חופש הביטוי

הצדקות וסייגים

הספר מציג ניתוח מוסרי ומשפטי מעמיק של מגוון נושאים הנוגעים לסוגיית חופש הביטוי מתוך דיון הן בהסדר המשפטי הראוי הן במשפט הנוהג בישראל בכל נושא.

'חופש הביטוי' הוא מושג מרכזי בשיח הציבורי במדינות רבות, ובכללן ישראל. עם זאת מדובר במושג מורכב, הנותן ביטוי לקשת רחבה של שיקולים מוסריים בעד התרת ביטויים שאין תמיד התאמה ביניהם או תמימות דעים אשר לדרך יישומם, ואשר עלולים להתנגש עם שיקולים אחרים, התומכים בהגבלת ביטויים.

ד"ר ראם שגב, מחבר הספר, גורס שבדיונים על סוגיית חופש הביטוי שומה על מערכת המשפט לעמת את היקף השיקולים בעד ונגד חופש הביטוי אגב הבחנה בין סוגים של ביטויים מבחינת תחולת השיקולים האמורים בעניינם (בפרט לאור תוכנם, זהות האנשים המשמיעים אותם או נחשפים אליהם ונסיבות השמעתם). המחבר מותח ביקורת על צורת הניתוח של הסוגיה המקובלת בבתי המשפט בישראל בעיקר מהטעם שהיא מתמקדת יתר על המידה בממד אחד של השיקולים בעד התרת ביטויים - היקף התחולה של השיקולים הללו - אבל אינה נותנת משקל הולם לממד אחר שלהם - מידת חשיבותם.

הספר מציג ניתוח מוסרי ומשפטי מעמיק של מגוון נושאים הנוגעים לסוגיית חופש הביטוי מתוך דיון הן בהסדר המשפטי הראוי הן במשפט הנוהג בישראל בכל נושא.

הספר הוא בבחינת סיכום של מפעל מקיף שנערך בחסותו של המכון הישראלי לדמוקרטיה במשך למעלה מעשור, אשר במסגרתו נבחנו היבטים ספציפיים של סוגיית חופש הביטוי מתוך התמקדות בהצדקה להטלת מגבלות משפטיות על ביטויים למיניהם ובהיקף הראוי של מגבלות שיש להן הצדקה.

מבוא

פרק ראשון: הבהרות מושגיות
חופש ביטוי
שיקולים מול 'זכויות'
טענה 'עובדתית' מול הבעת 'דעה'

פרק שני: היקף חופש הביטוי - סוגיות מקדמיות
דרך הבחינה של ההסדרה הנורמטיבית של ביטויים וההבחנה בין סוגים של ביטויים
מעמד חופש הביטוי לעומת אינטרסים אחרים
היחס בין שיקולים בזכות חירות כללית ובין שיקולים בזכות חופש ביטוי
חזקה לטובת חופש הביטוי?
חופש ביטוי וביטויים 'מקוממים'

פרק שלישי: שיקולים בזכות חופש ביטוי
רווחה אישית
ידיעת האמת
אוטונומיה אישית
משטר ראוי - 'דמוקרטי'
שינוי של הסדרים ציבוריים
ביטוי כהבעה של רגשות וכתחליף לאלימות
השיקולים בזכות חופש ביטוי וההבחנה בין טענה 'עובדתית' לבין הבעת 'דעה'
סיכום: היקפו ועצמתו של האינטרס ב'חופש ביטוי'

פרק רביעי: שיקולים נגד חופש ביטוי - היבטים כלליים
סוגים של שיקולים נגד ביטויים
שיקולים תוצאתיים נגד ביטויים: הקשר בין ביטויים לנזק
השיקולים נגד חופש ביטוי וההבחנה בין טענה 'עובדתית' לבין הבעת 'דעה'

פרק חמישי: שיקולים מסדר שני בנוגע להסדרה המשפטית של ביטויים
הסדרה משפטית של תחום הביטויים על ידי רשויות המדינה
'שוק חופשי של ביטויים': השליטה הפרטית בכלי התקשורת
סיכום: שקלול השיקולים מסדר ראשון ומסדר שני
 
פרק שישי: צורות הסדרה נורמטיבית של ביטויים
מסקנות מוסריות והסדרים משפטיים
כללי אתיקה מקצועית
הגנה חוקתית על חופש הביטוי
איסורים פליליים ועוולות נזיקיות
הגבלת ביטויים לפי הסכנה שהם יוצרים: מגבלות תוכניות ומגבלות תוצאתיות
מגבלות תוכניות ומגבלות על 'זמן, מקום ואופן' ההתבטאות
הגבלות על ביטויים 'פומביים' לעומת ביטויים 'פרטיים'
מניעה פיזית של ביטויים: ההבחנה בין 'מניעה מוקדמת' ובין 'ענישה בדיעבד'
היסוד הנפשי של המתבטא במסגרת מגבלות משפטיות על ביטויים
עידוד של ביטויים
חופש ביטוי וחופש מידע

פרק שביעי: חופש הביטוי בעידן האינטרנט
החלת נורמות כלליות על ביטויים באינטרנט
יעילות ההסדרה הנורמטיבית של ביטויים בעידן האינטרנט

פרק שמיני: קונפליקטים בין שיקולים בעד ונגד ביטויים
ביטויים העלולים להוליך לאלימות
ביטויים העלולים לפגוע בביטחון המדינה
הסתה לגזענות
ביטויים הפוגעים בשם הטוב: לשון הרע
ביטויים הפוגעים בפרטיות
ביטויים הפוגעים ברגשות
פורנוגרפיה
ביטויים הפוגעים בתפקודן התקין של רשויות המדינה
 
סיכום
רשימת המקורות
Abstract