סקירה

מחליפים על הספסל

המועסקים הערבים בישראל

| מאת:

מאמר זה משווה את ההשפעה של מחזורי עסקים על מצבם של הערבים והיהודים בשוק העבודה הישראלי.

מאמר זה משווה את ההשפעה של מחזורי עסקים על מצבם של הערבים והיהודים בשוק העבודה הישראלי. המאמר מסתמך על נתוני פנל של סקרי כוח אדם לשנים 2009-1995 ממצאי המחקר מראים כי השפעת מחזורי העסקים ניכרת במצבם של הערבים יותר משהיא ניכרת במצבם של היהודים. המאמר בוחן את ההסתברויות למעבר ממצב של אי-תעסוקה למצב של תעסוקה בתקופת גאות כלכלית וממצב של תעסוקה למצב של אי-תעסוקה בתקופת שפל כלכלי. התוצאות מראות שבקרב האוכלוסייה הערבית הסתברות הפליטה מתעסוקה בעתות שפל גבוהה בהשוואה להסתברות זו בקרב האוכלוסייה היהודית, והסתברות הקליטה בתעסוקה בתקופות גאות נמוכה יותר. תוצאות דומות לאלה התקבלו בבחינת משך זמן הפליטה הממוצע מתעסוקה בתקופות שפל. המאמר מניח כי הסבר סביר לקשיי התעסוקה בקרב האוכלוסייה הערבית קשור למבנה המפוצל של שוק העבודה הישראלי, המורכב משניים: שוק עבודה ראשי, מרכזי, הכולל את קבוצת האוכלוסייה העיקרית, היהודית, ושוק עבודה משני, פריפריאלי, המורכב מאוכלוסיית המיעוט הערבי.

הורידו את המאמר המלא