מאמר דעה

נאמנות ואזרחות

| מאת:

במאזן התועלת והנזק שיוצר חוק האזרחות יש לרשום תועלת אפסית ונזקים קשים. מרדכי קרמניצר מנתח את החוק והשלכותיו ותוהה להיכן נעלם השכל.

אזרחי ישראל התבשרו לאחרונה על תמיכתו של ראש הממשלה בהצעה להתנות מתן אזרחות ישראלית למתאזרח בהצהרת אמונים למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית במקום למדינת ישראל, כמו שהדבר מופיע היום בחוק.

הצעה זו חריגה בעולם החקיקה. חוקים מטבעם מטרתם להתמודד עם בעיות. מזה שנים לא נתקלנו בשום בעיה של מתאזרחים שגילו אי-נאמנות למדינה, וברור עוד יותר שהצהרה כזו אינה מהווה, ולו גם קצה קצהו של מחסום, בפני התנהגות בלתי נאמנה. כל תכליתה של ההצעה ליצור או להחריף בעיה. הרקע לה - הצעות החוק המרחיקות לכת יותר של חבר הכנסת רותם, שורה של הצעות חוק המבקשות לפגוע באוכלוסייה הערבית, ודברי השר ליברמן, בהקשר של ההצעה הנדונה, בגנותה של חברת הכנסת זועבי - מלמד על תכליתה האמתית של ההצעה. כוונתה אינה אלא להטיל צל של חוסר נאמנות על אזרחי המדינה הערבים, שאפשר להניח שרבים מהם לא היו מוכנים לחתום על הצהרה כזאת בין השאר משום שהמדינה הרגילה אותם שהביטוי "מדינה יהודית" הוא שם קוד להצדקת קיפוחו של המיעוט הערבי והפלייתו השיטתית לרעה ומשום שגורלה של התביעה הפלסטינית להגדרה לאומית במדינה פלסטינית עצמאית עדיין לא ברור. באופן מעשי, בני זוג ערבים - ערבי ישראלי וערבייה, בת דתו, מיהודה ושומרון או מכל מקום אחר בעולם, המבקשים להינשא ולהקים בית משותף בישראל ייתקלו בקושי לאזרח את בת הזוג. כבר מן הבחינה הראשונה הזאת - של תכלית החוק -  ההצעה אינה עומדת במבחן של תכלית ראויה. תכליתה נפסדת ופסולה. העמדת סימן שאלה על אזרחותם של ערביי ישראל כאשר האזרחות היא הבסיס למכלול זכויותיהם במדינה, היא פרובוקציה שתכליתה להתסיס את האוכלוסייה הערבית. לא סביר שממשלת ישראל תיתן יד לפרובוקציה כזאת.

להבדיל ממדינות אחרות, בזהותה של ישראל קיים יסוד פרטיקולרי ואידאולוגי, נוסף על היסוד הקונטינגנטי של רוב יהודי. זאת ועוד, טיבה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית עדיין לא התקבע, והוא נתון במחלוקת קשה בציבוריות הישראלית. כך אחדים מהמפרשים יוצקים לביטוי משמעות דתית או לאומנית ואופי דמוקרטי דל ביותר. בשל יסוד זה ההצעה יוצרת בעיה חמורה מבחינת חופש המצפון והדעה. לפי העיקרון של חופש המצפון והדעה (עיקרון אוניברסלי ראשון במעלה שמעוגן גם בהכרזת העצמאות שלנו), אין לכפות על יהודי חרדי שאינו ציוני או אינו דמוקרטי להצהיר אמונים לישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שלפי אחד מפירושיה היא מדינה ציונית ודמוקרטית. כך גם אין מקום לכפות את ההצהרה על אתאיסט או על מי שדוגל בהפרדה מלאה של הדת מהמדינה; כשם שלא היינו סובלים התנאת אזרחותו של יהודי במדינה אחרת בהצהרת אמונים שלו למדינה נוצרית ודמוקרטית.

אופייה של ישראל כמדינה יהודית מכניס גם יסוד דתי להגדרה זו, שכן ההצטרפות לעם היהודי עוברת דרך הגיור. יסוד זה יוצר קושי מבחינת מי שאינם יהודים להצהיר אמונים למדינה יהודית. קבלת ההצעה עשויה למנוע מחסיד אומות העולם הנוצרי לקבל את אזרחותה של מדינת ישראל. אין כופין על אדם להצהיר אמונים - ולו בעקיפין - להשקפה אידאולוגית פרטיקולרית, לדת מסוימת או ללאום מסוים כתנאי להיותו אזרח. די בנאמנות למדינה.

אין סיבה טובה שישראל תציג לפני העולם דמות של מדינה מדירה, מסוגרת, מתבדלת, ששעריה חתומים בפני כל מי שמוכן להתחייב בנאמנות למדינה ולחוקיה, אך לא לתפיסה אידאולוגית מסוימת שביסודה. אף שבהצעה אין טמונה תועלת כלשהי, כרוכים בה נזקים גדולים ביותר הן לרקמת היחסים הרגישה והטעונה בין המדינה ובין המיעוט הערבי שבה, והן לדמותה ולמעמדה של ישראל במשפחת העמים.

בשים לב להיסטוריה היהודית, אין עם בעולם שיש לו הצדקה חזקה למדינת לאום משלו במולדתו ההיסטורית יותר מלעם היהודי. מוזר ומדאיג שממשלת ישראל פועלת בנחישות, ובלא במעט הצלחה, לחתור תחת המובן מאליו הזה: החל ברעיון המוזר לדרוש הכרה בכך מן הפלסטינים, כביכול הגדרתנו העצמית תלויה בהם, וכלה, לעת עתה,  בניסיון לחפש חיזוק לאופייה של המדינה בהצהרות אמונים של המתאזרחים. יותר מכל דבר אחר יש בכך ביטוי לחוסר ביטחון עצמי - בלתי מוצדק לחלוטין - בזהותה המובהקת של המדינה כמדינתו של העם היהודי. ההצעה מזמינה ביקורת ותעורר מחלוקת קשה, ובשלה ייווצר בעולם הרושם המוטעה שגם בקרב יהודיה של ישראל רבים חולקים על יהודיותה של המדינה. במאזן התועלת והנזק יש לרשום: תועלת אפסית ונזקים קשים. לכן, מתבקש לשאול: להיכן נעלם השכל?.

 

פרופ' מרדכי קרמניצר הוא סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה ופרופסור בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.

מאמרים ומחקרים

שירי קרבס, מאמר דעה: התיקון לחוק האזרחות וישראל כמדינה מתוקנת, 11.10.2010

מרדכי קרמניצר ושירי קרבס, האיום האמיתי על הדמוקרטיה הישראלית, 21.7.2010

אפרת רחף, שלילת אזרחות בגין הפרת אמונים, 2.6.2010

מרדכי קרמניצר וראם שגב, חופש הביטוי - הצדקות וסייגים, 2008

קרמניצר מרדכי, הגנה על חופש הביטוי במשטר הדמוקרטי, 2003

תכניות מחקר

תכנית המחקר עקרונות חוקתיים ויישומם

פרויקט השסע היהודי-ערבי

מאגר הדמוקרטיה הישראלית בנושא זכויות אזרח - חוקים, פסקי דין ופרסומים

מאגר הדמוקרטיה הישראלית בנושא הערבים אזרחי ישראל - חוקים, פסקי דין ופרסומים