של הבנים שלך? (%, הורים לבנים בגיל בית הספר, לפי זרם)

תרשים: מבלי להתחשב בשיקולים כלכליים, האם היית מעוניינ/ת שהבנים שלך ישתתפו בחוגים וקורסים באנגלית מחוץ למסגרת בית הספר? (%, כלל המדגם, לפי זרם)

בנוגע ללימודי אנגלית בבית הספר, בקרב הציבור הליטאי בולטת ההתנגדות אידיאולוגית החזקה ביותר, כך ש-55% מההורים לבנים בחינוך החרדי כלל לא מעוניינים בלימודי אנגלית בית הספר ועוד 13% די לא מעוניינים. עם זאת, גם בציבור הליטאי ניתן לראות ש-30% תומכים בלימודי אנגלית בבית הספר, רובם מעוניינים מאוד, ושיעור זה גבוה כמעט פי שניים משיעור הליטאים המדווחים שהבנים שלהם לומדים בפועל אנגלית בבית הספר (16%). גם בקרב הציבור החסידי והספרדי ניתן לראות ששיעור ההורים המעוניינים בלימודי אנגלית לבנים בבית הספר גבוה משיעור התלמידים הלומדים בפועל.

באשר ללימודי אנגלית במסגרות לא פורמליות מחוץ לבית הספר, ניתן לראות הבדל בין חסידים ובין ספרדים וליטאים: בעוד שבציבור החסידי אין כמעט הבדל בין תמיכה בלימודי אנגלית בבית הספר לתמיכה ללימודי אנגלית במסגרות לא פורמליות, בקרב ליטאים וספרדים ישנו פער גדול, כך ששיעור המעוניינים בלימודי אנגלית לבנים במסגרות לא פורמליות גבוה בהרבה (בקרב ליטאים 45% לעומת 30% ובקרב ספרדים 51% לעומת 38%). נראה שהסיבה לכך היא קיומה של קבוצה של ליטאים וספרדים שההתנגדות שלה ללימודי אנגלית נובעת מההעדפה הניתנת ללימודי הקודש במסגרת הבית-ספרית, אך לא מהתנגדות עקרונית ללימודי השפה מסיבות דתיות.

ממצא נוסף הראוי לציון הוא ההבדלים בין גברים ונשים: נשים חרדיות מגלות יותר התנגדות מגברים חרדים לכך שילדיהן ילמדו אנגלית: 63% מהנשים החרדיות אינן מעוניינות שהבנים שלהן ילמדו אנגלית בבית הספר לעומת 52% מהגברים, ו-55% מהנשים החרדיות אינן מעוניינות שהבנים שלהן ילמדו אנגלית במסגרות שאינן בית ספריות לעומת 44% מהגברים. ממצא זה עומד בהלימה עם מחקרים קודמים שבהם נמצא כי תפיסת העולם של הנשים החרדיות שמרנית יותר משל הגברים החרדים, כמעט בכל פרמטר.