להורדה

השסע היהודי-ערבי בישראל

מאפיינים ואתגרים

מחקר מדיניות 13

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 75 עמ’
  • מחיר: 45 ₪

כיצד מתמודדת החברה הישראלית עם השסע המובנה בתוכה בין אזרחים יהודים לאזרחים ערבים? החיבור שלפנינו מבקש בראש ובראשונה לזהות את הסוגיות המפלגות את הערבים והיהודים בישראל ולמפותן, מתוך מטרה ליצור רקע מושכל לדיון בשאלת ההתמודדות עם השסע. 

הרדיקליזציה ההולכת וגוברת של מאבקם של האזרחים הערביים למען שוויון אזרחי ולאומי מצד אחד, והגברת חשיבות "הקול הערבי" בבחירות לכנסת מצד שני, יחד עם תהליכים חשובים במחקר ובחשיבה בישראל על ההיסטוריה של הסכסוך, יצרו שתי תגובות מנוגדות בקרב חלקים של הציבור היהודי:

  • הכרה בעוולות שנעשו לפלסטינים, כולל הערבים הפלסטינים בישראל, התומכת בהענקת יתר לגיטימציה לתביעותיהם הן כפרטים והן כקולקטיב לאומי.
  • הגברת החשש מהציבור הערבי ומידת "נאמנותו" למדינה, דבר הבא לידי ביטוי מובהק בסיסמא שאין לממשלת רבין "רוב יהודי" ובקריאות לאמץ הסדרים שמטרתם עיקור הקול הערבי בסוגיות מדיניות.

מטרתו של חיבור זה תיאורטית בעיקרה: זיהוי ומיפוי הסוגיות המרכזיות המפלגות את היהודים והערבים אזרחי המדינה. זאת, על מנת שמיפוי זה יוכל לעמוד ברקע דיון מושכל בדרך בה ראוי לטפל בשסע היהודי-ערבי בישראל. את מאפייני המחלוקות בהווה ניתן, לדעתנו, לחלק לשתי קבוצות עיקריות, אך קשורות:

  • בין הקבוצות קיימת מחלוקת חריפה על זהותה ויעודה של מדינת ישראל
  • ברמת ההסדרים הפוליטיים והחברתיים ישנם פערים משמעותיים במישורים הסוציו-כלכליים והעצמה הפוליטית בין יהודים לערבים בישראל.

בשנים האחרונות נעשתה עבודה חשובה ורבה על יחסי יהודים וערבים בישראל, וחיבור זה לא יכול היה להיכתב בלי להסתמך עליה ועל ממצאיה. כאמור, מטרתנו כאן איננה לנקוט עמדה בסוגיות החשובות הרבות העומדות על הפרק, אלא לספק שלד של ניתוח וסקירה עדכניים לסוגיות הפוליטיות והאידיאולוגיות העומדות בבסיס המחלוקת בין שני הצדדים, תוך מתן נתונים השוואתיים מרוכזים ומעודכנים על פערים הסוציו-כלכליים בין יהודים לערבים מאז הקמת המדינה ועד היום.

במאמר זה נשתמש בביטויים "האזרחים הערביים", "המיעוט הערבי" ו"המיעוט הפלסטיני" בישראל כשווי משמעות. על המשמעות של המושגים הללו נעמוד בחלק הדן בעניין זהותם הקולקטיבית של האזרחים הערביים בישראל.

קיים גם בערבית.

הקדמה

מבוא

פרק ראשון: רקע היסטורי

פרק שני: מאפיינים ותמורות דמוגרפיים

פרק שלישי: זהותה ואופייה של המדינה

פרק רביעי: דפוסים של אפליה

פרק חמישי: הפקעת אדמות ו"ייהוד המרחב"

פרק שישי: זכויות קולקטיביות וסוגיית האוטונומיה

פרק שביעי: סוגיית השוויון והשירות הצבאי/הלאומי

פרק שמיני: הסכמי אוסלו והשלכותיהם על השסע היהודי-ערבי

פרק תשיעי: פערים סוציו-כלכליים
א. חינוך
ב. תעסוקה ומבנה כוח אדם

פרק עשירי: סיכום ומבט לעתיד

הערות

מקורות